Domov / Aktuality / Využívanie telocvične ZŠ Komenského cirkevnou ZŠ

Využívanie telocvične ZŠ Komenského cirkevnou ZŠ

PRIJATÉ UZNESENIE TÝKAJÚCE SA 2-DŇOVÉHO PRENÁJMU TELOCVIČNE V PROSPECH CZŠ, NIE JE PRÁVNE USKUTOČNITEĽNÉ.
Je v záujme vedenia mesta, hľadať vždy tie najlepšie možné riešenia. Pred niekoľkými týždňami, keď na úrade prebiehala príprava programu a uznesení do júnového rokovania MZ, bol z našej strany vytvorený aj návrh uznesenia o možnosti prenájmu telocvične pre potreby CZŠ. Napriek našim odporúčaniam a upozorneniam, že aj v prípade schválenia, nebude možné návrh poslancov z právneho hľadiska uskutočniť, poslanci návrh MÚ nerešpektovali a do programu zaradili svoj, iný návrh uznesenia, ktorý aj neskôr schválili. Rokovanie vyvolalo veľa búrlivých emócií, ktoré však v konečnom dôsledku nepriniesli žiaden úžitok. Možno by bolo na mieste opýtať sa aj samotných poslancov, prečo?
Pre nás to ale neznamená, že v tejto veci nebudeme hľadať iné možné riešenia. Na mestskom zastupiteľstve odznelo aj viacero dobrých, konštruktívnych nápadov, ktoré po dohode s poslancami, verím, budeme môcť realizovať. Uvádzam niektoré z nich. Možnosť cvičenia v telocvični SOU, prekrytie a uzavretie ihriska nad CZŠ, opätovný pokus o konštruktívnu dohodu so Základnou školou Komenského.
Nižšie pripájam aj podrobný právny výklad prijatého uznesenia.

Prijaté uznesenie č. 65/2019: Mestské zastupiteľstvo v Námestove navrhuje primátorovi mesta Námestovo, aby sa doplnila Zmluva o správe telocvične na Ul. Komenského medzi mestom Námestovo a Základnou školou Komenského o prenájom priestorov telocvične na dva pracovné dni do týždňa pre žiakov Cirkevnej základnej školy sv. Gorazda v Námestove. Cirkevná základná škola sv. Gorazda bude v uvedených dňoch zabezpečovať upratovanie priestorov a bude hradiť náklady spojené s energiami na tieto dni. Termín zmeny zmluvy do 30. 06. 2019. Platnosť zmeny od 01. 09. 2019.

Hlasovanie poslancov MsZ z 11 prítomných poslancov:
za:7 – p. Jaroslav Genšor, p. Marián Grigeľ, p. Peter Kolada, p. Juraj Kurtulík,p.Štefan Uhliarik, p. Róbert Sládek, p. Rastislav Zanovit,

proti: 1 – p. Eduard Dunčič,

zdržal sa: 3 – p. Matej Hajdučík, p. Danica Hollá, p. Silvia Loneková.

VEC: Vyjadrenie k prijatému uzneseniu č. 65/2019
Predmetné uznesenie považujem za neurčité, nejasné, nevykonateľné, v rozpore so zákonom a to z nasledovných dôvodov:

1. Mesto Námestovo ani Základná škola Komenského neevidujú žiadnu Zmluvu o správe telocvične na Ul. Komenského v Námestove. Mesto Námestovo má v evidencii delimitačné protokoly, ktorými zverilo svoj hnuteľný ako aj nehnuteľný majetok ( kde je aj predmetná telocvičňa ) do správy Základnej školy Komenského Námestovo. V prípade, ak poslanci Mestského zastupiteľstva disponujú touto zmluvou, prosím o jej predloženie. V prípade ak nie, nie je možné toto uznesenie zapracovať do neexistujúcej Zmluvy.

Z tohto dôvodu považujem toto Uznesenie za nevykonateľné.

