Domov / Aktuality / Námestovo prvým na Orave v počte stavebných pozemkov

Námestovo prvým na Orave v počte stavebných pozemkov

Rok ubehol ako voda a nastal čas hodnotenia našej činnosti. Ako poslanec MsZ som presadzoval,aby sa čo najrýchlejšie začali v našom meste pozemkové úpravy, ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre rozvoj mesta a hlavne nárast počtu obyvateľov. V roku 2022 po skončení pozemkových úprav tak bude v našom meste 600 až 800 stavebných pozemkov, čím sa Námestovo zaradí na prvé miesto na Orave. Taký počet pozemkov na výstavbu nebude mať v tomto regióne žiadna obec či mesto.

Opravy mestských školských zariadení, ciest a chodníkov patria takisto k veľmi dôležitým, potrebným a je dobré, že sa v tomto robí a bude pokračovať kontinuálne podľa požiadaviek či už občanov, alebo zlého technického stavu, a nielen pred voľbami.

Prieskum nasmeruje aktivity v cestovnom ruchu

Ako predseda komisie pre cestovný ruch, regionálny rozvoj, služby a technickú činnosť v meste by som v prvom rade chcel poďakovať všetkým jej členom za plnohodnotnú prácu a najmä podnetné nápady.Aj tu sa niekoľko vecí podarilo, no na niektoré si budeme musieť ešte počkať a byť trpezliví.K rozvoju cestovného ruchu nepochybne prispeje cyklochodník od tzv. Účka na nábreží, kde sa chodec alebo cyklista plynule dostane až ku židovskému cintorínu a, samozrejme, nemožno nespomenúť revitalizáciu Slanického ostrova umenia. Dosť intenzívne sa v závere roka začalo debatovať o tom, či by výletné lode, ktoré smerujú na vyhliadkové plavby nemohli kotviť a začínať svoju plavbu práve v okolí nábrežia v Námestove.Komisia si v závere roka dala urobiť prieskum o turistickom ruchu a hľadala odpovede na otázky, kto v súčasnosti chodí za účelom cestovania a turizmu na Oravu, aké veci si návštevníci zapamätajú, čo návštevníkom vadí/prekáža,čo by radi ľudia videli/zažili,a najmä čím a ako pritiahnuť potenciálnych návštevníkov.Na základe tohto prieskumu budeme musieť spojiť všetky sily, poslanci, komisia,mestský úrad a hlavne ambasádor pre cestovný ruch, aby sme urobili konkrétne kroky a zlepšenia, ktoré povedú k zvýšeniu záujmu o cesty a pobyt v našom meste a okolí.

Poplatky ovplyvní separovanie

Keďže komisii pribudli nové kompetencie v rámci technickej činnosti v meste, jej členovia sa zaoberali aj jednotlivými požiadavkami príspevkovej organizácie Technické služby mesta Námestovo. Išlo hlavne o nákup techniky na zimnú údržbu.Obnovil sa tak vozový park oviac ako 250 tisíc eur. Veľká pozornosť sa rovnako sústreďovala aj na odpadové hospodárstvo. Aby Slovensko splnilo recyklačné ciele Európskej únie, musí do roku 2035 znížiť skládkovanie pod 25 percent, v roku 2040 pod desať percent. Okrem toho musí Slovensko zvýšiť recykláciu odpadu. Do roku 2025 má recyklovať 55 percent komunálneho odpadu, v roku 2030 to má byť 60 percent. Musíme tak kráčať s dobou a byť navšetko pripravení. Viac separovať znamená aj to, že sa budeme snažiť udržať poplatky za likvidáciu odpadov v takej miere, aby to nepocítili peňaženky našich spoluobčanov,no na to je potrebná osveta,a najmä samotná zainteresovanosť občanov v triedení odpadu, pretože ciele EÚ sú neúprosné.Na záver by som chcel popriať všetkým obyvateľom veľa zdravia, vzájomného porozumenia a úspechov do nového roka.

Autor: Peter Kolada, poslanec MsZ, predseda komisie pre cestovný ruch, regionálny rozvoj, služby a technickú činnosť v meste