Domov / Aktuality / Nech dobro presvecuje všetko – príhovor primátora Jána Kaderu k občanom

Nech dobro presvecuje všetko – príhovor primátora Jána Kaderu k občanom

Každý zodpovedný hospodár sa pred koncom roku pozrie na uplynulé dni a mesiace z pohľadu práce, porovná strany má dať a dal a z pomyselnej súvahy mu vyjde výsledok, pričom nemusí ísť iba o čísla. Podobnú „súvahu“ urobil pre občanov Námestova prostredníctvom mestských novín primátor mesta Ing. Ján Kadera, ktorý tiež , ako tradične, pripojil pre Námestovčanov netradičné vinšovanie k Vianociam. „Rok 2017 bol hekticky ako aj predchádzajúce roky, práce a plánov je veľa, problémov je tiež veľa, takže nič mimoriadne. Čo sa týka realizácie tohtoročných plánov samosprávy v našom meste, zamerali sme sa na rekonštrukcie miestnych komunikácií: Ulice mieru pri gymnáziu, Bernolákovej ulice… V podstate sme realizáciu týchto plánovaných úloh stíhali v poslednej minúte, teda v poslednom čase, ktorý teplotne vyhovoval takýmto prácam. Nebola to však naša chyba. Súťaž sme spravili v predstihu, dodávateľ mal dostatok času na realizáciu, ale ten mal zrejme veľa zákaziek, a ako to už býva, veľkým zákazkám sa v časovej tiesni dáva prednosť pred tými menšími, čo bol aj náš prípad. Ale komunikácie sú zaasfaltované za predpísaných teplôt aspoň v takom rozsahu, aby pri zimnej údržbe nevznikali problémy. Stáli sme pred problémom, či práce na asfaltovaní zastaviť, vzhľadom na počasie, to ale nakoniec vystúpilo na plusové hodnoty a tak sa predĺžila záruka týchto prác. Rekonštrukcia spomínaných miestnych komunikácií, až na malé nedorobky, sa teda ukončila. Pochopiteľne, že dodávateľovi za oneskorenie realizácie prác budeme účtovať penále. Navyše – v centre mesta, pri ČSOB, autobusovom nástupišti a na mieste určenom pre taxikárov sme vybudovali parkoviská. Spomínané práce boli hlavnými investičnými akciami roku 2017. V pláne sme mali vybudovať cyklochodník. Priznám sa, že ma to mrzí a nie som spokojný, že tento chodník zatiaľ nemáme. Myslím to úprimne – na narodeniny som si želal kolieskové korčule. Mám ich doma zavesené a teším sa, že ich použijem čo najskôr a medzi prvými. Poviem ale, že celý čas, čo som vo funkcii, je mesto v dobrej fi nančnej kondícii aj preto, že čo sa dá, robíme za cudzie, nie mestské peniaze. V prípade cyklochodníka bola vypísaná výzva na slovensko – poľský projekt, preto teda skúšame cyklochodník od amfi teátra po hotel Studnička postaviť formou nenávratného fi nančného príspevku a šetriť peniaze mesta. Keďže ide o nie nezaujímavú sumu, 300 tisíc €, radšej oželieme jeden rok a v nádeji počkáme na rozhodnutie. Podali sme si kvalifi kovane vypracovanú žiadosť, veríme si a v prípade pozitívneho výsledku s realizáciou cyklochodníka začneme okamžite. Ak by sme však úspešní neboli, pretože žiadostí z dvoch slovenských krajov (Žilinský, Prešovský) a troch poľských vojvodstiev je veľmi veľa – ide dohromady o cca 30 miliónov €, začneme okamžite budovať cyklochodník z vlastných finančných prostriedkov, ktoré sú v rozpočte 2018 presunuté z roku 2017. Navyše – máme vysoko rozpracovanú žiadosť o nenávratný fi nančný príspevok na ďalšiu cyklotrasu – prepojenie priemyselného parku – firmy Punch, areálov so sídlom v Námestove a vo Vavrečke v rámci výzvy zvýšenie nemotorovej dopravy do zamestnania. Chápem, že medzi ľuďmi jestvuje nemálo výčitiek, že mesto ide do takého projektu. Mesto Námestovo však ide do takých projektov, kde peniaze dávajú. Ak by sme dostali stovky či milióny eur tak, že mesto ich môže využiť na účely tých investícií, ktoré samo potrebuje, určite, určite by sme mali aj iné priority. Bolo by však nemúdre, ak by sme sa neuchádzali o peniaze tam, kde ich dávajú, a hoci aj na účel, ktorý nie je prioritou mesta. V tomto prípade je podmienkou spojiť priemyselné parky, v našom prípade tu pracuje 400 zamestnancov, čo niekoľkonásobne prevyšuje požiadavku stanovenú v projekte. A verím tomu, že ak sa lávkou prepojíme, vytvoríme podmienky aj na ďalšie napojenie cyklotrás, ktoré by smerovali ďalej na Trstenú, ale napríklad i ďalej do Nového Targu, čo by bolo ideálne. V súčasnosti pripravujeme projektovú dokumentáciu na spomínané prepojenie priemyselného parku Panch tak, aby sme stavebné povolenie mohli dostať najneskôr do polovice marca 2018. Je to moje predsavzatie – robiť všetko pre to, aby sme túto realizáciu dokázali dotiahnuť do konca, ako sme, krôčik za krôčikom, dotiahli aj prieťah Námestovom. Aj tu, ako pri prieťahu, treba byť trpezlivý. Budúci rok budeme vedieť, či tento projekt pôjde, alebo nepôjde. Peniaze v kraji na to vyčlenené sú, šanca je teda obrovská.“

