Domov / Aktuality / Mesto Námestovo ponúka na odpredaj pozemok na Nábreží o maximálnej výmere 10 000 m2

Mesto Námestovo ponúka na odpredaj pozemok na Nábreží o maximálnej výmere 10 000 m2

Mesto Námestovo ponúka na odpredaj formou obchodnej verejnej súťaže. Časť pozemku parcela C-KN č. 2051/12, nachádzajúceho sa na Nábreží v Námestove, o maximálnej výmere 10 000 m2 .

Pozemok je určený na výstavbu krytej plavárne s 25 m bazénom, tanečnej sály, ubytovacích, reštauračných a iných služieb prímestskej rekreácie v zmysle územného plánu mesta. Odpredávať sa bude len pozemok pod zastavanými časťami objektov, nezastavané plochy zostanú vo vlastníctve mesta. Pozemok pod parkoviskami zostane vo vlastníctve mesta, ale parkoviská vybuduje investor stavby. Odpredaj pozemku prebehne formou zmluvy o budúcej zmluve s uhradením zálohy v predpokladanej výške kúpnej ceny pri podpise zmluvy o budúcej zmluve a odpredajom pozemku až po skolaudovaní stavby.

Minimálna cena pozemku je vo výške 70,- eur/ m2 .

Termín predkladania ponúk: v zalepených obálkach s označením „Súťaž na pozemok Nábrežie – neotvárať“ do 12,00 hod. 31. 10. 2018.

Vyhodnotenie ponúk: do 31. 12. 2018.

Viazanosť ponuky: do 31. 12. 2019 musí byť vydané stavebné povolenie, inak sa od zmluvy odstupuje. Ponuka musí obsahovať architektonicko-urbanistickú štúdiu a ponúkanú cenu pozemku za m2 . Ponuky, ktoré nebudú obsahovať zámer výstavby plavárne s 25 m bazénom, budú zo súťaže vyradené.

Kritérium pre výber: cena za m2 pozemku a atraktivita návrhu. Mesto si vyhradzuje právo žiadny návrh neprijať, alebo zrušiť súťaž bez uvedenia dôvodu

Pozemok na Nábreží, určený na výstavbu krytej plavárne, tanečnej sály, reštauračných, ubytovacích a iných služieb prímestskej rekreácie.