Domov / Aktuality / Mesto rozšíri poskytovanie sociálnych služieb

Mesto rozšíri poskytovanie sociálnych služieb

Aké sociálne služby poskytuje mesto Námestovo v súčasnosti a aké zmeny v sociálnych aktivitách mesta pribudnú po prijatí Komunitného plánu na obdobie 2018 – 2022? Opýtali sme sa riaditeľky Centra sociálnych služieb Námestovo PhDr. Márie Kondelovej.
Zákon o sociálnych službách ukladá mestám a obciam povinnosť vypracovať Komunitný plán sociálnych služieb. Mestské zastupiteľstvo Námestovo schválilo uvedený dokument na obdobie 2018 – 2022, v ktorom sú zahrnuté sociálne služby patriace do pôsobností obce. Poskytovanie nových sociálnych služieb sa bude realizovať postupne v priebehu obdobia 2018 – 2022. Najprv bude potrebné nový druh sociálnej služby schváliť vo všeobecne záväznom nariadení, resp. v jeho doplnku a potom schváliť rozpočet na financovanie takejto služby. Mesto Námestovo poskytuje svojim občanom sociálne služby prostredníctvom verejného poskytovateľa Centrum sociálnych služieb Námestovo (CSS Námestovo). Je to príspevková organizácia mesta Námestovo, ktorá sociálne služby poskytuje od 28. 10. 2013. V súčasnosti poskytuje sociálne služby: opatrovateľskú službu, zariadenie pre seniorov, jedáleň a nocľaháreň. V najbližšom období chceme rozšíriť túto ponuku o odľahčovaciu službu a v priebehu nasledujúceho roka by to mali byť nové služby – zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár pre seniorov. Na tieto služby chceme vytvoriť priestor v budove zariadenia pre seniorov, lebo pôjde len o niekoľko miest pre občanov mesta. Komunitný plán počíta aj s poskytovaním nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu, ktorá pomáha rodinám v nepriaznivej sociálnej situácii. Občania mesta Námestovo môžu využívať tiež služby poskytované v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Neverejným poskytovateľom v našom regióne je Spišská katolícka charita, ktorá v Námestove poskytuje ambulantnú službu – denný stacionár pre 25 občanov a v Rabči poskytuje sociálnu službu zariadenie núdzového bývania pre matky s deťmi.

Zariadenie pre seniorov, fungujúce v rámci CSS v Námestove.   Foto: int.

ZDROJ: Noviny Námestovčan, Autor: Anna Lajmonová