OPILOSŤ MALOLETÝCH DETI – TÉMA ZDVIHNUTÁ ZO ZEME NA STÔL

Kto nesie zodpovednosť za podávanie alkoholu deťom? Kto pomôže, keď sa z detí stanú závislí? Rodina, obec, mesto, podniky, štát, kto?

Prvý krok do tmy začína prvým zlým rozhodnutím a vierou, že sa to dá rozchodiť“, psychoterapeutka zo Sanatória IT, Bratislava.           

V štvrtok 12.10.2023 sa konalo v Námestove veľké stretnutie na tému OCHRANY DETÍ PRED VZNIKOM ZÁVISLOSTI. Vysoká účasť a pestrosť zástupcov inštitúcií len potvrdili, že ide o pálčivú a časom už tolerovanú tému aj na Orave. „Závislosť je biopsychosociálny problém, to zn. vplýva na ňu dedičnosť, psychológia človeka a okolie – že je tu ponuka, že to tolerujeme, vidíme, umožníme“, v úvode vysvetlilPhDr. Marcel Zemančík, riaditeľ resocializačného zariadenia Z-Návrat Bobrov.

Kompetencie jednotlivých inštitúcií, chýbajúce VZN o kultúrnych a verejných podujatiach v samosprávach, povinnosti usporiadateľov zábavy voči maloletým deťom, kontroly na dodržiavanie zákazu predaja a podávania alkoholu maloletým, verejný záujem, absentujúci otcovia pracujúci v zahraničí, informovanosť detí o dostupnosti drog, slabá angažovanosť mládeže pri tvorbe nových voľnočasových aktivít, chýbajúci terénni pracovníci – témy zaujímavé a podnecujúce.

Spolu to zvládneme, rozdelení padneme – veríme, že cestou je naša spoločná spolupráca.

Stretnutie iniciovala na základe požiadaviek subjektov koordinátorka ochrany detí pred násilím Mgr. Eva Murínová, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, detašované pracovisko: ÚPSVR Námestovo. Poďakovanie patrí mestu Námestovo za poskytnutie priestorov, Cukrárni GEREK a firme Ekoray za zabezpečenie občerstvenia na stretnutie.

ZDROJ: Eva Murínová