Domov / Podujatie / Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove

Kedy:
20. jún 2018 @ 15:00
2018-06-20T15:00:00+02:00
2018-06-20T15:15:00+02:00
Kde:
zasadačka Mestského úradu v Námestove
Cyrila a Metoda 329/6
029 01 Námestovo
Vstupné / Štartovné:
ZADARMO
Kontakt:
mesto Námestovo

PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA Námestovo /13. júna 2018/ zvoláva podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov tretie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň 20. júna 2018 t. j. /streda / o 15 00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Námestove s navrhovaným programom:

1. Kontrola plnenia uznesení a Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 Predkladá: Ing. Karol Gandel – hlavný kontrolór
2. Zápis do kroniky mesta Predkladá: Mgr. Miroslav Hajdučík – kronikár mesta
3. Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Námestovo Predkladajú: JUDr. Martin Panek – vedúci odd. správneho PhDr. Mária Kondelová – riaditeľka CSS Námestovo
4. Schválenie prísediacich okresného súdu Námestovo Predkladajú: Ing. Ján Kadera – primátor mesta
5. Záverečný účet Mesta Námestovo za rok 2017 a Výročná správa Mesta Námestovo k IÚZ a KÚZ za rok 2017 Predkladá: Mgr. Katarína Rusinová – vedúca fin. oddelenia
6. Prevody, nájmy, výpožičky majetku mesta Predkladá: Ing. Vladimír Natšin – vedúci odd. výstavby
7. Interpelácie
8. Rôzne

Ing. Ján K a d e r a
primátor mesta