Poslanci schválili žiadosť o vyradenie CVČ zo siete školských zariadení

TRANSFORMÁCIA Centra voľného času v Námestove.

Žiadosť o vyradenie CVČ Maják zo siete škôl a školských zariadení, ktorej podanie sme schválili ( 7 poslancov za , 1 sa zdržala) na včerajšom zastupiteľstve, chceme podať z dôvodu problémov s jeho financovaním. Tieto problémy nevznikli tento rok, ani vlani, sú DLHODOBÉ!!! Keďže štát prestal financovať centrá adresne a peniaze prerozdelil na všetky deti od 5 do 15 rokov pre VŠETKY MESTÁ A OBCE, začali sme na činnosť CVČ dostávať 3 krát menej financií. Tým sa znížil počet zamestnancov a to sa prejavuje vo všetkých oblastiach – v efektivite a kvalite ponúkaných služieb. CVČ navštevuje približne JEDNA TRETINA detí z Námestova a DVE TRETINY detí z okolitých obcí. V praxi to znamená, že mesto vlastne platí/lo službu pre iné obce, ktoré na deti od štátu dostávajú príspevok bez ohľadu na to, či vlastné CVČ majú alebo nie. K tomu sa ešte pridalo „covidove“ obdobie, všetci vieme, čo sa dialo so školskými zariadeniami. Po „covide“ sa pani riaditeľka snažila centrum znova „nakopnúť“ ale už to išlo z problémov do problémov. Často sa menili zamestnanci, vychovávateľky, ekonómky. Výrazne sa zmenila kvalita ponúkaných služieb. Jednoducho povedané, s CVČ to išlo dolu vodou. Pred zastupiteľstvom Marika Vojtašáková aj s p. Ľ. Jaššom , spolu s pracovníkmi MsÚ hľadali riešenia, keďže nám ( členom komisie školstva) neboli dané odpovede na naše otázky, ako to bude vyzerať ďalej.

1. Ako budú poriešené krúžky pre deti vo všetkých základných školách v Námestove…

2. Čo bude s priestormi CVČ…

3. Čo bude so súťažami (olympiády, okresné súťaže, atď)

4. Čo s letnými tábormi…

5. Čo bude so zamestnancami…

6. Čo bude s inventárom CVČ…

7. Čo s financiami, ktoré máme na činnosť CVČ…

Voľnočasové aktivity pre deti z Námestova plánujeme posilniť v základných školách a o deti z iných obcí sa musia postarať príslušné obce. Priestory poskytneme jednoznačne pre MŠ Komenského, kde nám už hygiena niekoľko rokov hrozí zatvorením ( deti sa v jednej triede hrajú, spia, lehátka na spanie si musia každý deň rozkladať) , inventár sa prerozdelí medzi ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Súčasní pracovníci budú riešení podľa ZP, niektorí majú zmluvu na dobu určitú ( je to len pár mesiacov). Jeden, príp. dvaja pracovníci ( zo súčasných) budú mať svoje pracovisko na ZŠ Slnečná a budú koordinátormi krúžkov a táborov pre deti (letné prázdniny, jarné prázdniny). Financie sa prerozdelia medzi ZŠ podľa krúžkovej činnosti, ktorú budú jednotlivé školy ponúkať.

S vyradením CVČ zo siete škôl a s transformáciu súhlasili aj členovia Komisie školstva ( komisia kvôli tomu zasadala 2x) , súhlasili s ňou aj členovia Rady pri CVČ. So samotným návrhom začať niečo robiť, dokonca prišla sama pani riaditeľka CVČ. Samozrejme, nie je to jednoduché. Ale táto zmena bola nevyhnutná a pevne verím, že sa podarí všetko zvládnuť hlavne k spokojnosti detí.

Mimochodom, deti v Námestove majú bohaté možnosti mimoškolských aktivít: ZUŠ I.Kolčáka, dve súkromné ZUŠky, v každej ZŠ, ako som si zistila, je dostatok zaujímavých krúžkov a aj športové kluby ponúkajú tieto možnosti. Treba si len vybrať.

AUTOR: Marika Vojtašáková – predsedkyňa komisie pre školstvo, výchovu, vzdelávanie a kultúru