Ako ste teda spokojný s výsledkami, ktoré sa v roku 2017 dosiahli, vy osobne? „Od ideálu sme, samozrejme, dosť ďaleko, hlavne u cyklochodníka, pretože sme to ľuďom sľúbili. U niektorých občanov je taká mienka, že počas troch rokov volebného obdobia sa nerobí nič, a potom vo volebnom roku sa robí všetko. Tomu som chcel predísť, a absolútne s tým nesúhlasím. Ja vnímam volebný rok ako každý iný a robme, čo sa len spraviť dá, robme rozumne, nehľadiac na to, či vo voľbách obstojíme alebo neobstojíme. Nemusíme sa za nič hanbiť, tí čo prídu a projekt bude dobre rozbehnutý, budú pokračovať. Okrem toho, urobilo sa veľa drobných prác, ktoré sme pri údržbe mestských komunikácií realizovali. Teda – až na ten cyklochodník – som, čo sa týka plnenia našich plánov, spokojný. Každodennej práce je veľa. Veľký pokrok pre individuálnu bytovú výstavbu sa urobil tým, že sa prijali zásady financovania inžinierskych sietí. Práve to bola obrovská prekážka, cez ktorú sme sa nemohli pohnúť z miesta. Pri jasných pravidlách sa bude výstavba rozbiehať a v najbližších rokoch príde, podľa mňa, k veľkému rozmachu individuálnej bytovej výstavby. Pri úvahe, čo zaželať k nadchádzajúcim sviatkom svojim spoluobčanom, mi nedá nepovedať, sledujúc politické, spoločenské, kultúrne i športové dianie na Slovensku, v EÚ i v celosvetovom rozsahu, že v ľuďoch vládne skôr pesimistická nálada. Hľadáme, aké sú problémy, ťažkosti… Bolo by dobré, ak by sme viac mysleli pozitívne, videli v živote okolo seba aj dobré veci… Lebo je to akosi tak, že to, čo je dobré, to sa nevidí, o tom sa nemôže rozprávať, pretože to je chvála. A ak sa spomenie niečo dobré, nasleduje komentár v zmysle – to už malo byť dávno… Aj keď sa podarila dobrá vec, zas len rezonuje negatívne myslenie – malo to byť skôr, malo to byť inak, lepšie… Pesimizmus vládne nad nami. Ako keby sme sa už nevedeli tešiť z pracovného ovocia. Prispieva k tomu aj populizmus – pekné rozprávanie a zavádzanie ľudí bez reálneho výsledku, ktoré následne v nich plodí ďalšie negatívne stavy – zlosť, pocit oklamania, podvedenia, nenávisť… Chcel by som teda zaželať všetkým, aby mysleli pozitívne, boli veselší, zažívali viac radosti. Lebo neexistuje obec ani mesto, ani štát, kde by mali všetko. Všade sú nejaké problémy. My žijeme v dobrom, peknom a čistom regióne, nemáme tu až také problémy so zahusťujúcou sa dopravou ako inde…, a tak sa tešme. Tešme sa z každej maličkosti. Lebo radosť aj z maličkostí robí človeka spokojnejším, pokojnejším i zdravším. Priateľské prostredie, dobré vzťahy medzi susedmi a vôbec, zaháňajú pesimizmus a posilňujú zdravie, ktoré si želáme na prvom mieste pri všetkých dôležitých životných okamihoch či pri príležitosti vianočných a novoročných sviatkov. Prajem každému občanovi nášho mesta, aby tie svetlé dni vysoko, vysoko prevyšovali tie menej svetlé roku 2017 aby každý mohol povedať, že rok 2017 bol predsa len úspešný a bolo dobre, že sme tu žili. Ako je prirodzené, museli sme v živote riešiť rôzne zdravotné, pracovné, životné prekážky. Verím, že všetci, ktorí niesli v tomto roku takéto vážnejšie bremená, sa z toho dostali alebo dostanú a čakajú ich len tie lepšie dni. Aj ja želám spoluobčanom, Námestovčanom, všetkým, čo do Námestova chodia, a vôbec všetkým ľuďom, na koho si len spomenieme, aby mali toľko zdravia, aby nemuseli chodiť po lekároch, a okrem zdravia veľa, veľa toho pozitívneho. Nemyslieť na problém, aký mám a trápiť sa tým, lebo ten problém mohol byť ešte väčší… Želám všetkým veľa potrebnej ústretovosti, pretože mnohokrát si sami sebe robíme problémy a zbytočne si znepríjemňujeme život. A keď sú problémy, sme tu na to, aby sme ich prekonali a aby sme sa posunuli k lepšiemu. Želám všetkým tiež veľa, veľa pracovných úspechov, osobných úspechov, rodinnej pohody, deťom dobré známky a každý deň úsmev na tvári… Nech dobro vysoko svieti nad negatívami v živote a presvecuje ich,“ povedal na záver svojho príhovoru občanom primátor Ján Kadera.

ZDROJ: Noviny Námestovčan, Autor fotiek: Michal Glonek