2. Mestské zastupiteľstvo navrhlo primátorovi mesta Námestovo doplniť Zmluvu o správe telocvične na Ul. Komenského medzi mestom Námestovo a Základnou školou Komenského o prenájom priestorov telocvične na dva pracovné dni do týždňa pre žiakov Cirkevnej základnej školy sv. Gorazda v Námestove. Výkladom tohto uznesenia je zrejmé, že mestské zastupiteľstvo malo záujem prenajať nehnuteľný majetok mesta. Avšak, v takomto prípade musí mesto postupovať v súlade s § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Zákonný postup však nebol dodržaný a nie je vôbec zrejmé, akým spôsobom bol schválený prenájom nehnuteľnosti? Či sa tak stalo na základe obchodnej verejnej súťaže, dražby, priamym prenájmom resp. z dôvodu hodného osobitného zreteľa? Takisto nebol zverejnený žiaden zámer prenajať majetok mesta na úradnej tabuli mesta po dobu minimálne 15 dní pred konaním Mestského zastupiteľstva. Ďalej nebolo schválené v akej výške bol určený prenájom nehnuteľnosti prípadne nebol vôbec zdôvodnený osobitný zreteľ ohľadom výšky prenájmu. Napokon predmetné uznesenie ani neurčuje na akú dobu bol prenájom určený resp. dohodnutý? Ide o podstatné náležitosti zmluvy o prenájme nehnuteľnej veci.

§ 9a

(1)Ak tento zákon neustanovuje inak, prevody vlastníctva majetku obce sa musia vykonať
a)na základe obchodnej verejnej súťaže
b)dobrovoľnou dražbou
c)priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu.

(9)Ak tento alebo osobitný predpis neustanovuje inak, ustanovenie odseku 1 je obec povinná primerane použiť aj pri prenechávaní majetku obce do nájmu, a to najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci okrem
a)hnuteľnej veci vo vlastníctve obce, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3 500 eur,
b)nájmu majetku obce, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí desať dní v kalendárnom mesiaci,
c)pri nájmoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer prenajať majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.

Z tohto dôvodu považujem toto uznesenie za v rozpore so zákonom resp. obchádzajúce zákon.

3. Je obchádzaním zákona resp. v rozpore so zákonom postup, ktorým mestské zastupiteľstvo žiada dopĺňať niečo do už existujúcej, v tomto prípade však dokonca do neexistujúcej zmluvy. Vo všeobecnosti platí, že v prípade doplnenia nejakých ustanovení do zmluvy, čo je vlastne zmenou zmluvy, toto musí byť uskutočnené formou dodatku k zmluve a následne musí byť takýto dodatok schválený mestským zastupiteľstvom zákonným postupom, resp. sa musí uzatvoriť nová Zmluvu zahrňujúca tieto zmeny.

4. V zmysle predmetného uznesenia bol schválený nájom telocvične na dva pracovné dni do týždňa. Avšak uznesenie nekonkretizuje, o ktoré pracovné dni ide. Prípadne bližšie nešpecifikuje či ide o doobedňajšie resp. poobedňajšie hodiny.

Z tohto dôvodu považujem toto uznesenie za neurčité a nejasné.

V neposlednom rade je potrebné poukázať aj na to, že predmetné uznesenie sa javí ako v rozpore aj s článkom 8 ods. 1 a 5 všeobecne záväzného nariadenia mesta Námestovo č. 2/2017, ktorým sa určujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Námestovo.

Čl. 8.
Dočasné užívanie majetku – nájom, výpožička

1. Mesto a správca môžu prenechať svoj majetok, ktorý dočasne nepotrebujú na plnenie svojich úloh, na dočasné užívanie iným právnickým alebo fyzickým osobám a to na základe písomnej zmluvy.
5. Rozhodovanie o prenechaní majetku mesta do nájmu, ktorý je v správe, patrí do rozhodovacej právomoci správcu majetku ( Základná škola Komenského ) pri dodržaní čl. 4 bod „9“ týchto zásad, ak osobitný predpis, alebo tieto zásady neustanovuje inak.

Z vyššie uvedených dôvodov považujem toto uznesenie za neurčité, nejasné, nevykonateľné a v rozpore so zákonom.

ZDROJ: FB Milan Hubík pracuje pre Námestovo, výklad zhotovil: JUDr. Martin Panek