Domov / Aktuality / Kompostéry pomôžu nezvyšovať poplatok za odpady

Kompostéry pomôžu nezvyšovať poplatok za odpady

Už onedlho dostane každá domácnosť, žijúca v rodinnom dome, kompostér zadarmo. Povinnosť neukladať biologicky rozložiteľný odpad do komunálneho odpadu sa dá riešiť niekoľkými spôsobmi. Niektorými mestami zaužívaný spôsob, pridanie samostatných nádob do každého domu, väčšinou plastových, hnedej farby a ich zber a následná likvidácia vo veľkých kompostoviskách, je finančne veľmi náročný spôsob. Jeho zavedením by bolo nutné zvýšiť poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov pre občanov. Zákon o odpadoch dáva aj inú možnosť, ako túto situáciu riešiť. Ak obec preukáže, že minimálne 50% obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad, povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa na túto obec nevzťahuje. Mesto sa rozhodlo využiť túto možnosť zákona. Navyše, vypracovalo projekt a podalo žiadosť na ministerstvo životného prostredia s cieľom získať finančné prostriedky na nákup kompostérov. Žiadosť mesta bola úspešne vyhodnotená a ministerstvo rozhodlo o pridelení dotácie nášmu mestu vo výške 161 500 eur. Mesto začiatkom októbra uskutočnilo verejné obstarávanie na nákup kompostérov formou elektronickej aukcie. Víťazná firma predložila ponuku na dodanie 1 500 kusov kompostérov za cenu 175 000 eur vrátane DPH. Rozdiel medzi dotáciou a víťaznou ponukou uhradí mesto zo svojho rozpočtu, občania dostanú kompostéry bezplatne. Ide o „záhradný kompostér bez dna s objemom min. 1 001 litrov, hmotnosť min. 28 kg, hrúbka steny min. 7 mm, stabilný materiál voči UV žiareniu, veko s mechanizmom proti samovoľnému uvoľneniu, po obvode vetracie otvory, kompost vyberateľný zo všetkých štyroch strán kompostéra, min. 50 %-ný podiel recyklovanej zložky, teplotný rozsah od -40 do +80“. Takéto parametre predpísalo ministerstvo. Malo by teda ísť o kvalitný a trvácny výrobok. V súčasnej dobe prebieha kontrola verejného obstarávania. Ak bude všetko v poriadku, ministerstvo podpíše s mestom zmluvu a poskytnutí dotácie a následne víťazná firma do dvoch mesiacov kompostéry mestu dodá.

Vzorok kompostréra – presne taký by mala dostať každá domácnosť v rodinnom dome bezplatne. Foto: (msú)

Autor: Ing. Milan Rentka, prednosta mestského úradu