Domov / Aktuality / Nový cykloturistický chodník z Námestova do Poľska

Nový cykloturistický chodník z Námestova do Poľska

Vďaka projektu Turistika bez hraníc medzi obcami Klin a Jelešnia vznikol cykloturistický chodník ktorý vedie z priemyselnej zóny v Námestove do obce Klin odkiaľ pokračuje značenie do Jelešne cez Oravské Veselé a Pilsko. Nový asfalt je položený takisto na trase z obce Klin do lokality Klinské rašelinisko. Tu pribudla pre turistov aj malá rozhľadňa. Jedna z realizovaných cyklotrás (žltá – č. 8499) vedie aj k dominante obce Klin – soche Krista na kopci Grapa.

Uvedený projekt bol podaný na základe výzvy z programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko v rámci prioritnej osi zameranej na Ochranu a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia.

Celkové oprávnené výdavky projektu obidvoch partnerov uvedené v žiadosti dosiahli hodnotu 1.558.401,46 eur. Obec Klin vypracovala v rámci spoločného projektu TURISTIKA BEZ HRANÍC projekt s názvom „Cyklocesta na sprístupnenie prírodného dedičstva v obci Klin“. Výdavky boli vykalkulované vo výške 653.691,73 eur, z toho financovanie z fondov EÚ vo výške 85% činí 555.637,95 eur, financovanie vo výške 10% zo štátneho rozpočtu SR činí 98.053,78 eur a spolufinancovanie obce vo výške 5 % tvorí 32.684,61 eur.

Cieľom projektu je nárast počtu turistov i obyvateľov, ktorí budú využívať cezhraničný cykloturistický chodník z Klina do Jelešne cez Oravské Veselé a Pilsko a opačným smerom s propagáciou prírodného a kultúrneho dedičstva. Uvedený projekt bol prezentovaný aj pri podpise zmluvy hlavným partnerom Gminou Jelešnia v Rezsowe vlani 19. 5. 2017 na propagáciu projektov cezhraničnej spolupráce so zástupcami ministerstiev Poľska a Slovenska. Príprava projektu požadovala splniť na oboch stranách tieto úlohy:

1. Vybudovanie chýbajúcich úsekov turisticko-cyklistických trás v obciach Jelešnia a Klin. Do projektu na slovenskej strane bolo zahrnuté vybudovanie cyklocesty na trase starej kliňanskej cesty od Michaľovského potoka s opravou mosta po križovatku s cestou III. triedy pri bývalej prevádzke a cyklocesty s odbočkou pri Bugajovi po existujúcej poľnej ceste smerom k rašelinisku aj s dopravným značením. Cieľom vybudovania cyklocesty je vytvoriť podmienky pre pohyb cyklistov a rodiny s deťmi pri spoznávaní okolitej prírody. S realizáciou výstavby cyklocesty sa začalo v mesiaci apríl 2018.

2. Vytvorenie súvisiacej infraštruktúry na nových úsekoch cezhraničného turistického chodníka. Za účelom sprístupnenia Klinského rašeliniska projekt zahŕňal výstavbu rozhľadne pri rašelinisku s prístupovým chodníkom a osadenie 4 propagačných infotabúľ. (sú postavené pri rašelinisku, Obecnom úrade, na Vahanove pri altánku a v Oravskom Veselom pri chate Pilsko). Na turistickej trase od Námestova cez našu obec smerom na Vahanov, Starý Haj do Oravského Veselého ku chate Pilsko bolo v projekte navrhnuté a zrealizované cykloturistické značenie a na vrchol Pilska turistické značenie. V projekte bolo navrhnuté a zrealizované cykloturistické značenie s osadením stĺpikov so smerovníkmi na okruhu v katastrálnom území Klin od základnej školy smerom na Kunov vrch ponad lyžiarsky vlek na Vahanov a odtiaľto smerom po katastrálnej hranici s Rabčou ku Kohútovej cez Grapu a vrchovou cestou na ul. Gromadova do obce s ukončením pri základnej škole.

