Domov / Aktuality / 3. rokovanie mestského zastupiteľstva prinieslo zaujímavé momenty

3. rokovanie mestského zastupiteľstva prinieslo zaujímavé momenty

V poradí tretie rokovanie mestského zastupiteľstva v tomto roku opäť prinieslo zaujímavé momenty.
Jedno z posledných rokovaní poslaneckého zboru v tomto zložení sa uskutočnilo v stredu 20. júna. Nosnými témami rokovania bol Komunitný plán sociálnych služieb mesta na roky 2018 až 2022 a záverečný účet mesta za rok 2017. Nechýbal bod prevody, nájmy a výpožičky majetku mesta, či kontrola plnenia uznesení od hlavného kontrolóra mesta. Ten, navyše, predložil plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2018, ale aj svoje stanovisko k záverečnému účtu mesta. Kronikár mesta Miroslav Hajdučík predložil poslancom na schválenie zápis do kroniky mesta. Na začiatku rokovania odporučil primátor mesta do programu zaradiť aj bodPožiadavka na vypracovanie doplnku k územnému plánu mesta. Týmto bodom sa napokon rokovanie začalo. Investor a majiteľ pozemkov na Slanickej osade už po niekoľkýkrát žiadal poslancov o možnosť výstavby na svojich pozemkoch na Slanickej osade. Najskôr to bola požiadavka na výstavbu rekreačných chát, neskôr na výstavbu rekreačno-rehabilitačného zariadenia pre zdravotne postihnutých občanov s kapacitou 12 miest. Po asi hodinovej rozprave poslanci návrh umožniť ďalšie zahustenie výstavby na Slanickej osade neschválili. Komunitný plán sociálnych služieb predložil vedúci správneho oddelenia mestského úradu Martin Panek. Komunitný plán spracovala externá spoločnosť za aktívnej pomoci ďalších osôb, predovšetkým riaditeľky Centra sociálnych služieb Námestovo Márie Kondelovej. Komunitný plán na 130 stranách komplexne pojednáva o sociálnej oblasti v našom meste a o rozvoji sociálnych služieb až do roku 2022. Záverečný účet mesta aj s podrobnou správou predniesla vedúca finančného oddelenia mestského úradu Katarína Rusinová. Záverečný účet vypovedá o hospodárení mesta vo všetkých oblastiach živostavuje prebytok viac ako jeden milión eur. Ten sa previedol do rezervného fondu a v budúcich rokoch bude možné z neho financovať investičné akcie v meste. V bode prevody, nájmy a výpožičky majetku mesta bol najzaujímavejší návrh primátora na vypísanie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku na Nábreží na účely výstavby krytej plavárne s 25 m bazénom a ostatnými službami v cestovnom ruchu. Po dlhšej debate a uistení sa poslancov, že si bude mesto môcť vybrať padne, ponuky budú vyhodnocovať už poslanci nového zastupiteľstva koncom tohto roka. Na konci rokovania ešte poslanci súhlasili, že sa navýšia prostriedky na rekonštrukciu pavilónu v materskej škole na Bernolákovej ulici a nájdu sa tiež financie na projekt rekonštrukcie sociálnej bytovky na Komenského ulici. Primátor ukončil rokovanie pred 21. hodinou. Všetkým poďakoval za účasť.

Júnové rokovanie mestského zastupiteľstva bolo viac-menej o sociálnych témach, takže sa im hlbšie venovali najme poslanci – členovia sociálnej, zdravotnej a bytovej komisie – predseda Štefan Blahút, členka komisie Silvia Loneková a riaditeľka Centra sociálnych služieb Mária Kondelová (na foto vpravo.)   Foto: (lá)

ZDROJ: Noviny Námestovčan, Autor: Milan Rentka
prednosta MsÚ