Prinesie mestu Námestovo predĺženie otváracích hodín podnikov na nábreží Oravskej Priehrady udržateľný cestovný ruch?

Na mestskom zastupiteľstve 19.12.2022 odsúhlasili noví poslanci mesta, iba po 30 dňovej platnosti prijatého dodatku č. 1 k VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na nábreží Oravskej Priehrady predĺženie času prevádzkových hodín podnikov do 4:00 hod. rannej.

Je prekvapením, že sa včerajšieho zastupiteľstva nezúčastnili majitelia prevádzok, ktorí návrh predložili. Vyvolávalo to otázku, či nebolo predĺženie prevádzkových hodín vopred dohodnuté. Na mestskom zastupiteľstve sa k tomuto bodu opätovne vyjadrovali odborníci z radov štátnych orgánov. Podložili fakty, ktoré dosvedčovali, že v podnikoch v Námestove užívajú maloleté deti alkoholické nápoje bez akejkoľvek kontroly; že sa v podnikoch organizujú party s názvom „školské“ s akciou na vodku do 23:00 hod., že sa v skorých ranných hodinách odohrávajú v okolí podnikov výtržnosti až po ťažké ublíženie na zdraví. Do pléna bola položená otázka, za akú hranicu sú prevádzky ochotne ísť, aby prilákali do svojich podnikov zákazníkov?

Poslanci mesta, medzi nimi aj učitelia zahlasovali (okrem dvoch poslancov) predĺženie otváracích hodín pre nočné kluby na nábreží Oravskej Priehrady do 4:00 hodiny rannej. Návrh prešiel bez akýchkoľvek požiadaviek na nočné podniky. Zostali nezodpovedané otázky, kto bude pri vstupe do nočných klubov kontrolovať vek detí do 15 rokov, ktoré majú po 21:00 hodine zákaz vstupu do prevádzok s alkoholom; kto bude kontrolovať vek detí pri predaji alkoholických nápojov. Majú zástupcovia mesta vedomosti o primárnej prevencii, ktorej súčasťou je zníženie dostupnosti a ponuky návykových látok? Na porovnanie Mesto Bratislava má otvorené bary do 2:00 hodiny rannej a diskotéky do 3:00 hodiny rannej.

Budú prevádzky v meste Námestovo dodržiavať zákon č. 219/1996 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov, ktorý zakazuje predávať alebo podávať alkoholické nápoje osobám mladším ako 18 rokov, keď po uplynutí lehoty účinnosti VZN z 22.6.2022, nočné podniky nerešpektovali nariadenie mesta a organizovali hudobné podujatia do 4:00 hod. Mali prevádzky udelenú výnimku do 4:00 hod. na každé decembrové podujatie? Ak áno, je to v poriadku. Ak nie, aké sankcie z porušenia VZN mesto vyvodilo? Orgány miestnej správy sú povinné vykonávať také opatrenia, ktoré budú chrániť deti pred nebezpečenstvom v súvislosti s užívaním návykových látok. Deti do 18 rokov patria do skupiny najviac zraniteľných osôb.

Zamestnanci orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z úradu práce Námestovo avizujú zvýšený počet podnetov súvisiace s priestupkami maloletých detí a mladistvých osôb v okrese Námestovo. Mnohé inštitúcie v okresoch Námestovo a Tvrdošín, tiež Okresná prokuratúra Námestovo robia na školách prevenciu v oblasti požívania a experimentovania s návykovými látkami, je o ňu enormný záujem z dôvodu nárastu rôznych sociálnopatologických javov. Bolo spomenuté aj pohostinstvo, ktoré sa nachádza v blízkosti Gymnázia A. B. Námestovo. Je verejnosti známe, že pod prekrytou terasou pohostinstva sedí zvlášť v letnom období množstvo neplnoletých detí s tvrdým alkoholom v ruke. Prečo prechádzame okolo týchto prevádzok bezducho? Kto v tejto prevádzke kontroluje vek detí pri predaji alkoholických nápojov?

Rekordných 92,4 % obyvateľov okresu Námestovo pri sčítaní ľudu za rok 2021 zakrúžkovalo rímskokatolícke vierovyznanie. Ak je to tak, ako je možné, že sa v tak „katolíckom okrese“, v adventnom čase organizujú nepretržite party a koncerty? Svadby sa nekonajú, ale diskotéky áno? Už stará múdrosť hovorí, že „v čase adventu aj psy brešú tichšie“. K dvojročnej kríze podnikov počas pandémie, o ktorej hovoril predseda občianskeho združenia Oravská Priehrada.eu chceme upresniť len toľko, že majiteľom prevádzok, firmám, živnostníkom, bol v celom období pandémie vyplácaný v mesačných intervaloch nemalý príspevok z projektu Prvá pomoc. Veríme, že čas a energia, ktorú venujeme téme so zreteľom na ochranu detí do 18 rokov, prinesie ovocie aj v prospech spoločnosti a rozvoja zodpovedného cestovného ruchu v meste Námestovo.

Mgr. Mária Protušová, vedúca orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo

Mgr. Eva Murínová, koordinátorka ochrany detí pred násilím, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, pracovisko Námestovo