3. Vytvorenie mobilnej aplikácie pre turistov na turistickom chodníku od Jelešne do Klina spolu s webovou podstránkou a diskusným fórom. Mobilná aplikácia turistovi umožní používať aplikáciu MOBI- TOUR, nezávisle od pripojenia na internet sa objaví predtým nainštalovaná mapa. Bude na nej ukázaná presná poloha turistu a turistických atrakcií a trasa chodníka. Aplikácia bude prístupná na operačných systémoch: Android a iOS. V rámci služieb týkajúcej sa vytvorenia mobilnej aplikácie je vytvorená podstránka, kde sa budú nachádzať aktuality a informácie o projekte.

4. Akcie propagujúce prírodné a kultúrne atrakcie na turistickom chodníku z Jelešne do Klina. Partneri zároveň osadili informačné a propagačné tabule k projektu. Poľská a slovenská strana na záver projektu vyhotovila grafické návrhy s umiestnením tabúľ propagujúcich spoločný turistický chodník, ktoré boli postavené v obidvoch obciach. Taktiež budú zorganizované turisticko-cyklistické výpravy z Klina do Jelešnie (termín prechodu je 18. 8. 2018) a z Jelešnie do Klina. Taktiež budú vydané propagačné materiály, mapy a letáky v poľštine, slovenčine a angličtine. Predmetom projektu budú dve tematické podujatia. O zbojníckej kultúre pripraví podujatie Gmina Jelešnia a propagáciu ekologických hodnôt pripraví obec Klin v septembru. Kvôli zabezpečeniu lepšej komunikácie medzi partnermi sa zástupcovia obidvoch obcí zúčastnili kurzu susedného jazyka na spoločnej konverzácii. Ukončenie celého projektu u obidvoch partnerov je stanovené na 31. 10. 2018.

Úsek spomínanej cyklotrasy musí spĺňať všetky atribúty značenia a obmedzenia podľa všetkých noriem, ktoré sú určené pre cyklotrasy a cyklocesty, ktorou sa táto cesta stala. Preto chcem poprosiť o rešpektovanie a pochopenie nás všetkých, nakoľko sa po cykloceste pohybujú deti, mládež a ľudia na prechádzkach.“ Štefan Peňák, starosta obce Klin.

Gmina Jelešnia vystupuje ako vedúci partner projektu a je zodpovedná za realizáciu všetkých úloh, za dosiahnutie všetkých výsledkov projektu, za propagáciu a udržateľnosť projektu. Obec Klin ako partner sa podieľa na dodržiavaní časového harmonogramu a plnenia podmienok zmluvy pri realizácii a udržateľnosti projektu. Obec Klin bola oslovená poľskou stranou Gmina Jelešnia ísť do spoločného projektu, požadovala zahrnúť do projektu propagáciu prírodných zaujímavostí. Propagačné aktivity musia byť realizované v súlade so smernicami programu EÚ a zmluvou o spolufinancovanie. V projekte budú obaja partneri propagovať spoločne cezhraničný turistický chodník medzi Jelešňou a Klinom. V rámci prípravy projektu prebehlo v roku 2016 niekoľko rokovaní zástupcov samospráv v Jelešni a Kline. Prvoradou podmienkou bolo vyhotovenie projektovej dokumentácie, deklarovať vlastnícke vzťahy a súhlasy vlastníkov s právoplatným stavebným povolením pred podaním žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z fondov EÚ.

Spoločným problémom Partnerov je to, že turisti odpočívajúci na pohraničí obce obchádzajú a vyberajú známejšie turistické centrá, a neocenia tak prírodné a kultúrne hodnoty Jeleśne a Klina – atraktívne hodnoty horských území, ktoré si vyžadujú ochranu a zároveň nie sú v dostatočnej miere prepojené s rekreačnou infraštruktúrou a prístupnosť pre turistov nie je dobrá. Vzhľadom na spoločné riešenie problému, zvýšiť turistickú hodnotu územia a získať vyššiu mieru ocenenia hodnôt obidvoch obcí zo strany obyvateľov i turistov – obce Jeleśnia a Klin pristúpili k spoločnému projektu. Je účelom je vyvážený turistický rozvoj na pohraničí, s využitím prírodného a kultúrneho územia týchto obcí a s dôstojným prístupom k prostrediu a iným hodnotám pohraničia zo strany turistov i miestnych obyvateľov.

