Domov / Aktuality / Kedy sa začne s výstavbou náučného chodníka z nábrežia ?

Kedy sa začne s výstavbou náučného chodníka z nábrežia ?

Mesto Námestovo už má právoplatné stavebné povolenie na výstavbu náučného chodníka z Nábrežia na Studničku. Momentálne prebieha už verejné obstarávanie na zhotoviteľa celého diela na stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

Vysúťažená firma by tak mohla začať s prácami cez leto, ak prebehne verejné obstarávanie v ideálnych lehotách.

Navrhovaný chodník, vedený po brehu vodnej nádrže Oravská priehrada zo strany mesta Námestovo, vhodným spôsobom dotvára nábrežie vodnej plochy. Cesta má za úlohu ukázať a prezentovať vzácne historické, kultúrne, prírodovedecké a vlastivedné cennosti regiónu Horná Orava, ktorým vedie. Konštrukčné riešenie trasy umožní pohyb obyvateľov a návštevníkov pozdĺž vodnej plochy.

Trasa je rozdelená na dve etapy (1. etapa bude mať 861m a druhá 732m, spolu tak bude v dĺžke 1,6km). Obidve etapy sú prepojené s miestnou komunikáciou vedúcou k Edyho ranču a k hotelu Studnička. Navrhnutý náučný chodník sa zrealizuje ako trasa dvojpruhová, šírky 2,50 m a najväčší použitý sklon nepresahuje 5 %. Náučný chodník, vedený po brehu Oravskej priehrady, má sprístupniť vodnú nádrž Oravská priehrada všetkým obyvateľom mesta a všetkým návštevníkom regiónu Horná Orava.

Po ceste si môžete vychutnávať aj výhľad na Tatry a Slanický ostrov umenia.

Jeho súčasťou bude aj lávka, ktorá bude poskytovať panoramatický výhľad a je navrhnutá na rozpon 3×8 metrov, pričom nosná konštrukcia lávky bude oceľová.

Projekt náučného chodníka je na papieri už od roku 2013, no vysporiadať všetky pozemky pod stavbu sa podarilo až v októbri 2019. Veľký problém bol aj s reštitúciami, v rámci ktorých štát odovzdával pozemky súkromníkom. Keď sa aj podarilo majetkovo vysporiadať nejaký úsek, štát medzitým spustil ďalšie reštitúcie, a tak do rokovaní vstupovali nové dotknuté osoby.
Ku konaniu sa vyjadrovali Okresný úrad Žilina, odbor pre starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja; Ministerstvo dopravy a výstavby SR Bratislava; Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany; Slovenské elektrárne, a.s., Lesy SR; Závod vodné elektrárne Trenčín; Okresný úrad Námestovo – odbor starostlivosti o životné prostredie; Štátna ochrana prírody Správa CHKO Horná Orava; Oravská vodárenská spoločnosť, Dolný Kubín; Investičná výstavba a správa ciest – Žilina; Náučný chodník totiž bude v Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava a patrí do územia európskeho významu NATURA 2000 – chránené vtáčie územie Horná Orava.

Vzhľadom na široké spektrum dotknutých organizácií ako aj situovanie náučného chodníka v blízkosti Oravskej priehrady a ochranných pasiem spôsobilo predĺženie celého procesu územného a stavebného konania.

Náučný chodník končí neďaleko historického židovského cintorína, ktorý patrí k pamätihodnostiam mesta Námestovo a určite stojí za návštevu. Výstavba náučného chodníka poskytne priestor na oddych a rekreáciu pri brehu Oravskej priehrady, čím prispeje k zvýšeniu návštevnosti mesta Námestovo. Funkciou náučného chodníka je tiež prepojenie nábrežia („U-čko“) s ďalšou rekreačnou časťou mesta.

Chodník je prepojený s miestnou komunikáciou vedúcou k rekreačnej oblasti Studnička a Edyho ranču.

FOTO: Michal Glonek