Domov / Aktuality / Kto je kto v meste

Kto je kto v meste

Často sa stretávam s tým, že ľudia nevedia, kto má v meste akú úlohu. Preto verím, že pred prichádzajúcimi voľbami pomôže krátke objasnenie:

Primátor
Zo zákona: Primátor mesta je štatutárnym a najvyšším výkonným orgánom mesta. Rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom vyhradené mestskému zastupiteľstvu. Vymenúva zástupcu primátora, prednostu mestského úradu, náčelníka mestskej polície a vedúcich jednotlivých oddelení. Vedie a zvoláva rokovania mestského zastupiteľstva (ďalej MsZ) a podpisuje uznesenia MsZ. Súvislosti: Kandidát na primátora predstupuje pred ľudí so svojím volebným programom. Po zvolení by sa mal snažiť tento program uskutočniť. Nedokáže to ale sám, a preto potrebuje okolo seba ľudí, ktorým verí a s ktorými bude spolupracovať – pracovníkov mestského úradu. V prvom kroku primátor menuje prednostu, ktorý spolu s ním povedie mestský úrad. Prednosta sa zodpovedá priamo primátorovi a nikto okrem primátora ho nemôže menovať, ani odvolať. Prednosta sa potom stáva zamestnancom mestského úradu a v podstate je spolu s primátorom priamym nadriadeným všetkým vedúcim oddelení a ostatným pracovníkomna mestskom úrade.

Prednosta
Zo zákona: Prednosta vedie a organizuje prácu mestského úradu a zodpovedá primátorovi za chod a činnosť jednotlivých oddelení a zamestnancov mesta. Zúčastňuje sa zasadnutí MsZ s hlasom poradným. Ďalej koordinuje spracovanie návrhov všeobecne záväzných nariadení mesta, vedie interné pripomienkové konania, vydáva interné predpisy mestského úradu a podpisuje zápisnice zo zasadnutí MsZ, zodpovedá za prípravu materiálov na rokovanie MsZ a komisií MsZ. Koordinuje tiež prípravu rozpočtu mesta.
Súvislosti:
Prednosta by mal riadiť prevádzku mestského úradu a mal by dbať na to, aby všetko fungovalo podľa platných zákonov. Primátor by mal dbať na to, aby sa splnili ciele jeho volebného programu. V praxi ale všetko závisí od toho, ako si navzájom podelia riadenie mestského úradu.

Vedúci oddelení mestského úradu
Vedúci jednotlivých oddelení s ostatnými pracovníkmi mestského úradu tvoria výkonný orgán mestského úradu a sú reálne zodpovední za realizáciu úloh potrebných na fungovanie mesta, ako aj úloh potrebných na naplnenie volebného programu primátora. Vedúci oddelení sú menovaní do funkcie primátorom mesta a platia pre nich také isté pravidlá ako pre iných zamestnancov – majú s mestom podpísané pracovné zmluvy a ich priamymi nadriadenými sú prednosta a primátor mesta. Pracovné zmluvy so zamestnancami podpisuje alebo ukončuje primátor ako štatutárny zástupca mesta.

Mestské zastupiteľstvo
Zo zákona: Zastupiteľstvo je zložené z poslancov zvolených priamo obyvateľmi mesta na štyri roky. Primátor jedného z poslancov vymenuje za zástupcu primátora. Mestské zastupiteľstvo najmä určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, schvaľuje rozpočet mesta a jeho zmeny a schvaľuje záverečný účet mesta. Rozhoduje tiež o prijatí úveru alebo pôžičky, schvaľuje územný plán mesta, rozhoduje o zavedení miestnej dane a miestnych poplatkov, určuje plat primátora a vymedzuje rozsah výkonu funkcie primátora. Ďalej volí a odvoláva hlavného kontrolóra, zriaďuje, ruší a kontroluje rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh primátora vymenúva a odvoláva ich riaditeľov.
Súvislosti: Rozsah právomocí MsZ je naozaj široký. Poslanci sú pritom ľudia zvolení v priamej voľbe – lekári, učitelia, podnikatelia, …Všetci sú zamestnaní a majú obmedzený čas na to, aby si problematiku, o ktorej majú rozhodnúť, naštudovali. Veľmi preto závisí od kvality materiálov, ktoré sú im predložené a veľmi pomáha, ak aspoň niektorí poslanci problematike rozumejú. Preto by si občania, ktorí poslancov volia, mali do MsZ zvoliť ľudí, ktorí majú šancu problematiku pochopiť a ktorí budú hlasovať v najlepšom záujme mesta. Poslanci v tom ale nemusia byť sami.

Komisie pri mestskom zastupiteľstve
Pri mestskom zastupiteľstve fungujú komisie MsZ. Tak komisie ako aj členov komisií schvaľujú poslanci. Ak sa v MsZ objaví téma, ku ktorej poslanci nemajú dostatok informácií, môžu tému posunúťdo príslušnej komisie a vyžiadať si jej stanovisko, ktoré má odporúčací charakter. Poslanci môžu hlasovať aj proti odporúčaniu komisie. Každú komisiu vedie jeden z poslancov MsZ. Zoznam komisií MsZ v Námestove nájdete na stránke mesta.
Súvislosti: Poslanci sú zodpovední za majetok mesta a schvaľujú, ako sa bude s peniazmi mesta hospodáriť. Nemajú však žiaden dosah na to, či, ako a kedy sa schválené akcie počas roka zrealizujú. To je v úplnej kompetencii primátora, prednostu a zamestnancov mestského úradu. Inými slovami ak poslanci na niečo peniaze neschvália, mesto to nemôže začať realizovať. Ak ale na niečo peniaze schvália, ešte to neznamená, že sa to zrealizuje. Ak by chcel niekto zistiť, kto zastavil napr. výstavbu nejakej ulice v meste, musel by najprv zistiť, či boli materiály k takejto stavbe predložené pracovníkmi mestského úradu do MsZ, potom či poslanci schválili na túto stavbu finančné prostriedky a nakoniec, či bola vypísaná súťaž na realizáciu stavby a kedy je naplánovaná výstavba – v tomto prípade na stavebnom oddelení mestského úradu.

ZDROJ: Noviny Námestovčan, Autor: Ing. Marián Bránický
poslanec MsZ