Domov / Aktuality / Mesto obsadilo nové pozície

Mesto obsadilo nové pozície

Mestský úrad v Námestove vyhlásil vo februári a marci výberové konania na obsadenie dvoch novovzniknutých pracovných pozícií. Pozíciu referenta oddelenia výstavby, životného prostredia a rozvoja obsadila Ing. Michaela Gnidová z Oravskej Polhory. Vedomosti v oblasti stavebného zákona,- získala štúdiom na Žilinskej univerzite, Stavebnej fakulte, odbor geodézia, kartografia a kataster. Počas tohto štúdia sa zúčastnila ŠVOČ, kde vytvorila rôzne druhy turistických máp regiónu Orava, za ktoré získala ocenenie na súťaži v Prahe. Pokračovala v Inžinierskom štúdiu na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, katedre geodézie, kde získala vedomosti z inžinierskej geodézie. Pracovné skúsenosti nadobudla praxou pre geodetickú firmu v Tvrdošíne, kde pracovala na pozemkových úpravách v obci Zuberec. Taktiež má skúsenosti vo vysporiadaní vlastníckych práv k pozemkom na verejnoprospešné účely, v obstarávaní územnoplánovacích podkladov pre projekty obce Oravská Polhora. Ing. Michaela Gnidová pracovala aj na spracovávaní ROEP v Oravskej Polhore. Pozíciu referent pre verejné obstarávanie, projektové riadenie a ambasádor cestovného ruchu obsadila Mgr. Alžbeta Selecká-Čadecká zo Žiliny. Vyštudovala odbor etnológia a etnomuzikológia na UKF v Nitre, absolvovala magisterský študijný pobyt na Jagelovskej univerzite v Krakove. Počas svojho štúdia praxovala vo Východoeurópskom vzdelávacom centre, absolvovala kurz mierotvornej antropológie v post- konfliktných krajinách na Ukrajine, taktiež kurzy práce s mládežou a dobrovoľníkmi v Moldavsku či vzdelávacie kurzy prostredníctvom Nadácie pre deti Slovenska. Počas bakalárskeho štúdia založila občianske združenie Spojené huky Slovenska, prostredníctvom ktorého organizovala vzdelávacie a tvorivé workshopy zamerané na ľudovú hudbu. Pôsobila v Cechu slovenských gajdošov, v ktorom spolupracovala na zápise kultúrneho prvku gajdy a gajdošská kultúra do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Dnes sú slovenské gajdy vďaka tomuto zápisu zapísané v UNESCO. Na Orave Alžbeta Selecká pôsobí v OZ Vjecna, ktoré sa zaoberá zachovávaním hornooravských tradícií. Pracovala v Oravskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne, spolupracovala s MAS Orava v Oravskom Podzámku a neskôr s obcou Oravská Polhora, hlavne na cezhraničných kultúrnych projektoch a v cestovnom ruchu. Veríme, že mestu Námestovo prinesú nové posily pozitívnu zmenu a svojou aktivitou naštartujú viaceré projekty. V práci im budeme držať palce.

Autor: Marián Kasan