Domov / Aktuality / Vzdelávanie nemusí prebiehať iba v triede

Vzdelávanie nemusí prebiehať iba v triede

Keď sa povie škola, väčšine z nás sa v predstave vybaví nudná trieda plná plagátov, matematické, chemické vzorce, možno kde-tu model kostry, geografická alebo fyzikálna učebňa, zošity plné poznámok, tašky plné kníh. Takýto model vzdelávania už ale dávno neplatí. Hoci gymnázium stále poskytuje všeobecné vzdelávanie v rôznych prírodovedných, humanitných, ale aj spoločensko-vedných disciplínach, vždy má čo ponúknuť aj študentom, ktorí sa zaujímajú aj o praktické zručnosti, prípravu na prácu v rôznych odvetviach a chcú svoje akademické prednosti prepájať aj so zaujímavými športovými, talentovými a poznávacími aktivitami. Aj preto Gymnázium Antona Bernoláka, ktoré okrem toho, že poskytuje kvalitné vzdelanie študentom z celého oravského regiónu, vo svojom vzdelávacom programe otvorilo nové možnosti posunúť vzdelávanie bližšie k realite a poskytuje svojim študentom aj účasťv rôznych regionálnych, národných i medzinárodných súťažiach, projektoch a programoch. Minulý rok sme prvýkrát spustili tzv. Projektový týždeň, kde si študenti vyberú z ponúkaných predmetov jeden projekt, na ktorom pracujú. Pracujú v tímoch zložených z rôznych vekových kategórií, učia sa tímovej spolupráci, realizujú svoje záujmy, tvorivosť a manuálne i umelecké zručnosti. Vlani sa po prvýkrát naši študenti zapojili aj do medzinárodne uznávaného programu DOFE – Ceny vojvodu z Edinburghu. 15 študentov počas jednotlivých úrovní programu (bronzová – 3 mesiace, strieborná – 6 mesiacov) plnili systematické úlohy v oblasti Športová zdatnosť, Rozvoj talentu, Dobrovoľníctvo a Dobrodružná expedícia, z ktorých si musia viesť elektronické denníky svojej činnosti tzv. ORB. Tieto úlohy musia stíhať plniť vo svojom voľnom čase, popri svojich bežných vzdelávacích povinnostiach, čo je neraz mimoriadne náročné. Počas plnenia programu tiež podstúpili cvičnú a 2-dňovú tzv. kvalifikačnú expedíciu, ktorá preverila ich samostatnosť, fyzickú i psychickú zdatnosť na trasedlhej 37 km v prostredí Oravských Beskýd.
V týchto dňoch si 10 našich študentov – Filip Klinovský, Edita Belkoťáková, Lucia Kormanová, Marián Bartoš, Katarína Prokopová, sestry Alžbeta a Barbora Bandíkové, Anna Poláková, Terézia Uhliariková a Miriam Vojtechovská – odnesie zo slávnostnej ceremónie za účasti britského veľvyslanca, známych osobností a svojich rovnako zanietených rovesníkov, ocenenie bronzovej úrovne programu a diplom, ktorý im v budúcnosti môže poslúžiť ako bonus pri prijímaní na vysokú školu alebo do zamestnania. Počas plnenia úloh tohto programu im pomáhali ajich učitelia s podporou vedenia školy. Pri plnení svojich dobrovoľníckych aktivít študenti spolupracovali aj s rôznymi inštitúciami ako CVČ Maják, OZ VIAC Trstená, Dom sociálnych služieb Námestovo, Dom sociálnych služieb Novoť, pričom im pomáhali aj mnohí ochotní obyčajní ľudia – majstri vo svojom odbore – z rôznych obcí Námestovského okresu. Tí boli ich tzv. mentormi, podporovali našich študentov, aby na dostatočnej úrovni zvládli rôzne zručnosti, či už ručné práce, športové a výtvarné zručnosti, dobrovoľnícke aktivity so znevýhodnenými deťmi, osobami odkázanými na sociálnu pomoc, zdravotne oslabenými ľuďmi, detskými zbormi a spoločenstvami a pod. Bez nikoho zo spomínaných osôb, ktoré túto činnosť vykonávali bez akejkoľvek odmeny, v rámci svojho voľného času, by naši žiaci nemohli dosiahnuť toto krásne ocenenie. Za to im úprimne ĎAKUJEME! V školskom roku 2018/2019 tiež rozbiehame medzinárodný projekt HERKULES v rámci programu Erasmus KA2 – školské partnerstvá. V tomto projekte budeme so strednými školami v Bulharsku, Portugalsku, Litve, Poľsku a na Cypre spolupracovať na téme Európske kultúrne dedičstvo. Počas dvoch nasledujúcich školských rokov si naši študenti prehĺbia vedomosti o rôznych miestach, podobách a formách kultúrneho dedičstva, navštívia partnerské školy, kde sa vzájomne budú učiť o podobných miestach a formách tradičnej kultúry v ich krajinách a spoločne tak prispejú k jej zveľaďovaniu a zachovaniu. Dorozumievacím pracovným jazykom bude angličtina, takže prakticky využijeme aj cudzojazyčné komunikačné kompetencie, čo bude pridanou hodnotou tohto projektu. Ako sa máme možnosť presvedčiť na vlastnej koži, vzdelávanie naozaj nemusí prebiehať iba v triede!

Program, ktorý gymnazisti plnili, dostatočne preveril ich fyzickú i psychickú zdatnosť.  Foto: (gab)

ZDROJ: Noviny Námestovčan, Autor: Žaneta Hrbková, Lucia Boráková