Domov / Aktuality / Po „výmene stráží“ v mestskej polícii

Po „výmene stráží“ v mestskej polícii

Na rokovaní MsZ 27. februára došlo k zmene vo vedení Mestskej polície Námestovo. Takmer 17 rokov vykonával funkciu veliteľa MsP Jozef Balcerčík. Primátor Milan Hubík akceptoval jeho rozhodnutie o uvoľnenie z tejto funkcie, v ktorej ho nahradil policajný kolega Mgr. Miroslav Hajdučík. Pri príležitosti „výmeny stráží“ sme požiadali J. Balcerčíka i M. Hajdučíka o ich stručnú reakciu.

Jozef Balcerčík: „Som rád, že nové vedenie Mesta Námestova zobralo do úvahy fakt, že zmena je život. Ako povedal Ralph Smart, psychológ a spisovateľ: „Nebojte sa zmeny. Možno to dopadne stratou niečoho dobrého, ale pravdepodobne to dopadne získaním niečoho lepšieho.“ Teší ma, že pri odovzdávaní štafetového kolíka na poste vedenia tohto malého, ale o to potrebnejšieho poriadkového zboru, je Mestská polícia v Námestove v primeranej „forme“ a je pripravená reagovať na ďalšie výzvy. Keďže upozorňovanie na chyby druhých nezvykne byť zvlášť oceňované, moje uznanie a poďakovanie patrí nielen mojim kolegom – aj tým bývalým – za vykonávanie každodennej drobnej činnosti, za „nepreslávenie sa“ žiadnou mimoriadnou udalosťou, ale aj všetkým obyvateľom mesta, ktorí pochopili, že aj túto robotu musí niekto robiť a že, ako hovoria v Nemecku, „Ordung muss sein“ – poriadok musí byť a je jedno, či v rôznych dobách nás k tomu viedli drábi, četníci, esenbáci, alebo v súčasnosti policajti. Pri zmenách a naprávaní sa je potrebné od niečoho začať – najlepšie od seba. Ak sa zlepšíme my dvaja, o dvoch bude svet lepší. Od nás sa naučia byť lepšími ďalší, od nich zasa ďalší a svet bude pomaly iný…“, reagoval na našu žiadosť o krátke vyjadrenie sa k svojmu odchodu z funkcie náčelníka MsP „vskutku nepolicajne“ Jozef Balcerčík.

Miroslav Hajdučík: „Chcem poďakovať primátorovi mesta a poslancom MsZ za prejavenú dôveru. Som pripravený maximálne využiť svoje profesijné schopnosti na to, aby sme naším spoločným úsilím bezpečnosť a verejný poriadok v Námestove dokázali posunúť na vyššiu úroveň. Každá zmena by logicky mala priniesť zlepšenie. Mala by mať teda adresáta, niekoho, komu prinesie prospech. S riadením MsP mám niekoľkoročné skúsenosti z minulosti, ktoré môžem na tomto poste efektívne zužitkovať. Mestská polícia je poriadkový útvar mesta, ktorý má za úlohu chrániť životy a zdravie občanov, ich majetok, ako aj majetok mesta. Nie je to jednoduchá úloha, lebo mesto Námestovo nie je len tranzitný uzol, ale aj každodenná cieľová stanica tisícov jeho návštevníkov. Následkom toho, napríklad, vodiči vozidiel sa snažia zaparkovať čo najbližšie k miestu určenia. Často na to využívajú aj úseky, kde arogantne porušujú dopravné predpisy a tým vystavujú ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky. Parkovanie vozidiel na chodníkoch a priechodoch pre chodcov ohrozuje najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky, ktorými sú chodci. Verejné priestranstvá tak v okolí nemocníc, škôl, centra mesta z uvedeného dôvodu považujem za prioritné, lebo je tam zvýšený pohyb chorých osôb, seniorov a detí. Takže naša činnosť bude adresovaná hlavne tým, ktorých vozidlá obmedzujú pri pohybe po chodníkoch a na prechodoch, čím sa stávajú vážnym ohrozením ich zdravia a životov. Vodiči vozidiel, ktorí ohrozujú bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, budú musieť rátať s tým, že sa nevyhnú našej vzájomnej komunikácii, ktorej cieľom bude hlavne uvedomenie si, že rešpektovanie určitých pravidiel je potrebné pre udržanie „vyhovujúceho“ stavu pre všetkých. Pri súčasnom nízkom počte zamestnancov MsP nepovažujem za reálne, že okamžite dokážeme eliminovať negatíva súčasného stavu dopravy v meste, ale zameriame sa hlavne na tie najdôležitejšie úlohy. Povinností pred nami je naozaj veľa a nie je to len doprava. Za podstatné však považujem posilniť MsP personálne, aby samotná činnosť policajtov spĺňala kritériá pravidelnej zmennosti dvojčlenných hliadok, čo za súčasného stavu nie je možné dodržať. Okrem samotnej činnosti polície v uliciach mesta za dôležitú považujem realizáciu prevenčných programov pre deti na školách, so zameraním na riziká, ktorým čelia, aby ich dokázali identifikovať a brániť sa voči nim. V čo najbližšom termíne plánujem zriadiť webstránku MsP, ktorá bude informovať obyvateľov a návštevníkov mesta o situácii v meste na úseku verejného poriadku, bezpečnosti v doprave, strát a nálezov a pod. Verejnosť bude takto informovaná o dôležitých udalostiach, ako aj o samotnej činnosti mestskej polície. Moja pravidelná prítomnosť na rokovaniach MsZ bude pre poslancov, ako aj verejnosť priestorom na otázky a vzájomnú komunikáciu. Bezpečnosť v meste je vec verejná a bez vzájomnej spolupráce nás všetkých ju nie je možné vykonávať efektívne.“

ZDROJ: Noviny Námestovčan