Daň za terasy bude jednotná

Mestský úrad Námestovo predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva konaného 11. novembra návrh na schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 2/2017, ktorým sa určujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Námestovo a návrh dodatku č. 1 k VZN č.5/2017 o miestnych daniach. Predmetom týchto dodatkov bolo aj riešenie problematiky terás pred zriadenými prevádzkami na území mesta Námestovo. Mesto Námestovo predložilo návrh, aby sa terasy v meste Námestovo rozdelili na mobilné a nemobilné. Za mobilné terasy by sa považovali stoličky a stoly vyložené na verejné priestranstvo bez akejkoľvek trvalej úpravy podkladu vykonanej prevádzkovateľom terasy, každodenne na základe rozhodnutia o užívaní verejného priestranstva, v ktorom by sa žiadateľovi vyrubila daň za užívanie verejného priestranstva v sume 0,11 €/m² denne. Za nemobilné, stabilne celoročne umiestnené terasy by sa považovali všetky ostatné terasy v meste Námestovo, ktoré nie sú mobilnými terasami. Nemobilné, stabilne celoročne umiestnené terasy by sa zriaďovali na základe Nájomnej zmluvy za nájomné 35 €/m² ročne. V prípade, ak by zriaďovateľ, ktorý už má zriadenú nemobilnú terasu,odmietol podpísať nájomnú zmluvu, terasa by mu nebola povolená a stavebný úrad by začal konanie o jej odstránení. Mestské zastupiteľstvo na rokovaní 11. novembra svojím pozmeňujúcim návrhom schválilo, že terasy v meste Námestovo nebudú rozdelené na mobilné a nemobilné, ale stanovil sa jednotný všeobecný pojem „terasa“, za užívanie ktorej bude žiadateľovi vyrubená daň za užívanie verejného priestranstva v sume 0,11 €/m² denne. V prípade,ak má prevádzkovateľ už zriadenú trvalú terasu pred svojou prevádzkou a nebude akceptovať rozhodnutie o užívaní verejného priestranstva v sume 0,11 €/m² denne, a to počas celého roka, stavebný úrad začne konanie o odstránenie takejto terasy a zároveň bude takémuto prevádzkovateľovi vyrubená mestským zastupiteľstvo určená nová miestna daň – daň za neoprávnené zabratie verejného priestranstva v sume 0,50 €/m² denne. Mestské zastupiteľstvo sa na novembrovom rokovaní tiež uznieslo na odpustení dane od 12. novembra 2020 do 31.marca 2021 všetkým podnikateľom užívajúcim verejné priestranstvo formou zriadenia terasy na území mesta Námestovo.

AUTOR: JUDr. Martin Pánek