AK CHCEME OCHRÁNIŤ DETI, MUSÍME VYVÍJAŤ TLAK NA SPOLOČNOSŤ

Na stretnutí ZACIELENÉ NA OCHRANU DIEŤAŤA v Námestove 28.2.2023 sa hovorilo aj o ľahko dostupnej pornografii, o alkohole, drogách, o absentujúcich otcoch pracujúcich v zahraničí, vzťahovej a sexuálnej výchove, ktorá sa tlačí do škôl, o povinnostiach obcí, o  možnostiach pomoci.

Stretnutia tohto typu považujem za ušľachtilé a užitočné, pomáhajú nám zostať ostražití a citliví na tému ochrany detí“, dekan doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD.

Stretnutia sa zúčastnili zamestnanci policajného zboru, súdu, prokuratúry, škôl, oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, samosprávy, cirkvi, centier poradenstva a prevencie, neziskového sektora. Všetkým prítomným ďakujeme za čas a záujem o spoluprácu.

Dôvodom stretnutia  bolo spojiť spoločne sily na ochranu detí v okrese Námestovo a Tvrdošín, poukázať na najčastejšie sa vyskytujúce problémy a nástrahy detí, vymeniť si skúsenosti, kontakty, posilniť vzťahy, hľadať cesty k účinnejšej a efektívnejšej pomoci deťom.

Priestor na stretnutí dostali aj odborníci z Banskej Bystrice a Žiliny – zakladateľka n.o. Tlakový hrniec, ktorá organizuje prednášky pre študentov na kontroverzné témy – napr. pornografia, pracovníčka Informačnej kancelárie pre obete trestných činov Žilina, krajská koordinátorka pre prevenciu kriminality Okresného úradu Žilina, psychologičky internetovej poradne pre mladých IPčko – pobočka Káčko Žilina.

POSTREHY SMEROVANÉ NA POLÍCIU:

–          POŽIADAVKA NA PRAVIDELNÉ KONTROLY ZO STRANY POLÍCIE v prevádzkach obcí a miest, kde je ponúkaný alkohol, zvlášť pri organizovaní hudobných akcií v nočných hodinách a kontrolovať požívanie alkoholických nápojov u maloletých detí do 18- rokov veku,

–          POŽIADAVKA NA SÚČINNOSŤ POLÍCIE S ORGÁNOM SPODASK a SAMOSPRÁVAMI – oznamovacia povinnosť v prípade zistenia prítomnosti požitia alkoholických nápojov u  maloletých detí do 18 rokov veku,

–          POŽIADAVKA NA PRAVIDELNÉ BEZPEČNOSTNÉ AKCIE ZO SLUŽOBNÝMI PSAMI  na odhalenie  drog v nočných podnikoch, nakoľko sa čoraz častejšie hovorí, že v našich mestách a obciach na Orave sú „hniezda dílerov drog“.

POSTREHY SMEROVANÉ NA VEREJNOSŤ:

–          hovorilo sa O ENORMNOM NÁRASTE MALOLETÝCH DETÍ V EVIDENCII SOCIÁLNEJ KURATELY, v roku 2020 bolo v evidencii 70 detí, v roku 2022 bolo v evidencii 135 detí. Na oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ÚPSVR Námestovo prišlo za pár mesiacov niekoľko správ zo strany polície o nájdení 13 a 14 ročných detí v podnikoch v meste Námestovo v skorých ranných hodinách – BARÓN, COCTEIL BAR, v správach bolo uvedené, že bolo nalievané zo strany personálu v dvoch prevádzkach v Námestove deťom od 14 – 17 rokov. Padli otázky, či nie sme až príliš tolerantní na užívanie alkoholu maloletými deťmi, či zisťuje  v nočných podnikoch obsluhujúci personál vek detí, ak má pochybnosť či spĺňa podmienku  veku pri predaji alkoholických nápojov, či kontroluje niekto v nočných podnikoch už pri vstupe vek detí. Maloleté detí do 15-tich rokov  sa nemôžu v prevádzkach, kde sa podávajú alkoholické nápoje zdržiavať po 21 hodine (výnimka platí len v sprievode rodiča).

–          bola pripomínaná OZNAMOVACIA POVINNOSŤ KAŽDÉHO OBČANA PRI PODOZRENÍ NA PÁCHANIE PROTIPRÁVNEHO ČINU, to platí aj v online priestore – kyberšikana, vulgarizmy, akákoľvek forma násilia, podozrenia na prechovávania drog. Podnet môže podať každý a môže byť aj anonymný na Políciu SR 158, Okresnú prokuratúru Námestovo 043 550 68 11, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ÚPSVR Námestovo 043 2445 600, či Informačnú kanceláriu pre obete trestných činov Žilina 0908 794 827. Ak nebudú ohlasované trestné činy a spoločnosť bude mlčať, žiadna prevencia nebude postačujúca,

–          UPOZORNENIE NA SLEDOVANIA PORNOGRAFIE DEŤMI, chýba akákoľvek cenzúra,  niektoré deti majú v školskom prostredí presexualizované a vulgárne správanie, apel na rodičov,  aby viedli dôvernú komunikáciu s deťmi, vysvetlili, že pre zdravý partnerský vzťah je dôležité bezpečie, človek nemôže byť čisto sexuálnym objektom a  nikto nemá nárok na telo niekoho. Čo sa týka virtuálneho sveta, upozorniť deti, aby sa nefotili obnažené, nezdieľali takéto fotky (ide o trestný čin šírenia detskej pornografie). Je dôležité podporovať u detí sebaúctu. Ak rodičia budú ticho, deti neprestanú byť zvedavé.

