Domov / Aktuality / Zberný dvor je od apríla otvorený od pondelka do soboty

Zberný dvor je od apríla otvorený od pondelka do soboty

Technické služby mesta Námestovo oznamujú občanom mesta Námestova, že od 01.apríla 2017 (t.j. sobota) bude otvorený zberný dvor v čase od 8.00 – 12.00 hod od pondelka do soboty. Zberný dvor slúži na ukladanie vyseparovaných zložiek odpadu, ktorý môžu odovzdať občania mesta Námestovo pri predložení dokladu totožnosti ( občiansky preukaz) s trvalým pobytom v Námestove.

Zberný dvor je otvorený od 01.04.2017 – 30.10.2017.

Na zbernom dvore sa odoberajú nasledovné vyseparované zložky komunálneho odpadu:
– sklo
– papier
– jedlé oleje a tuky
– plasty
– biologicky rozložiteľný odpad ( konáre, tráva, lístie )
– objemný odpad ( okna, sedačky, starý nábytok,… ) Objemný odpad je potrebné minimalizovať , t.z. občan je povinný nábytok demontovať a takto upravený nábytok odovzdať na ZD
– vyradené elektrické a elektronické zariadenia (chladničky, mrazničky, elektrické a plynové sporáky, tlačiarne, osobné počítače, procesory, monitory, klávesnice, telefónne a faxové zariadenia, kalkulačky, pokladnice, rádioprijímače, televízne prijímače, videorekordéry, fritézy, klimatizačné zariadenia,…)
– žiarivky a svietidla
– drobný stavebný odpad zmes betónu, tehál, kameniva, obkladačiek, dlaždíc keramiky bez papierových, plastových, sklenených obalov !!!

Na zbernom dvore neodoberáme:
– nebezpečný stavebný odpad = odpad s obsahom azbestu. Jeho zber a zneškodňovanie zabezpečujú špecializované spoločnosti.
– textil
– lieky a liečivá nespotrebované fyzickými osobami (nespotrebované lieky nepatria do zmesového komunálneho odpadu a je potrebné ich odovzdávať do verejných lekárni)
– uhynuté zvieratá
– nebezpečný odpad
– nádoby po škodlivých surovinách, tekutinách, plynoch a pod., azbest
– chemické látky, farby, riedidlá a ich obaly
– pneumatiky. S účinnosťou od 01.01.2016 sa v súlade s novým zákonom o odpadoch vykonáva spätný zber pneumatík na určených predajných miestach a v autoservisoch.
Zložky triedeného odpadu je potrebné ukladať do kontajnerov a veľkoobjemových kontajnerov podľa pokynov obsluhujúceho personálu !!!