Domov / Aktuality / Maratón komisie výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia

Maratón komisie výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia

Komisia výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia (VÚ- PDaŽP) na svojom prvom zasadnutí absolvovala doslova maratón, ktorý trval temer 7 hodín. Príčinou bolo, že na oddelení výstavby sa za viac ako tri mesiace od volieb nakopilo množstvo nevybavených žiadostí, ktoré samotné oddelenie, v pracovnom režime bez vedúceho, nebolo schopné zvládnuť a tak potrebovalo pomoc komisie pri posudzovaní žiadostí. Maratón sa zvládol najmä zásluhou predsedníčky komisie Ing. arch. D. Hollej, ktorá na vedenie komisie bola veľmi dobre pripravená.

Po rýchlom zvládnutí úvodných bodov programu, v ktorých komisia schválila harmonogram svojich zasadnutí aj plán činnosti na tento rok, referoval pracovník oddelenia výstavby Ing. Miroslav Rentka o pripravenosti investičných akcií zahrnutých do rozpočtu mesta na rok 2019. Komisia navrhla riešenie niektorých problémov, aby sa mohla čo najskôr zrealizovať ulica Brezová a Náučný chodník. V ďalšej časti programu komisia reagovala uzneseniami na konkrétne žiadosti stavebníkov, resp. občanov nášho mesta. Najširšia diskusia bola k žiadosti firmy Univerzal, ktorá je susedom čiernej stavby – terasy na nábreží Oravskej priehrady. Zástupcovia firmy Univerzal vysvetlili dôvody podania žiadosti o odkúpenie mestského pozemku a o rozšírenie ich prevádzky smerom k Oravskej priehrade v podobnom rozsahu, ako majú svojvoľne zrealizovanú čiernu stavbu ich susedia. Žiadali o rovnaký meter pri posudzovaní oboch stavieb. Komisia prijala uznesenie, v ktorom neodporúča mestskému zastupiteľstvu žiadosť schváliť, keďže nie je preukázané, že investor zabezpečí dostatok parkovacích miest pre rozšírenie prevádzky na vlastnom pozemku (ako to predpisuje územný plán) a zároveň preto, že dôvodom podania žiadosti je nepovolená prístavba susednej nehnuteľnosti na pozemku patriacom mestu Námestovo. Komisia odporučila v záujme rovnakého prístupu vyriešiť túto žiadosť až po doriešení susednej nepovolenej stavby.

Aby sa do budúcna predišlo rokovacím maratónom v komisií VÚPDaŽP je potrebné, aby táto komisia, a podobne aj ostatné komisie, pracovali pravidelne, aby poslanci rešpektovali komisie ako svoje poradné a iniciatívne orgány a tak dávali členom komisií chuť pracovať pre rozvoj nášho mesta.

AUTOR: Ing. Juraj Kurtulík, člen komisie VÚPD a ŽP, poslanec MsZ