Domov / Aktuality / Primátor mesta : Prešli dva roky od môjho zvolenia a tak mi dovoľte urobiť odpočet z môjho programu.

Primátor mesta : Prešli dva roky od môjho zvolenia a tak mi dovoľte urobiť odpočet z môjho programu.

Milé Námestovčanky a Námestovčania, prešli dva roky od môjho zvolenia a tak mi dovoľte urobiť odpočet z môjho programu „20 konkrétnych krokov, ktoré naštartujú naše mesto”. Nechcem, aby ste o výsledkoch práce počúvali iba pred voľbami. Ak sa chceme spoločne posunúť vpred, musíme sa na veci pozrieť tak, ako sú. Nebáť sa pomenovať chyby – no zároveň sa spoločne potešiť z vecí, ktoré sa podarili. Obe sú rovnako dôležité.

V mojom programe bolo 20 konkrétnych bodov. Niektoré sa splniť podarilo úplne a niektoré iba čiastočne. Pri pár z nich si musím ako chlap priznať svoju chybu. Ale aj to patrí k mojej práci a chcem sa aj k tomu postaviť čelom.

 1. Naštartujeme pozemkové úpravy – jednoduché pozemkové úpravy (JPU) sa už začali realizovať. Aktuálne prebieha spracovanie na VOJENSKÉ 1, VOJENSKÉ 2, BREHY. Čerchle sa začnú realizovať budúci rok.
 2. Plánovaný náučný chodník rozšírime z 2,5 m na 3 až 4 m – rozšíriť na 3 m až 4 m sa nám zatiaľ nepodarilo, keďže je to podmienené majetkovým vysporiadaním pozemkov pod náučným chodníkom. Realizácia chodníka by sa mala začať konečne na jar 2021. Opätovné oddialenie realizácie ma mrzí, bohužiaľ sa nám jeden účastník súťaže odvolal a to nedokážeme ovplyvniť.
 3. Navrhujeme optimalizáciu priechodov pre chodcov v centre mesta – v tomto bode musím povedať, že som sa mýlil, a je ozaj pravda, že
  5 rokov nemôžeme robiť ani čiastkové úpravy vzhľadom na to, že na celé dielo sa viaže záručná lehota. Po uplynutí 5-ročnej lehoty začneme realizovať optimalizáciu priechodov pre chodcov podľa
  pripravenej projektovej dokumentácie. Zároveň aplikujeme v najväčšej miere aj praktické riešenia z generalu dopravy.
 4. Opravíme súťaž na odpredaj pozemku na nábreží – začiatkom roka 2021 bude vyhlásená súťaž návrhov na celé územie nábrežia, ktorej
  úlohou je navrhnúť najlepšie urbanistické riešenie pre danú oblasť. Takto Námestovo získa jasnú víziu, čo robiť so svojím najhodnotnejším pozemkom tak, aby mohol slúžiť všetkým obyvateľom mesta v čo najväčšej miere.
 5. Spolu s prípravou stavby plavárne spustíme projekt parku a pieskovej pláže – projekt pieskovej pláže je rozpracovaný a začiatok
  realizácie je naplánovaný na jar 2021. Prístrešky, lavičky či verejné grily budeme postupne realizovať popri náučnom chodníku. Momentálne spolupracujeme s aktívnymi športovcami na realizácii projektu bežeckej dráhy pri vodnom vleku za Tempom a taktiež je naplánované nové centrum pre oddiel vodných športov spolu s prezliekarňou. Veľmi sa z týchto projektov tešíme.
 6. Spustíme transparentné výberové konanie na pozíciu pracovníka MsÚ fondy a granty – výberové konanie sa úspešne zrealizovalo a pracovník pracuje od 1. 4. 2019.
 7. Rovnaký pracovník má na starosti aj koordináciu rozvoja cestovného ruchu od 1. 4.2019.
 8. Zjednodušíme parkovanie – postupne realizujeme opravy a rozšírenia komunikácií podľa investičného plánu, ktorý sa nám zatiaľ darí plniť. Od 1. 1. 2020 začnú v meste platiť nové podmienky a zásady parkovania, ktorých cieľom je optimalizovať parkovanie v
  celom meste. Áut je čoraz viac a potrebujeme jasné pravidlá.
