Domov / Aktuality / Výskyt vtáčej chrípky na Orave

Výskyt vtáčej chrípky na Orave

Mesto Námestovo oznamuje občanom, že dňa 27.01. 2017 bola potvrdená choroba vtáčej chrípky na Orave, ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a ľudí. Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou (RVPS) v  Dolnom Kubíne bolo určené ohnisko nákazy v obci Breza. Podrobnosti,  nariadenia a opatrenia RVPS nájdete v priloženej správe.

VETERINÁRNE OPATRENIA NA KONTROLU CHORÔB ZVIERAT

Regionálna veterinárna a potravinová správa Dolný Kubín /ďalej len RVPS Dolný Kubín/  podľa § 8 ods.3 písm. e/ v súlade s § 17 ods.3/ zákona NR SR č.39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

 1. Určuje za ohnisko nákazy:

 Chov hydiny p. Bakoš Miroslav, Breza 45

GPS: ZDL 19,38658 ZŠ 49,38779

Dátum zistenia choroby: 26.1.2017

Dátum potvrdenia choroby: 27.1.2017

 1. Vymedzuje ochranné pásmo– minimálne 3 km: katastrálne územia obcí: Breza ,Lokca
 2. Vymedzuje pásmo dohľadu– minimálne 10 km: katastrálne územia obcí: OravskéVeselé,Mútne,Beňadovo,Novoť,Zákamenné,Krušetnica,Lomná,Vasiľov, Babín, Hruštín, Ťapešovo, Oravská Jasenica, Vavrečka, Klin, Námestovo, Vaňovka

Regionálna veterinárna a potravinová správa Dolný Kubín /ďalej len RVPS Dolný Kubín/  podľa § 8 ods.3 písm. e/ v súlade s § 17 ods.3/ zákona NR SR č.39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov nariaďuje právnickým osobám :

Obec Beňadovo, Beňadovo 66, 029 63 Mútne

Obec Babín ,Babín 50 , 029 52 Hruštín

Obec Krušetnica, Krušetnica 69 , 029 54 Krušetnica

Obec Klin , Hlavná 199/107, 029 41 Klin

Obec Hruštín  , Kultúrna 468/2, 029 52 Hruštín

Obec Lomná , Lomná 22, 029 54 Krušetnica

Obec Mútne , Mútne 194 , 029 63 Mútne

Obec Novoť ,

Mesto Námestovo , Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo

Obec Ťapešovo , Ťapešovo 83 , 029 51 Lokca

Obec Oravská Jasenica , Oravská Jasenica 126 , 029 64 Or. Jasenica

Obec Oravské Veselé , Oravské Veselé 374, 029 62 Or. Veselé

Obec Vavrečka , Vavrečka 203 , 029 01 Námestovo

Obec Vasiľov , Vasiľov 99, 029 51 Lokca

Obec Vaňovka , Kultúrna 468/2 , 029 52 Hruštín

Obec Zákamenné , Zákamenné 1002, 029 56 Zákamenné   

PZ Chotár Mútne 624, 029 63  Mútne

 PZ  Minčol, Zákamenné 72, 029 56  Zákamenné

PZ Lomná, Lomná 77, 029 54  Lomná

PZ Krušetnica, Krušetnica 2, 029 54  Krušetnica

PS Babín, Lokca 182, 029 51  Lokca

PZ Kýčera, Potočná 455, 029 43  Zubrohlava

PZZVPP Námestovo, Oravská Jasenica 336, 029 64  Oravská Jasenica

PS Hruštín, Hruštín 448, 029 52  Hruštín

PK Grúň Breza, Breza 15, 029 53  Breza

PZ Oravské Veselé, Oravské Veselé 1977 029 62  Oravské Veselé

PZ Háj Vavrečka, Florinova 873/20, 029 01  Námestovo

PZ Zákamenné, Zákamenné 191, 029 56  Zákamenné

PZ Brabírka Lokca, Sládkovičova 660/24, 029 01  Námestovo

PZ Novoť, Novoť 859, 029 55  Novoť

fyzickým osobám: vlastníkom chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí v uvedených obciach (ďalej len „chovatelia“) vykonať nasledovné opatrenia pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej  chrípky /aviárnej influenzy/, ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie  zvierat a ľudí.

Za týmto účelom RVPS Dolný Kubín nariaďuje v pásme dohľadu/ minimálne 10 km od ohniska/

 1. Vykonať do 3.2.2017 súpis všetkých chovov hydiny, holubov a vtákov chovaných v zajatí v obciach v písomnej forme a tento zaslať na RVPS Dolný Kubín do 6.2.2017.
 2. O nariadených opatreniach a o nákazovej situácii informovať občanov a chovateľov prostredníctvom miestneho rozhlasu, vyvesením na úradnej tabuli obce alebo iným v mieste obvyklým spôsobom.
 3. Zabezpečiť chovy hydiny, holubov a vtákov, chovaných v zajatí v uzavretých priestoroch alebo v chovných priestoroch tak, aby nemohlo dôjsť ku kontaktu chovanej hydiny alebo iných chovaných vtákov s voľne žijúcim vtáctvom.
 4. Bezodkladne oznámiť na RVPS Prešov ( tel. 051/7711124, 0517493650, 0905294989) akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:

