POZRITE SI VÝSLEDKY: Architektonickej súťaže pre Oravské Múzeum Etnografie

Občianske združenie “Múzeum Martina Rusnáka” v Námestovo vyhlásilo dňa 16.9.2019 anonymnú študentskú architektonickú súťaž s názvom „Oravské Múzeum Etnografie Námestovo“. Predmetom súťaže je ideová architektonická štúdia novostavby budovy múzea etnografie a priľahlého okolia v lokalite na nábreží v Námestove v blízkosti autobusovej stanice. Hodnotenie sa konalo 20.03.2020 v čase medzi 10.00 a 12.00, prebiehalo online prostredníctvom videokonferencie. Do súťaže bolo celkom odovzdaných 8 súťažných návrhov označených päťciferným číslom.

Oravské Múzeum Etnografie Námestovo môžete podporiť aj vy ľubovoľnou sumou na transparentný účet SK0583300000002001636034

Porota:
Martin Rusnák, majiteľ zbierky
Milan Hubík, primátor mesta Námestovo (zúčastnil sa na diaľku)
Ing. arch. Eva Belláková, PhD., ADOM . M STUDIO
Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD., Fakulta architektúry STU Bratislava
Ing. arch. Vladimír Hain, PhD., Fakulta architektúry STU Bratislava

Tajomník:
Ing. arch. Michal Ganobjak, PhD., Fakulta architektúry STU Bratislava, Empa Zurich, Duebendorf

POZRITE SI VÝSLEDKY: Študentská architektonická súťaž Oravské Múzeum Etnografie

1. miesto
Bc. Ján Babic, Bc. Juraj Izrael, Fakulta architektúry STU v Bratislave, 02026

Návrh zohľadňuje lokálne aj regionálne aspekty. Dokázal silne využiť potenciál a danosti prostredia. Múzeum je osadené v zaujímavom priestore rozhrania Oravskej priehrady, bazénu pôvodného plánu vodného lyžovania. Výberom tejto situácie návrh veľmi vhodne aktivuje všetky priestory dáva im logiku a program. Návrh plne využíva danosti terénu, múzeum čiastočne izoluje od mesta a návštevníka núti prejsť okolo bazéna čím sa stáva „mentálne“ monumentálnym. Pozitívom je, že lávka vedie cez objekt múzea a návštevníkov pozýva aj na opačnú stranu nádrže. Súčasne je múzeum prepojené s novonavrhovanými funkciami nábrežia, čo by bolo nielen pre múzeum ale i prostredie benefitom. Má premyslenú dispozíciu s jednoduchým radením funkčných celkov za sebou. Dlhý jednopodlažný objekt s niekoľkými dispozičnými prestávkami vo forme výčnelkov sa môže zdať monotónnym a nie typickým pre túto oblasť. Jednoduchosť až strohosť návrhu má však potenciál na to, aby vynikla atmosféra samotného múzea zameraná na expozíciu a výstavy vo väzbe na svoje okolie. Životaschopnosť návrhu podčiarkuje aj multifunkčné stvárnenie hlavnej výstavnej haly (múzeum, kultúrne podujatia, trhy). Návrh citlivo pracuje s existujúcou vegetáciou, ktorá môže napomôcť rozčleniť hmotu budovy a zakomponovať ju do prostredia. Porota odporúča pre lepšiu grafickú komunikáciu návrhu smerom k verejnosti osadiť návrh do existujúcej fotografie, pre lepšie pochopenie mierky a kontextu prostredia.

2. miesto
Oxana Lema, konzultanti: Ing. akad. arch. Karol Gregor, Ing. arch. Andrea Bočková, ArtD. Technická univerzita v Košiciach, 97688

Návrh je elegantný a estetický. Nie je mu čo vytknúť z hľadiska dispozície a nadviazania na prostredie a lokálny kontext. Bazén sa odvážnym osadením múzea do jeho stredu stáva súčasťou celej expozície. Vytvára sa tak svojrázny charakter pre možnosti špecifického komunikovania s vodou a s Oravskou priehradou. Mólo prirodzene navedie návštevníkov do múzea, kde však končí. Objekt tak pôsobí introvertne v extrovertnom  bazéne. Peší okruh okolo bazéna má za cieľ aktivovať nábrežie a vytvárať rôzne pohľady na múzeum. Stvárnenie okruhu je však veľmi schematické, zaslúžilo by si hlbšie prepracovanie. Nábrežie a okolie tak zostáva naturálne. Napojenie na mesto a program využitia bazéna mohli byť viac artikulované. Samotný objekt je architektonicky aj dispozične vyzretý a terasa na streche má obrovský potenciál. Zaujímavé zákutia vytvárajú vysoké strechy v interiéri aj v exteriéri. Ich aplikácia len na časti objektu uberá na celkovej sile kompozície. Návrh reflektuje súčasné trendy architektúry a prináša unikátne riešenie. Porota odporúča pre lepšiu grafickú komunikáciu návrhu smerom k verejnosti osadiť návrh do existujúcej fotografie, pre lepšie pochopenie mierky a kontextu prostredia.

3. miesto
Maryna Liehkova, Košice, 46004

Odvážny návrh využívajúci efekt móla v kombinácii so šikmými strechami. Silný motív móla by mohol byť ešte silnejšie spätý s mestom. Porota ocenila zámer postaviť objekt nad vodou, nie je však dostatočne zodpovedaná otázka stvárnenia nábrežia ako dôležitého nástupného verejného priestoru múzea a jeho prepojenia s okolím. Objemovo, hmotovo aj materiálovo je návrh vyvážený. Tému etnografického múzea evokuje len pílovité stvárnenie striech a nápis názvu múzea. Inak by mohlo ísť aj o akékoľvek iné múzeum. Pozitívom je mólo ako verejný pobytový priestor a nápad amfiteátra na streche, ktorý by si určite v ďalšej fáze návrhu zaslúžil hlbšie prepracovanie a overenie ideálnej polohy voči vode, slnku, či zázemiu javiska a hľadiska. Objekt ako jeden z mála má potenciál zadefinovať novú identitu nábrežia a pritiahnuť širokú klientelu. Návrh má nadregionálny charakter. Viac by sa však hodil k otvorenej šírej vodnej ploche či prístavu ako k danému bazénu.

POZRITE SI AJ ĎALŠIE ZAUJÍMAVÉ NÁVRHY

Viac o projekte sa dozviete na Facebookovej stránke Oravské Múzeum Etnografie Námestovo

ZDROJ: Oravské Múzeum Etnografie Námestovo, Fakulta architektúry STU Bratislava