POSTREHY SMEROVANÉ NA SAMOSPRÁVU:

–          na mestských a obecných úradoch CHÝBAJÚ VYTVORENÉ SOCIÁLNE ODDELENIA A ZAMESTNANÍ  SOCIÁLNI PRACOVNÍCI – samospráva sa nemôže vyzúvať zo zodpovednosti za svojich obyvateľov, ktorí potrebujú pomoc a nechávať všetko na ostatné inštitúcie, neziskový sektor, cirkev (§3, zákona č. 369/1990 Zb. z.)

–          padla otázka, či udeľujú mestá a obce SANKCIE PREVÁDZKOVATEĽOM nočných podnikov v ich územnej pôsobnosti, v ktorých bol porušený zákon č.219/1996 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov vo vzťahu k maloletým deťom,

–          na podnet jedného zo starostov obce sa otvorila téma VZŤAHOVÁ A SEXUÁLNA VÝCHOVA, ktorá sa vraj postupne pretláča do základných škôl. Problémom je, že túto výchovu ponúkajú už teraz rôzne občianske združenia a je čisto len v kompetenciách riaditeľov škôl, či takéto združenie do školy pustia alebo nie. Obce by mali mať vypracovaný Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, do ktorých by bolo možné zakotviť usmernenie pre školy aj k tejto téme. Ide o strategický dokument,  obec sa ním zaväzuje plniť ciele plánu. Je nevyhnutné, aby si riaditelia škôl poriadne preverili, koho do škôl vpúšťajú a jednoznačne spolupracovali s obcou a s rodičmi. Rodičia by mali byť na realizáciu takýchto prednášok vopred upozornení. Bol obzvlášť zdôraznený význam vzťahovej výchovy, nakoľko všetky prípady riešené na oddelení SPODaSK a v súdnych konaniach v rodine, sa dotýkajú zlých medziľudských vzťahov,

–          je potrebné premýšľať nad lepšou alternatívou ponuky trávenia voľného času pre deti a mládež, vytvoriť vhodné miesta na stretávanie sa, rôzne druhy športu, aby sa nám mládež počas dvoch dní víkendu neopíjala, aby mal nočný život normálnu úroveň, nie úroveň označenia okresného mesta Námestova „diskotékou celého Slovenska“, aby mladí a deti nesiahali pri riešení problémov po alkohole, amfetamínoch a neničili si životy s dosahom na ich budúcnosť.

POSTREHY SMEROVANÉ NA ŠKOLSKÉ ZARIADENIA:

–          hovorilo sa o naliehavej potrebe ZAMESTNÁVANIA SOCIÁLNYCH PEDAGÓGOV A PSYCHOLÓGOV na všetkých základných a stredných školách,

–          je potrebné hľadať cesty a ROBIŤ OSVETU, AKO PRACOVAŤ S RODIČMI pri riešení záškoláctva, porúch správania, závislostí u detí, ktoré je vo veľkej miere ovplyvnené rovesníckou skupinou a často rodinným prostredím,

–          NIKOTÍNOVÉ VRECÚŠKA, ktoré sa dostávajú už medzi deti základných škôl (sú vysoko návykové a ľahko dostupné na čerpacích staníc a v mestských kamenných predajniach) sú od 1.1.2023 zakázané predávať osobám mladších ako 18 rokov a zároveň ich nesmú osoby mladšie ako 18 rokov užívať. Každý, kto predáva nikotínové vrecúška je povinný verejnosť na tento zákaz upozorniť (zákon č. 367/2022).

POSTREHY SMEROVANÉ PRE REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA DK (ďalej len „RÚVZ“):

–          padla otázka: Ako často kontroluje úrad počet osôb na hudobných párty v malých priestoroch nočných podnikov na Nábreží Oravskej Priehrady – Piváreň JEANS PUB, IMPERIA-M, podľa fotografií na sociálnych sieťach sú malé priestory nočných klubov nadmieru preplnené a zadymené. Kontroluje RÚVZ tieto podniky náhodne, bez toho, aby to podnik o kontrole vedel?

Neprehliadaj násilie: https://www.youtube.com/watch?v=Ym-cR2BZDsQ

Zaujímavé krátke videá na ochranu detí: 

https://www.youtube.com/c/detstvobeznasilia/null

Nahlásenie protizákonného obsahu na internete: 

https://www.ochranma.sk/

AUTOR: Eva Murínová – koordinátorka ochrany detí pred násilím, ÚPSVR Námestovo