 

V rámci projektu vznikli nové úseky turistickej a cyklistickej trasy v Przyborowie i Krzyżówkach , ako aj v Sopotni Małej (PL) a nový úsek turistickej a cyklistickej trasy v Kline. Na týchto úsekoch bola vytvorená nová infraštruktúra – rozhľadňa a oddychové miesta. Celé územie chodníkov (taktiež tie, ktoré už tu existujú), boli označené ako časť cezhraničného turistického chodníka od Jeleśne cez Pilsko až do Klina. Kvôli získaniu lepšej informovanosti o tejto novej ponuke, naplánovaná je propagačná akcia, 2 turisticko-cyklistické výpravy, 2 tematické podujatia, vydanie letákov, mapy, reklamných tabúľ v obidvoch obciach, informačné stretnutie pre miestnych obyvateľov a osoby, ktoré sa zaujímajú o cezhraničnú turistiku, ako aj kurz susedného jazyka, ktorý lepšie pripraví zástupcov obidvoch obcí k obsluhe cezhraničného turistického ruchu.


Trasa je vyznačená tmavomodrou farbou.

Cykloturistický chodník začína z priemyselnej zóny v Námestove
Cykloturistický chodník medzi Námestovom a obcou Klin

Nový cyklochodník láka nielen bicyklistov
Cyklochodník vedie ku Klinskému rašelinisku
Vynovený areál pri Klinskom rašelinisku. Pribudlo sedenie, rozhladňa a informačná tabuľa

KLINSKÉ RAŠELINISKO. Najlepšie vyvinuté a zachované vrchovisko nelesného typu na Slovensku. Už v roku 1967 bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu, čo z neho robí jednu z najstarších chránených plôch na Orave.
Na území rašeliniska rastú a žijú mnohé vzácne chránené rastlinné a živočíšne druhy.
Pohľad na Klinské rašelinisko z cyklochodníka.
PLÁTENNÍCKA KÚRIA, HLAVNÁ 212. Najstaršia plátennícka kúria v Kline sa nachádza na Hlavnej ulici približne v strede obce. Vybudovali ju v prvej polovici 19. storočia. Nedávno bola citlivo zreštaurovaná a je možné ju vidieť v takmer autentickej podobe. Pred kúriou sa nachádza prícestný stĺp so sochou sv. Jána Nepomuckého. Budova je národná kultúrna pamiatka.

Krížová cesta k areálu pri soche Krista.
AREÁL PRI SOCHE KRISTA. V súčasnosti známy areál na Grape vznikol ako privátny projekt obyvateľa Klina Jozefa Sroku. Dominantou je socha Ježiša Krista, ktorú v roku 2007 vytvoril sochár Jozef Ganobjak. Socha je vysoká 9,5 m a aj s podstavcom váži okolo 23 ton. Okolo sochy pribudli ďalšie stavby a diela. Bola tu postavená socha kľačiaceho Jána Pavla II, Kaplnka Božieho milosrdenstva, kaplnka so sochou Panny Márie a mnoho ďalších objektov.
Socha Krista s krásnym výhľadom.
Výhľad na Tatry a Oravskú priehradu. Oravská časť Západných Tatier sa nazýva Roháče. Medzi najznámejšie končiare patria Volovec, Ostrý Roháč a Plačlivé, silueta ktorých dala pohoriu pomenovanie Roháče. Najvyšším vrchom je Baníkov s nadmorskou výškou 2170 m n. m. Roháče sú súčasťou národného parku Vysoké Tatry a vykazujú tým vysoký stupeň ochrany prírody. Na ich území sa nachádza množstvo turistických atrakcií, za všetky uvedieme Juráňovu dolinu, Roháčske plesá, prípadne známy Roháčsky vodopád.
Výhľad na Oravskú priehradu. Nápady vybudovať priehradu v priestore Hornooravskej kotliny pochádzajú už z 19. storočia. Od plánov sa pristúpilo k činom v roku 1941 a práce na priehrade trvali až do roku 1953. Výstavbou priehrady zaniklo kompletne niekoľko obcí: Slanica, Ústie nad Oravou, Oravské Hámre, Osada a Lavkov, ktorý bol osadou Dolného Štefanova. Zbúraná bola aj časť obcí Bobrov a Námestovo. Pri plnom napustení má priehrada plochu 35 km2 a maximálna hĺbka je 38 m.

