Poslanci schválili rozpočet mesta na rok 2018

Poslanci mestského zastupiteľstva sa v deň svätého Mikuláša zišli na svojom poslednom rokovaní v tomto roku. Najdôležitejším bodom rokovania bol bezpochyby rozpočet mesta na rok 2018 s výhľadom na ďalšie dva nasledujúce roky. Príprave rozpočtu sa venovala náležitá pozornosť, zasadali jednotlivé komisie, všetky mestské príspevkové a rozpočtové organizácie predložili svoje návrhy a požiadavky. Mestský úrad všetko spracoval v zmysle zákona a následne „posunul“ do finančnej komisie. Tá všetko podrobne prešla a výsledná verzia bola zverejnená pätnásť dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva a následne ho mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo jednomyseľne bez akýchkoľvek zmien. Na samotnom rokovaní boli síce prednesené ďalšie požiadavky na financie, ale tie sa budú riešiť v priebehu budúceho roka a môžu sa schváliť v rámci rozpočtových opatrení. Zastupiteľstvo prerokovalo aj tri všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN). Vo VZN o náhradnom zásobovaní pitnou vodou a náhradnom odvádzaní odpadových vôd našla okresná prokurátorka niekoľko rozporov so zákonom, na čo mesto upozornila protestom prokurátora. Poslanci prokurátorke vyhoveli a sporné ustanovenia dali do súladu s príslušným zákonom. Mestský úrad pripravil úplne nové VZN o používaní pyrotechnických výrobkov. Ako povedala predkladateľka tohto VZN vedúca správneho oddelenia Mária Vranová, keďže tieto výrobky sú voľne v predaji, my ich predaj zakázať nemôžeme, môžeme však regulovať ich používanie. V zásade chceme zamedziť ich používanie po 22. hodine. Výnimku tvoria Silvester, Nový rok a podujatia, ktoré organizuje mesto. Poslanci sa s návrhom stotožnili a schválili ho.

Hlavným bodom rokovania posledného tohtoročného mestského zastupiteľstva bol rozpočet na rok 2018, ktorý poslanci schválili bez akýchkoľvek zmien jednomyseľne. Foto: (kn)

 

Tretie VZN je o miestnych daniach. To nahrádza VZN z roku 2014, ktoré bolo už trikrát novelizované. Niektoré poplatky sa zrušili, alebo zjednotili, napríklad za trhové miesto počas jarmokov, a niektoré pribudli. Ide napríklad o spoplatnenie reklamy na rôznych podvozkoch, prívesných vozíkoch a pod. V poradí šiestym rozpočtovým opatrením bol upravený rozpočet roku 2017. Upresnili sa „štátne“ peniaze na prenesené výkony štátnej správy a dotačné peniaze. Investičné akcie, ktoré sa v tomto roku realizovať nebudú, sa presúvajú do budúceho roka a z tohtoročného rozpočtu sa vyradia. Ako vidieť, rozpočet je „živý dokument“ a počas celého roka sa s ním pracuje. Jediná výnimka spočíva v tom, že po 31. auguste sa už nesmie prijať taká zmena, ktorá by mala za následok zvýšenie schodku rozpočtu. V bode prevody, nájmy a výpožičky majetku mesta sa spôsobom hodným osobitného zreteľa, prenajíma rozhodcovská veža na Nábreží za účelom vybudovania a prevádzkovania vodnoly žiarskeho vleku. Poslanci, po ubezpečení, že na Nábreží nevznikne ďalšia „krčma“, prenájom za sumu 100 eur ročne – vežu mladému nadšencovi vodného športu schválili. V bode rôzne sa vlastníci pozemkov v lokalite Brehy dožadovali spolupráce mesta pri vysporiadaní pozemkov a budovaní inžinierskych sietí. Po miestami ostrejšej výmene názorov sa nakoniec obe strany, to znamená vedenie mesta a zástupcovia vlastníkov pozemkov, dohodli na spoločnom stretnutí, kde sa podrobne prerokuje postup a zodpovednosť jednotlivých strán pri riešení problémov a ich financovaní. Na záver primátor poďakoval všetkým za prácu počas celého roka a poprial im príjemné a pokojné prežitie vianočných sviatkov a posledných dní tohto roka.

Rokovanie mestského zastupiteľstva bolo miestami rušné – najmä keď išlo o problematiku vysporadúvania pozemkov a budovania inžinierskych sietí na Brehoch. K téme sa obe strany stretnú opäť. Foto: (kn)

 

Rozpočet Mesta Námestovo na rok 2018 v číslach

Mesto Námestovo bude v roku 2018 hospodáriť s finančnými príjmami vo výške 12 203 733 €. Z toho vlastné príjmy predstavujú 7 363 850 € a príjmy z grantov a štátneho rozpočtu 4 839 883 €. Na propagáciu a marketing je vyčlenených v rozpočte 23 000 €, na manažment a kontrolu 164 330 €, na interné služby 205 400 €, služby obyvateľom 112 797 €, bezpečnosť 312 923 €, odpadové hospodárstvo 549 400 €, na kultúru 195 350 €, na vzdelávanie 5 489 298 €, šport a voľný čas 97 000 €, na komunikácie 3 802 342 €, prostredie pre život 245 200 €, na sociálne služby 586 010 €, na administratívu 607 655 €, na bývanie 61 857 €, na občiansku vybavenosť je v budúcoročnom rozpočte vyčlenených 10 000 €. Pripravila: Mgr. Katarína Rusinová, vedúca finančného oddelenia

ZDROJ: Noviny Námestovčan, Autor: Milan Rentka, prednosta mestského úradu