Domov / Aktuality / Materská škola na Brehoch bola prvou MŠ v Námestove

Materská škola na Brehoch bola prvou MŠ v Námestove

Na známosť sa všetkým dáva, celkom nová čerstvá správa: „Otvára sa naša materská škola, príďte do nej, materská škola volá. Všade hračky aj smiech detí, slnko tu aj v zime svieti. Vôkol kvety, veľa stromov, nikomu sa nechce ísť domov.“

Brány našej materskej školy na Veternej ulici v Námestove sa prvýkrát slávnostne otvorili 3. septembra 1984. Na najmladšom námestovskom sídlisku – Brehy bola táto materská škola prvá, ktorá privítala tých najmenších obyvateľov sídliska – deti. V materskej škole boli v roku 1984 zriadené tri triedy a dve oddelenia detských jasieľ. Po rokoch materská škola prešla rôznymi zmenami. Menili sa zamestnanci, zriaďovali i rušili triedy. Dnes je materská škola zložená zo šiestich tried a jej zriaďovateľom je Mesto Námestovo. Navštevujú ju deti spravidla od dvoch do šiestich rokov – vrátane detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Zmien bolo neúrekom, no poslanie ostalo rovnaké – poskytovať deťom predškolského veku výchovu a vzdelávanie. Aj tento rok prichádzame s jednou zmenou. Prevádzku našej materskej školy sme upravili od 6:00 hod. do 16:30 hod. Nech bola výchova a vzdelávanie orientované akýmkoľvek smerom, vždy bol daný jeden cieľ: dať deťom to najlepšie, prejaviť im lásku, porozumenie, dať im dobré základy do budúceho života. V 6-triednej materskej škole, realizujeme predprimárne vzdelávanie detí podľa školského vzdelávacieho programu „SLNIEČKOM KU ZDRAVIU“ v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Vo výchovno-vzdelávacom procese vytvárame podmienky, ktoré umožňujú deťom aktívne učenie hrou, v ktorej dominuje zážitkové učenie. Estetické a podnetné prostredie je prispôsobené deťom. Vytvárame podmienky pre zdravý telesný, duševný a citový rozvoj detí. Posilňujeme ich citový vzťah k rodine, okoliu, oboznamujeme ich s ľudovými zvykmi a tradíciami. Každodenné výchovno-vzdelávacie činnosti spestrujeme a dopĺňame kultúrno-spoločenskými a turisticko-športovými akciami. Náš život je aj kultúrne bohatý, navštevujeme rôzne podujatia, predstavenia a zúčastňujeme sa rôznych súťažía projektov. Svoju prácu robíme s láskou, preto je život v našej materskej škole pestrý a rôznorodý. Kolektív našej materskej školy sa usiluje láskavým prístupom rešpektovať individuálne záujmy detí. Prevádzka tried a práca s deťmi je náročná, najmä ak sa usilujeme neustále zveľaďovať priestory materskej školy, zlepšovať materiálne podmienky, školský dvor i vybavenosť školy pomôckami a peknými hračkami. Všetko o nás z našej bohatej a rôznorodej činnosti si môžete pozrieť a prečítať na našom webe materskej školy. Vstup do materskej školy je prvým krokom do spoločnosti. Táto udalosť so sebou neprináša problémy len pre dieťa, ale i pre zákonných zástupcov a nás, učiteľky. Verím, že spoločným úsilím prekonáme adaptačné problémy a detičky si u nás nájdu druhý domov. Všetkým nám prajem, aby sme úspešne vkročili do nového školského roka 2018/2019 a všetkým želám veľa úspechov a radosti, aby žiaden mrak nezakryl úsmev detí.

ZDROJ: Noviny Námestovčan, Autor: Mgr. Tatiana Trnková
riaditeľka MŠ Veterná