CHRÁNENÉ ÚZEMIE ŤASKOVKA – pôvodná prírodná rezervácia Ťaskovka bola vyhlásená v roku 1995 na rozlohe 0,6718 ha. Na jej ploche sa nachádza penovcové pramenisko s travertínovými kopami, ako aj slatinné rašelinisko s existenčne ohrozenými druhmi rastlín a živočíchov. Nachádza sa na hornom konci Klina pod osadou Ťaskovka.
Osada Ťaskovka nad obcou Klin.
KAPLNKA VAHANOV. Na vrchole Vahanova sa od nepamäti nachádzal drevený kríž. Na sklonku 20. storočia bol vymenený za kovový. V roku 2007 k nemu pribudol altánok a napokon o niekoľko rokov neskôr aj murovaná kaplnka so sochou sv. Antona Paduánskeho.
Výhľad na Babiu horu z Vahanova. Babia hora je najvyšším a najmohutnejším vrcholom Oravských Beskýd s nadmorskou výškou 1725 m n. m. Je nazývaná aj ako „Kráľovná Beskýd“ a viaže sa na ňu mnoho povestí a legiend. Medzi jej zaujímavosti patria jedinečné horské smrekové pralesy na jej svahoch v nižších nadmorských výškach, ako aj výskyt pseudokrasových jaskýň medzi blokmi pieskovcov.

Výhľad na Magurku. Magurka je vrch s nadmorskou výškou 1107 m n. m., ktorý sa nachádza v hlavnom hrebeni pohoria Oravská Magura. Je ľahko identifikovateľný vďaka televíznemu vysielaču umiestnenému na jeho vrchole, ktorý je vysoký 80 metrov. V okolí Magurky dopadol svetoznámy meteor Magura, ktorého fragmenty sa nachádzajú vo významných múzeách na celom svete.

Výhľad na Pilsko v hmle pri západe slnka.

Drevená budova nazývaná koniareň sa nachádza v lesoch nad obcou Klin. Mala lesohospodársky význam ako ubytovňa pre lesných robotníkov a zároveň slúžila aj ako stajňa pre kone. Budovu prevádzkuje urbár v Kline, ktorý nedávno budovu obnovil.
KAPLNKA NEPOŠKVRNENÉHO SRDCA PANNY MÁRIE. Nachádza sa na hraniciach chotárov Oravského Veselého a Sihelného pri ceste spájajúcej obe obce. Kaplnka bola v nedávnej minulosti obnovená. Zasvätená je Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. V nike kaplnky je vložená socha Panny Márie.
Beskydská cyklomagistrála medzi obcami Sihelné a Oravské Veselé.

KAPLICA PANNY MÁRIE,KRÁĽOVNEJ ANJELOV. Prícestná kaplnka Panny Márie,Kráľovnej anjelov sa nachádza na križovatke hlavnej cesty cez Oravské Veselé a cesty smerujúcej do Sihelného. Neveľká murovaná stavba je ukončená malou vežičkou s cibuľovitou strechou
CYRILOMETODSKÝ DVOJKRÍŽ. V chotári Oravského Veselého bol v roku 2013 na Grape vztýčený 12 metrov vysoký železobetónový dvojkríž. Dvojkríž je symbolom slovenskej štátnosti a odkazuje na Cyrilometodské tradície na Slovensku. Vrch Grapa je vysoký 876 m n. m. a sú z neho krásne výhľady na okolitú krajinu.
Krásny výhľad na Oravské Veselé a Pilsko.

Na vrchol Pilska vedie cesta s prudkým stúpaním.

Vrchol Pilska (1557 m n. m.)
Pilsko je druhým najvyšším vrchom Oravských Beskýd. Má nadmorskú výšku 1557 m n. m. Na lokalite Mechy rastú vzácne spoločenstvá rastlín, ktoré pochádzajú z poslednej doby ľadovej. Na svahoch Pilska, v nižších nadmorských výškach, sa rozprestierajú vzácne smrekové pralesy.

Viac inofrmácii nájdete na www.mobitour-klin.sk a www.klin.sk. Mapu si môžete stiahnuť a vytlačiť tu.

ZDROJ: Obecné noviny Echo KLINa 2/2018, FOTO: Michal Glonek – www.fotograf-orava.sk