Domov / Aktuality / Oznámenie o navhnutí členov komisíí mestského zastupiteľstva

Oznámenie o navhnutí členov komisíí mestského zastupiteľstva

Poslanci mestského zastupiteľstva v Námestove, týmto v zmysle článku 2 ods. 4 rokovacieho poriadku komisií mestského zastupiteľstva oznamujú občanom mesta Námestovo a osobám, ktorí spĺňajú požiadavky v zmysle § 3 ods. 5. zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení, že majú právo podávať návrhy na členov komisií – odborníkov (neposlancov) mestského zastupiteľstva v Námestove.

Návrh kandidáta na člena komisie mestského zastupiteľstva spomedzi občanov (neposlancov) musí obsahovať:

a) kto podáva návrh,
b) meno, priezvisko a titul kandidáta na člena komisie, adresu jeho trvalého bydliska,
c) vzťah k mestu Námestovo, ktorý ho oprávňuje podieľať sa na samospráve mesta (§ 3 ods. 5. zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení,)
d) zdôvodnenie, z akého titulu je považovaný za odborníka v danej oblasti.

Mestské zastupiteľstvo v Námestove zriadilo tieto stále komisie :

a) Komisia pre rozpočet, financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta
b) Komisia výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia
c) Komisia pre sociálnu oblasť, zdravotnú starostlivosť a občianske záležitosti
d) Komisia pre deti a mládež, výchovu a vzdelávanie, kultúru a šport
e) Komisia pre legislatívu a dražbu, verejný poriadok a ochranu prostredia mesta
f) Komisia pre cestovný ruch, regionálny rozvoj, služby a technickú činnosť v meste

Úlohy komisií

a/ Komisia pre rozpočet, financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta:
– zaoberá sa predovšetkým posúdením návrhu rozpočtu mesta vo všetkých zákonom požadovaných formách, návrhov jednotlivých rozpočtových opatrení, záverečného účtu mesta a ostatných pripravovaných finančných operácií, finančným zabezpečením projektov Európskej únie a posudzovaním všeobecne záväzných nariadení, ktoré majú finančný dopad na rozpočet mesta Námestovo;
– dáva stanoviská ku všetkým návrhom zmlúv a ich dodatkov, posudzuje správu; hospodárenie a nakladanie s majetkom mesta Námestovo;
– kontroluje, či plnenie rozpočtu prebieha v súlade so schváleným rozpočtom, verejnými súťažami, uzatvorenými zmluvami a so zákonnými normami.

b/ Komisia výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia:
– zaoberá sa predkladanými materiálmi z pohľadu dodržiavania záujmov mesta vymedzených územným plánom, za účelom dosiahnutia vytýčených koncepčných zámerov a kvality životného prostredia;
– pri posudzovaní materiálov dbá na zachovanie a rozvoj prírodných hodnôt aj štruktúry a kvality verejných priestorov, ochranu kultúrnych pamiatok a podporu zdravých sociálnych vzťahov;
– poskytuje odborné stanoviská pri príprave, tvorbe a uplatňovaní, architektonicko-urbanistických, krajinársko-ekologických, funkčno-priestorových, územno-technických, dopravno-obslužných a sociálno-funkčných koncepcií rozvoja mesta;
– podáva odborné stanoviská k príprave a realizácii investičných aktivít mesta z pohľadu architektonickej, prevádzkovej a stavebno-technickej kvality, ako aj z hľadiska účelnosti a efektivity vynakladania finančných prostriedkov, vrátane rozpočtových nákladov a obsahovej náplne zmlúv;
– vyjadruje sa k návrhu rozpočtu mesta najmä z hľadiska stavebných investícií;
– podáva odborné stanoviská k investičným zámerom a projektovej dokumentácii predkladaných mestu investormi, sleduje dodržiavanie mestom stanovených podmienok výstavby a užívania stavieb.

c/ Komisia pre sociálnu oblasť, zdravotnú starostlivosť a občianske záležitosti:
– dáva mestskému zastupiteľstvu stanoviská k materiálom týkajúcim sa sociálnej oblasti, najmä pri odkázanosti obyvateľov mesta na sociálnu pomoc, pomoc pri zabezpečení zdravotnej starostlivosti či už v domácnosti, v CSS a iných zariadeniach sociálnych služieb, alebo inou formou a pri prideľovaní bytov v správe mesta; spolupracuje pri sledovaní spôsobu využívania sociálnej pomoci mesta odkázanými občanmi a rodinami;
– poskytuje stanovisko pri posudzovaní rozpočtu CSS a sleduje jeho čerpanie;
– poskytuje odborné stanovisko pri vypracovaní a schvaľovaní plánu sociálnych služieb;
– vyjadruje sa k spolupráci mesta s občianskymi združeniami, charitatívnymi organizáciami, nadáciami a inými neziskovými organizáciami, zameranými na sociálnu a zdravotnú oblasť, oblasť ľudských práv, alebo na znevýhodnené sociálne skupiny (napr. seniori, ZŤP, mladé rodiny, rodiny alebo občania v zlej sociálnej situácii, …), hľadá a navrhuje možnosti spolupráce s nimi, poskytuje stanoviská pri rozhodovaní o prideľovaní hmotnej a finančnej pomoci mesta týmto subjektom, sleduje účelnosť a efektívnosť využívania týchto zdrojov;
– monitoruje potreby obyvateľov mesta a jeho spádovej oblasti v poskytovaní zdravotnej starostlivosti štátnymi a neštátnymi zariadeniami a podáva návrhy na spoluprácu mesta s orgánmi, v ktorých zriaďovateľskej pôsobnosti tieto zariadenia sú.

