Domov / Aktuality / Na stole komisie dlhodobo pálčivé témy

Na stole komisie dlhodobo pálčivé témy

Program druhého zasadnutia Komisie výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia MsZ priniesol viaceré témy, ktoré obyvatelia Námestova dlhodobo vnímajú ako pálčivé.

Komisia sa venovala príprave realizácie náučného chodníka, najmä majetkovo-právnemu vysporiadaniu pozemkov, aby bolo možné čo najskôr začať s jeho výstavbou. Problematický je úsek pri zátoke pána Brontvaja a koniec trasy pri Studničke. Je dôležité, aby sa chodník nekončil medzi chatami, ale aby priamo sprístupnil miestnu pamiatku – židovský cintorín. Komisia navrhla riešenia, ako by bolo možné vysporiadať sa s oboma problematickými úsekmi.

Ďalšou témou bolo vysporiadanie pozemkov na Brezovej ulici, ktoré je potrebné na to, aby sa zrealizovala technická infraštruktúra. Keďže v tejto oblasti sa rozbiehajú pozemkové úpravy, vznikajú nové vhodné podmienky na rokovanie s vlastníkmi predmetných parciel, ktoré umožnia vytvoriť záruky, že vlastníci neprídu o väčšiu plochu, než je v lokalite obvyklé. V tomto duchu je sformulované aj odporučenie komisie. Pri ústretovosti oboch strán (vlastníkov aj mesta) je možné v pomerne krátkom čase dospieť k dohode. Komisia sa zaoberala aj ulicami Miestneho priemyslu a Kliňanská cesta a projektom rozvoja nemotorovej dopravy do zamestnania, teda cyklistickým chodníkom. Tieto dve cesty sú v dezolátnom stave a je potrebné čo najskôr urobiť rekonštrukciu. Podľa informácie zamestnanca stavebného oddelenia, ktorý má na starosti zaobstarať projektovú dokumentáciu, príprava projektov rekonštrukcie ciest už prebieha. Projekty budú počítať aj s trojmetrovou šírkou na cyklistický chodník, ktorý bol v minulosti navrhnutý v rámci Projektu rozvoja nemotorovej dopravy do zamestnania. Komisia navrhla, aby sa trasa B cyklistického chodníka (od križovatky s Hattalovou ulicou po odbočku na Punch) zrealizovala súčasne s rekonštrukciou ciest. Ak by si tento návrh komisie osvojilo aj zastupiteľstvo s vedením mesta, získali by sme bezpečnú trasu pre cyklistov aj pre chodcov, ktorá by viedla popri strojárňach a nadväzovala by na už existujúci cyklo-chodník zrealizovaný susednou obcou Klin. Na zvyšné etapy cyklo-chodníka by sa hľadali zdroje financovania z grantov. Reálne je aj prepojenie s plánovanou cyklotrasou pozdĺž štátnej cesty 1/78. Komisia výstavby prerokovala aj otázku súťaže návrhov na riešenie zóny Námestovské nábrežie – dostavba a verejný priestor. Členovia komisie sa zhodli na tom, že súťaž, na základe ktorej mesto získa podklady na vyčlenenie verejných priestranstiev, verejnej zelene a určenie najvhodnejšej parcelácie na zástavbu, je viac ako potrebná. Pomôže mestu vytvoriť koncepciu na reguláciu intenzity zástavby a tým chrániť verejné záujmy obyvateľov. Potom už bude jasné, kde presne môže stáť plaváreň, aj aký veľký pozemok potrebuje, kde budú umiestnené ostatné budovy a iné objekty, ktoré prispejú k rozvoju cestovného ruchu, koľko zelene budeme mať na nábreží. Členovia komisie boli informovaní aj o skutočnostiach týkajúcich sa činnosti stavebného úradu, oddelenia výstavby a práce komisie výstavby, ktoré vyplynuli z nedávneho stretnutia vedenia mesta a poslancov s odborníkom na stavebné právo a právo v oblasti verejnej správy. Výsledkom je usmernenie, že komisia nie je oprávnená vyjadrovať sa ku konkrétnym projektom na územné alebo stavebné konanie. Potvrdilo sa teda, že v minulosti nebolo v súlade so zákonom, ak stavebný úrad, alebo oddelenie výstavby presúvali na komisiu výstavby zodpovednosť za vyjadrenie sa Mesta Námestovo k projektom v konaniach vedených stavebným úradom. Toto je dôležitá informácia pre budúcich stavebníkov a zároveň potešujúca správa pre obyvateľov mesta. Uplatnením zásady, že posudzovanie súladu projektov s územným plánom, je vecou stavebného úradu, odbudne oddeleniu výstavby množstvo práce. Pracovníci oddelenia výstavby sa tak budú môcť plne venovať príprave investičných akcií mesta, napríklad rekonštrukciám ciest, stavebnej údržbe a rekonštrukciám budov vo vlastníctve mesta, či príprave verejných obstarávaní na dodávateľov stavebných prác. Snáď to bude dobrým signálom aj pre uchádzačov o pozíciu vedúceho oddelenia výstavby, na ktorú je vypísané výberové konanie.

Autor: Danica Hollá, poslankyňa MsZ