Domov / Aktuality / Milan Hubík prvý rok vo funkcii

Milan Hubík prvý rok vo funkcii

Rok 2019 je na sklonku a to znamená, že je za nami aj prvý rok nášho funkčného obdobia. Dovoľte mi preto stručné zhodnotenie toho, čo sa nám za ten rok podarilo.
1. Rozbehli sme jednoduché pozemkové úpravy v oblasti Čerchle, Brehy a to tak, že sme získali podpisy vačšiny vlastníkov pozemkov. Veríme, a je k tomu veľký predpoklad, že je len otázkou času, kedy sa pozemkové úpravy zrealizujú.

2. Náučný chodník, ktorý bol dlhú dobu sľubovaný, v skutočnosti nebol úplne vysporiadaný. Nám sa podarilo tieto veci dotiahnúť dokonca a do vlastných rúk sme prevzali nájomnú zmluvu. Realizácia je naplánovaná na začiatok nového roka. Za malý predkrm považujeme to, že sme v spolupráci s Lesmi SR a mestom Trstená pred sezónou vyčistili pôvodný chodník v smere na Slanicu až po prístav, ktorý využívalo mnoho domácich aj turistov.

3. – Pripravili sme ideovú súťaž návrhov na nábrežie. Zverejnená bude v najbližšej dobe. O jej priebehu Vás budeme pravidelne informovať.

4. – Transparentnými výberovými konaniami sa nám podarilo obsadiť pracovné pozície prednostu MsÚ, vedúceho stavebného oddelenia a tiež pracovníka pre verejné obstarávanie a cestovný ruch, čo efektívnym spôsobom napomáha k rýchlešiemu a kvalitnejšiemu riešeniu každodenných povinností úradu.

5. Opravy, rekonštrukcie a obnovy v meste : Výstavba workoutového ihriska na nábreží, Obnova strechy, zdravotechniky, IS na ZŠ Slnečná, vybavenie špeciálnych učební ZŠ Komenského, vybavenie špeciálnych učební ZŠ Slnečná, oprava miestnych komunikácii, oprava chodníka ul. Štefániková ku Lidlu, oprava chodníka za Kultúrnym domom, oprava chodníka sídlisko Stred, vybudovanie oplotenia MŠK II. etapa, vybudovanie miestnej komunikácie ul. Brezová, vybudovanie schodov zo spodnej časti cintorína, oprava cesty ul. Miestneho priemyslu, oprava cesty okolo námestia A. Bernoláka, dobudovanie parkoviska na amfiteátri, zateplenie budovy MsÚ, vybudovanie odvodnenia ul. Severná, rekonštrukcia soc. zariadení, zdravotechniky a rozvodov v budove MŠ Veterná, prebehla pasportizácia hrobových miest na cintoríne.

6 – Začiatkom roku vznikol Mládežnícky parlament. Funguje spolupráca a vytvárame podmienky pre výchovu novej generácie, ktorá sa bude aktívne zapájať do chodu mesta.

7. Obnova techniky v rámci Technických služieb:
– Kolesový nakladač BOBCAT S650 s príslušenstvom: fréza na asphalt, snehová fréza, zametacia metla, univerzálna lopata
– Ramenný nakladač s hydraulickou rukou (4×4) značky M.A.N.
– Traktor JOHNDEERE 6120

8. V obnove zelene sa nám podarilo vysadiť približne 120 stromov a 40 kríkov.

9. Predpokladaný stav rezervného fondu k 31.12.2019 sú 3 046 748€

Veľká vďaka patrí odbornej a usilovnej práci všetkých pracovníkov MsÚ, príspevkových organizácii, poslancov MsZ a Vás občanov Námestova.
Ako som tvrdil – „Sám nič nedokážem“, ale keď sa spoja tí správni ľudia, ktorí ťahajú za jeden koniec výsledky sa skôr, či neskôr dostavia.
Chcem sa Vám všetkým poďakovať za dôveru a úprimnosť, s ktorou sa denne stretávam pri mojej práci, či je to na MsÚ, v uliciach nášho mesta, kultúrno-spoločenských podujatiach, jednoducho všade tam, kde sa stretávame. Pevne verím, že sa nám bude dariť aj naďalej spoločne zveľaďovať naše mesto.

Autor: Milan Hubík primátor mesta