d/ Komisia pre deti a mládež, výchovu a vzdelávanie, kultúru a šport:
– zaoberá sa predovšetkým monitorovaním úrovne vzdelávania v materských, základných a základných umeleckých školách patriacich do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, sleduje financovanie týchto škôl, dohliada na úroveň vzdelávania a primeranosť finančných prostriedkov na vzdelávanie v nich;
– sleduje činnosť ostatných škôl na území mesta, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, podáva návrhy na spoluprácu s nimi a s orgánmi, v ktorých zriaďovateľskej pôsobnosti tieto zariadenia sú;
– navrhuje politiku koordinácie všetkých škôl na území mesta;
– sleduje úroveň kultúrnych podujatí na území mesta, poskytuje stanovisko pri posudzovaní rozpočtu Domu kultúry v Námestove a sleduje jeho čerpanie, účelnosť a efektívnosť využívania týchto zdrojov, pričom spolupracuje s hlavným kontrolórom mesta Námestovo;
– monitoruje činnosť záujmových združení na území mesta, poskytuje stanoviská pri rozhodovaní o prideľovaní hmotnej a finančnej pomoci mesta na ich činnosť, sleduje účelnosť a efektívnosť využívania týchto zdrojov;
– sleduje činnosť športových organizácií, športových klubov a športovcov – jednotlivcov, ktorí reprezentujú mesto Námestovo; poskytuje stanoviská pri rozhodovaní o prideľovaní hmotnej a finančnej pomoci mesta na ich športovú činnosť a na športové podujatia, sleduje účelnosť a efektívnosť využívania týchto zdrojov, pričom spolupracuje s hlavným kontrolórom mesta Námestovo.

e/ Komisia pre legislatívu a dražbu, verejný poriadok a ochranu prostredia mesta
– dbá najmä na dodržiavanie zákonnosti dokumentov a písomností, ktoré schvaľuje mestské zastupiteľstvo vo forme uznesení a nariadení, poskytuje odborné stanoviská pri tvorbe základných právnych dokumentov mesta a ich doplnkov, sleduje ich uplatňovanie a dodržiavanie;
– posudzuje zákonnosť a finančné podmienky dražieb majetku mesta pred ich vykonaním, sleduje dodržiavanie podmienok nakladania s majetkom mesta v zmysle zákona o majetku obcí;
– zaoberá sa monitorovaním a posúdením stavu dodržiavania právnych predpisov o ochrane verejného poriadku v meste, navrhuje opatrenia na zlepšenie bezpečnosti obyvateľov v meste, na ochranu majetku mesta a občanov, na zamedzenie kriminality a iných protispoločenských činností v meste;
– sleduje dodržiavanie opatrení na ochranu životného prostredia v meste; dáva podnety na zlepšenie tejto ochrany, pričom spolupracuje s komisiou výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia;
– monitoruje dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, na iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach;
– sleduje činnosť mestskej polície ( v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v z.n.p. a zákona č. 372/1990 Zb. v z.n.p.), ako je riešenie priestupkov spáchaných na území mesta, prevenciu verejného poriadku, čistoty v meste, bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, vykonávanie bezpečnostno-preventívnych akcií, kontrolu rešpektovania a dodržiavania všeobecne záväzných nariadení mesta a rozhodnutí primátora, odchyt túlavých a zbehnutých zvierat, vrátane činnosti v karanténnej stanici, atď.
– sleduje činnosť mestského hasičského zboru, posudzuje dodržiavanie opatrení na prevenciu mimoriadnych udalostí a živelných pohrôm, dáva podnety na jej zlepšenie.

f/ Komisia pre cestovný ruch, regionálny rozvoj, služby a technickú činnosť v meste:
– poskytuje odborné stanoviská a odbornú pomoc pri tvorbe a realizácii koncepcií rozvoja cestovného ruchu na území mesta, v súlade s jeho funkciou centra regiónu Hornej Oravy a turistického centra Oravskej priehrady;
– poskytuje návrhy a stanoviská k participácii mesta na rozvoji turizmu v meste aj v regióne
– monitoruje služby poskytované podnikateľskou sférou – ubytovanie, stravovanie, ostatné služby a plnenie ich záväzkov voči mestu; navrhuje opatrenia na zlepšenie vzťahov a rozvoj spolupráce týchto subjektov s mestom;
– monitoruje kvalitu výkonov a činností, ako aj financovanie výkonov vykonávaných príspevkovou organizáciou Technické služby mesta Námestovo (zber a likvidácia odpadu, cintorín, údržba verejných priestorov – technický stav, čistota, zeleň, mestský mobiliár a i.), posudzuje rozpočet Technických služieb a sleduje jeho čerpanie, účelnosť a efektívnosť využívania týchto zdrojov, pričom spolupracuje s hlavným kontrolórom mesta Námestovo;
– sleduje kvalitu poskytovania ďalších komunálnych služieb, posudzuje ich financovanie a dáva návrh na zlepšenie ich činnosti.

Návrhy na členov komisií – odborníkov (neposlancov ) mestského zastupiteľstva v Námestove je možné doručiť najneskôr do 14.01.2019 do 15.00 hod nasledovne:

• poštou na adresu: Mestský úrad Námestovo, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo
• osobne do podateľne Mestského úradu Námestovo nachádzajúcej sa na prvom poschodí
• e-mailom na adresu sekretariat@namestovo.sk

O navrhnutých kandidátoch na členov komisií mestského zastupiteľstva budú rozhodovať poslanci mestského zastupiteľstva v zmysle článku 2 ods. 5 rokovacieho poriadku komisií mestského zastupiteľstva. O zvolení za člena komisie bude kandidát písomne informovaný
S pozdravom poslanci mestského zastupiteľstva v Námestove