 9. Pripravíme projekt chodníka pre chodcov či rodiny s kočíkmi súbežne s cestou na Studničku – súčasťou projektu pozemkových úprav zóny Vojenské 1 je aj cesta na Studničku v zóne 12 metrov,
  čo je dostatočné na bezpečný chodník.
 10. Po dohode s projektantmi zrealizujeme rekonštrukciu kultúrneho domu, v ktorom vznikne spoločenská sála min. pre 200 osôb – v rozpočte mesta na rok 2021 sme naplánovali položku na súťaž návrhov rekonštrukcie KD s možnosťou vzniku spoločenskej sály. Už teraz sme zvedaví na návrhy, ktoré z nej vzídu.
 11. Rozbehneme stavbu nájomných bytov pre mladých a mladé rodiny – tento bod sa nám zatiaľ nepodarilo naplniť pre nedostatok vhodných pozemkov na výstavbu nájomných bytov. Budeme sa naďalej pokúšať nájsť vhodné riešenie.
 12. V spolupráci s bytovým podnikom začneme po skončení vykurovacieho obdobia rekonštruovať teplovod na sídlisku Brehy – projekt je už pripravený. Realizácia je naplánovaná na rok 2022.
 13. Osadíme viac kontajnerov zapustených do zeme – pre legislatívne obmedzenia a nariadenia sme museli upustiť od tohto druhu kontajnerov. Postupne však realizujeme uzavreté kontajnerové
  stojiská. Spustili sme aj zber komunálneho odpadu z chatových oblastí tak, že veľkoobjemové nádoby sa nahrádzajú menšími, čím dosiahneme väčšiu efektivitu a adresnosť tvorcov komunálneho odpadu.
 14. Vďaka novým zamestnancom, ktorí sa budú starať o fondy, dotácie a granty naštartujeme nasledovné aktivity – určení pracovníci CSS získali potrebnú kvalifikáciu na realizáciu projektu a momentálne realizujeme ďalšie kroky na podpis zmluvy so zdravotnými poisťovňami.
 15. Uchádzame sa aj o projekty rôznych nadácií a firiem ako napr. pre otužilcov, futbalistov, info merače rýchlosti pre motoristov, …
 16. Pripravíme projekt cesty na Brehoch až po vodojem – momentálne je celá lokalita v jednoduchých pozemkových úpravách, z ktorých vzíde aj vysporiadanie komunikácií v zmysle územného plánu. Po schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia pre danú lokalitu pristúpime k získaniu príslušného stavebného povolenia a následnej realizácií.
 17. Vďaka novému koordinátorovi rozvoja cestovného ruchu rozbehneme propagáciu mesta – Informačné centrum sme zriadili v kultúrnom dome a zatiaľ sa nám darí vyplniť každý letný víkend zaujímavými akciami aj počas opatrení COVID – 19.
 18. Otvoríme úrad občanom a vytvoríme participatívny rozpočet mesta – mestský úrad je plne otvorený občanom a snažíme sa komunikovať čo najtransparentnejšie. Participatívny rozpočet sme zaradili do rozpočtu v roku 2019 a aj v roku 2020, no poslanci MsZ náš návrh
  nepodporili. Projekty aktívnych občanov sa snažíme realizovať aspoň cez položku Dotácie mestského rozpočtu.
 19. Vytvoríme mládežnícky parlament – mládežnícky parlament vznikol začiatkom roku 2019 a funguje doteraz.
 20. V záujme väčšej otvorenosti vytvoríme anonymnú schránku na nápady, zlepšenia a kritiku mesta – schránka vznikla pri vstupe do mestského úradu začiatkom roku 2019 a priebežnú informovanosť
  zabezpečujeme na stránke mesta, sociálnych sieťach a v novinách.
  ● ● ●


  Máme pred sebou stále kus práce, ale úprimne verím, vážení spoluobčania, že sa pred vami o ďalšie dva roky budem môcť postaviť čelom a povedať si, že som urobil maximum. Určite sa nám nepodarí všetko, ale máte moje slovo, že za každú dobrú vec budem
  vo vašom mene naďalej bojovať.

AUTOR: Milan HUBÍK, primátor mesta