Domov / Aktuality / Námestovo a jednoduché pozemkové úpravy

Námestovo a jednoduché pozemkové úpravy

V tomto príspevku by som rád informoval, ako sme v meste pokročili s prípravou projektu(ov) jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ). Po úspešnom preukázaní záujmu vlastníkov, 22. marca 2019, vydal pozemkový úrad v Námestove rozhodnutie o povolení JPÚ Vojenské 1. Následne bolo na 24. júna zvolané zhromaždenie, na ktorom si vlastníci zvolia svojich zástupcov do predstavenstva Združenia účastníkov pozemkových úprav, ktoré bude v priebehu tvorby projektu JPÚ plniť úlohu poradného orgánu spracovateľa projektu. Tým sa naplno rozbehli práce na 1. etape JPÚ Vojenské 1, ktorej hlavným výsledkom bude tzv. register pôvodného stavu (RPS), poskytujúci každému vlastníkovi informáciu o celkovej výmere jeho vlastníctva, ako i jeho cene určenej na základe znaleckého posudku pre danú lokalitu. Pokročili sme aj s prípravou projektov JPÚ aj v lokalitách Čerchle, Brehy a Vojenské 2. Šiesteho mája 2019 sa konalo v kultúrnom dome stretnutie vlastníkov pôdy všetkých troch pripravovaných lokalít s pracovníkmi pozemkového úradu, Slovenského pozemkového fondu a spracovateľom prípravných podkladov p. Brandysom. Jeho cieľom bolo informovať vlastníkov o postupe prípravy projektov, ktorého úvodnou fázou je získanie väčšinového súhlasu dotknutých vlastníkov v jednotlivých lokalitách. V súčasnosti ešte prebieha sumarizácia vyjadrení vlastníkov, po úspešnom ukončení ktorej bude nasledovať vydanie rozhodnutí o začatí JPÚ v lokalitách Čerchle, Brehy a Vojenské 2. Problematika JPÚ je pomerne rozsiahla. Počas diskusie s vlastníkmi sa často opakujú otázky, na ktoré by som aspoň stručne odpovedal.

Aké sú výhody JPÚ? Výhodou JPÚ je predovšetkým scelenie podielov vlastníka do parcely zväčša v podiele 1/1, vo forme zväčša stavebného pozemku s prístupovou cestou, v súlade s územným plánom danej lokality.

Z čoho budú projekty JPÚ fi nancované? Projekty JPÚ budú financované z príspevkov vlastníkov pôdy v obvode JPÚ. Každý vlastník prispieva sumou cca 0,20 eura/1 m2 . Cena sa odvíja od veľkosti lokality a vysúťaženej ceny projektu.

Ako dlho trvá projekt JPÚ? Projekt JPÚ môže trvať cca 2-3 roky, v závislosti od veľkosti lokality, počtu vlastníkov a zložitosti nového usporiadania územia.

Je možné spájanie výmer vlastníka v rôznych obvodoch? Každý z obvodov JPÚ je samostatným projektom, preto vlastníkovi nemôžeme presúvať výmeru z jednej lokality do druhej. Rozdielna môže byť znalecká cena ako aj budúca funkcia pôvodného pozemku zadefi novaná v platnom územnom pláne v danej lokalite. Predpokladáme však, že medzi vlastníkmi budú veľmi časté zmluvné zámeny pozemkov medzi jednotlivými obvodmi, podľa toho, v ktorej lokalite chcú mať výsledný stavebný pozemok.

Akým spôsobom sú zaručené vlastnícke práva občanov a ako môžu vlastníci v pozemkových úpravách realizovať svoje požiadavky? Pozemkové úpravy sa vykonávajú podľa zákona č. 330/1991 o pozemkových úpravách. Vlastníci pozemkov na presadzovanie svojich záujmov vytvárajú Združenie účastníkov pozemkových úprav. Pri tvorbe projektu je každý známy vlastník predvolávaný na rokovanie. Neznámych vlastníkov zastupuje Slovenský pozemkový fond.

Aký bude časový harmonogram budúcej výstavby po dokončení projektov JPÚ? Je potrebné si uvedomiť, že po úspešnom spustení a dokončení projektov JPÚ v štyroch lokalitách vznikne na ploche takmer 100 hektárov odhadom 800 stavebných pozemkov. Na ich sprístupnenie bude potrebné vybudovať určite viac ako 10 km nových ciest, do ktorých bude treba položiť príslušné inžinierske siete. Sú to obrovské investičné náklady, ktoré by zamávali aj s rozpočtami oveľa väčších miest ako je Námestovo. Preto už pri príprave projektov by sa mal klásť dôraz na členenie lokalít na jednotlivé časové etapy výstavby. Nie každý vlastník potrebuje stavať v horizonte troch rokov. Niektorí majú deti ešte na školách a niektorí pripravujú pozemky už pre vnúčatá. Návrh troch etáp výstavby sa minulý rok podarilo zapracovať do projektu JPÚ v Babíne a bola by to schodná cesta aj pre nás. To však závisí od dohody mesta s príslušným projektantom a vlastníkmi nových pozemkov.

Navrhnutý obvod jednoduchých pozemkových úprav. (Zdroj: Brandys)

Autor: Ing. Jaroslav Genšor, poslanec MsZ