Daniela Kubíková sa od marca stala novou riaditeľkou Domu kultúry v Námestove

Dovoľme kultúre stať sa súčasťou bežného života.

Kultúra. To nie je len pojem. To nie je len „vysoké umenie“ v národnom divadle či štátnej opere. Je to tradícia, kreativita, kritické myslenie, tolerancia,empatia, spôsob nazerania na krásu a iné kvality, ktoré z nás robia ľudí. Ľudí tolerantných a kultivovaných. Kultúra by mala byť našou každodennou súčasťou. Kultúra bývania, stravovania, cestovania, obliekania, medziľudských vzťahov, vyjadrovania sa… Dovoľme kultúre vstúpiť do nášho bežného života! Je to cesta, na ktorú musí vykročiť každý sám, ale putovať do cieľa môžeme spoločne. Dom kultúry bude na tejto ceste naším sprievodcom i útočiskom.

Vízia. Hlavnou víziou je Dom kultúry v Námestove ako kompetentná, otvorená,dynamická a prestížna kultúrna inštitúcia, ktorá koordinuje a spoluvytvára ponuku kultúrnych služieb v meste, garantuje rozmanitú, dramaturgicky vyváženú ponuku s ohľadom na všetky cieľové skupiny konzumentov kultúry. Táto vízia spočíva na troch pilieroch:1. strategické myslenie, participácia občanov, proaktívna koordinácia aktérov na poli kultúrneho života v meste 2. podpora pretrvania a rozvoja tradičných, overených a obľúbených formátov kultúrneho vyžitia 3. inovácie a vývoj nových, miestnemu publiku nepoznaných foriem kultúrneho zážitku.

Cieľ. V rámci otvorenosti domu kultúry nehľadieť na rozdiely – obsahové ani formálne, ctiť len mantinely morálne. S rovnakou úctou a elánom pristupovať k domácim tvorcom i etablovaným umelcom. Vyvážene poskytnúť kultúrne vyžitie masovému i menšinovému publiku. Túto pestrú ponuku budeme servírovať obecenstvu lákavou formou (interaktívny marketing), v pravidelných intervaloch (nie len výnimočne), s vyváženou dramaturgickou koncepciou(rozmanitosť) a dostupnosťou pre všetky socioekonomické skupiny (inklúzia). Dôkladne (nie povrchne) budeme hľadať obsahovú náplň a prinášať aj nové témy, ktoré čoraz viac rezonujú v spoločnosti – demokracia a extrémizmus, konšpirácie a mediálna gramotnosť, virtuálna realita, ekológia a pod.

Pri hľadaní formátov budeme klásť dôraz na participáciu obyvateľstva a zážitkové formy, ktoré zvýšia záujem o kultúrne dianie a vybudujú dlhodobý kladnývzťah k inštitúcii. V neposlednom rade máme ambíciu významne prispievať kšíreniu dobrého mena Námestova ako kultúrne zrelého mesta, ktoré si užíva spolupatričnosť, hrdosť a aktivitu obyvateľov i záujem a spokojnosť návštevníkov.Pevne veríme, že k tomuto cieľu budeme smerovať spoločne ako rovnocennípartneri. Dom kultúry sťaby inštitúcia s bohatou históriou, fungujúcim zázemím a ústretovým prístupom a vy – aktívni, tvoriví a kultúry chtiví Námestovčania.

Mgr.art. Daniela Kubíková (1988) vyštudovala divadelné umenie, spolupracovala na divadelných projektoch BuranTeatru vBrne, SemTamFór Zlín, D´EPOG Brno, Farma v jeskyni v Prahe, Furore festival v Stuttgarte, Teatro National Cervantes Argentina,Lee Strasberg actor studio New York, DivadloContinuo, SKUTR… Pracovala v Oravskomkultúrnom stredisku ako manažérka pre neprofesionálne umenie, odborný garant a porotkyňa na regionálnych i krajských súťažiachvenovaných divadlu a umeleckému prednesu.Je predsedníčka občianskeho združenia Severný vietor, spoluorganizátorka festivalu Slanický ostrov divadla, členka autorského tímunámestovského divadla DNO. Aktívne sa venuje keramike a práci s deťmi.Od marca 2021 sa stane novou riaditeľkouDomu kultúry v Námestove.

AUTOR: Mgr.art. Daniela KUBÍKOVÁ, ZDROJ: Noviny Námestovčan