Domov / Podujatie / Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove

Kedy:
28. február 2018 @ 15:00 – 18:00
2018-02-28T15:00:00+01:00
2018-02-28T18:00:00+01:00
Kde:
zasadačka Mestského úradu v Námestove
Vstupné / Štartovné:
ZADARMO
Kontakt:
Mesto Námestovo
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove @ zasadačka Mestského úradu v Námestove

PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA zvoláva podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň 28. februára 2018 t. j. /streda / o 15:00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Námestove s navrhovaným programom:
1. Kontrola plnenia uznesení
Predkladá: Ing. Karol Gandel – hlavný kontrolór
2. Rozpočtové opatrenie č. 1/2018
Predkladá: Mgr. Katarína Rusinová – ved. fin. oddelenia
3. Príloha k VZN č. 4/2009
Predkladá: Mgr. Ivan Veljačik – ved. odd. školstva
4. Protest prokurátora
Predkladá: JUDr. Martin Panek – vedúci odd. správneho
5. Schválenie členov MAPOZ
Predkladá: JUDr. Martin Panek – vedúci odd. správneho
6. Prevody, nájmy a výpožičky majetku mesta
Predkladá: Mgr. Katarína Rusinová – ved. fin. oddelenia
Ing. Vladimír Natšin – vedúci odd. výstavby
7. Interpelácie
8. Rôzne

Ing. Ján K a d e r a
primátor mesta