–   pokles príjmu krmiva a vody viac ako 20%,

–   pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,

–   týždenná  miera úmrtnosti vyššia ako 3%

–   akýkoľvek klinicky prejav (výtoky z očí, zo zobáka, silná vodnatá hnačka, ospalosť, opuch

lalokov a hrebienkov)  alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku

 1. Minimalizovať počet ľudí, ktorí prichádzajú do styku s hydinou, holubmi a vtákmi, chovanými v zajatí.
 2. Nenapájať hydinu, holuby a vtákov, chovaných v zajatí vodou zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu.
 3. dodržiavať príslušné opatrenia biologickej bezpečnosti na zabránenie šíreniu moru hydiny každej osobe, ktorá do chovov vstúpi alebo odíde z chovov
 4. Zvýšený dohľad nad populáciami voľne žijúcich vtákov, predovšetkým vodných vtákov, následné vyhľadávanie mŕtvych alebo chorých vtákov a to v prípade potreby v spolupráci s ornitologickými organizáciami a pozorovateľmi vtáctva, oznamovaním výskytu mŕtvych vtákov príslušnému orgánu – RVPS Dolný Kubín.

Termín: ihneď a do odvolania

Zodpovedné osoby: Body 1.a 2. – starostovia  uvedených obcí, body 3.-7. vlastníci chovov hydiny, holubov a vtákov, chovaných v zajatí  v uvedených obciach, štatutári poľovných uvedených združení .

Ďalej  RVPS Dolný Kubín zakazuje :

 1. Presuny živej a zabitej hydiny a vajec a iného vtáctva v uvedených obciach.
 1. Prísun a odsun hydiny, iného vtáctva žijúceho v zajatí a domácich zvierat triedy cicavce do chovov a z chovov bez povolenia RVPS Prešov. (Netýka sa domácich zvierat triedy cicavce, ktoré majú prístup iba do obytných častí pre ľudí, v ktorých neprichádzajú do kontaktu s hydinou v nich chovanou alebo iným vtáctvom žijúcim v zajatí a nemajú prístup do klietok alebo na miesta, v ktorých sa hydina alebo iné vtáctvo žijúce v zajatí drží.)
 1. Manipuláciu s použitou podstielkou a hnojom bez povolenia v uvedených obciach.
 2. Konanie zvodov, zhromažďovanie hydiny alebo iných vtákov v uvedených obciach.

Termín: od 12. 1. 2017 do odvolania

Zodpovedné osoby: Starostovia uvedených obcí  a vlastníci chovov hydiny, holubov a vtákov, chovaných v zajatí  v uvedených obciach.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 26. 1. 2017 bol na RVPS Dolný Kubín nahlásený úhyn 2 ks hydiny majiteľa p. Bakoša Miroslava, Breza 45, 029 53 Breza. Inšpektori RVPS Dolný Kubín vykonali v chove kontrolu na mieste kde bolo zistené, že v chove sa nachádzajú dva kusy uhynutej hydiny zabalenej v igelitovom vreci. Klinickým vyšetrením hydiny bolo skonštatované, že až na jeden kus  – kohút  ktorý bol výrazne malátny, ostatná hydina nevykazovala žiadne klinické príznaky svedčiace na aviárnu influenzu.

2 ks uhynutej hydiny a 1 kus utratenej hydiny boli dňa 26.1.2017 odoslané poslom  do Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu – Veterinárneho ústavu vo Zvolene / ďalej len VU Zvolen/. Číslo žiadanky 137/01/17-502,138/01/17-502

V chove bol vykonaný zápis – úradný záznam o veterinárnej kontrole č DK/2017/DUŠČ/3 a vydané opatrenia podľa § 14 ods.2 zákona č.39 /2007 Z. z o veterinárnej starostlivosti .

Dňa 27.1.2017 VÚ Zvolen protokolom o vyšetrení CP 4142/2017,4137/2017 potvrdil použitím PCR metód pozitivitu na vírus vtáčej chrípky /aviárnej influenzy/,.

Orgán veterinárnej správy podľa § 8 ods. 3 písm. e) zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. nariaďuje a zrušuje opatrenia na základe skutočností zistených pri výkone svojej pôsobnosti alebo pri podozrení z vážneho alebo bezprostredného ohrozenia zdravia zvierat alebo zdravia ľudí. V zmysle § 9 a  §12 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 367/2007 o opatreniach na kontrolu moru hydiny sa nariaďujú opatrenia po potvrdení vysokopatogénnej formy vtáčej chrípky a vymedzuje sa  ochranné pásmo a pásmo dohľadu.

Na základe uvedeného RVPS Dolný Kubín prijala vyššie uvedené opatrenia v zmysle platných predpisov.

Nesplnenie uvedených nariadení a zákazov bude považované za porušenie zákona č. 39/2007 Z.z..

Opatrenia uvedené vo výrokovej časti platia od jeho vydania až do odvolania.

P o u č e n i e

Podľa § 52 písm. b) zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. na nariaďovanie a zrušovanie obmedzujúcich opatrení pri podozrení na choroby, alebo pri ich výskyte sa všeobecné predpisy o správnom konaní  nevzťahujú.

MVDr. Čulen Peter, riaditeľ RVPS Dolný Kubín