Domov / Aktuality / Kľúčom k rozvoju cyklotrás je premostenie priehrady lávkou

Kľúčom k rozvoju cyklotrás je premostenie priehrady lávkou

Štúdiu s názvom „Cyklistický okruh Oravská priehrada“ má mesto spracovanú už 15 rokov.

Rozvoj cyklistickej dopravy a cyklistiky v posledných rokoch zažíva vo svete, Slovensko nevynímajúc, doslova boom. Mesto Námestovo tento trend zachytilo hneď s nástupom nového milénia. Využilo možnosť získať finančné prostriedky z vtedy ešte predvstupových fondov Európskej únie, vďaka ktorým si dalo vypracovať štúdiu cyklistickej trasy okolo celej Oravskej priehrady. Zo štúdie čítame, že trasa má dĺžku 44,84 km, je na nej navrhnutých 28 priepustov, 16 mostov a jedna zavesená lávka na moste vedúcom do Námestova. Trasa vedie viacerými katastrálnymi územiami – Námestovo, Klin, Zubrohlava, Bobrov, Trstená, Poľsko (Lipnica Wielka a Jablonka), Štefanov nad Oravou. V roku 2003, keď bola štúdia spracovaná, bol hrubý odhad nákladov na jej realizáciu pol miliardy vtedajších Slovenských korún. S budovaním sa, samozrejme, počítalo po etapách, podľa finančných možností jednotlivých samospráv, ale predovšetkým to záviselo od schopnosti majetkového vysporiadania pozemkov pod cyklochodníkom. Mesto Námestovo v súčasnosti intenzívne pracuje na dvoch cyklochodníkoch v meste. Jeden je dlho očakávaný od amfiteátra na Nábreží smerom na Studničku. Tu mesto stále zápasí s majetkovým vysporiadaním. Najskôr to boli reštituenti, ktorí v trase chodníka pribúdali a teraz sú to dokonca aj Lesy SR, ktoré majú svoje vlastné pravidlá na prenájom pozemkov, resp. vyňatie z lesného pôdneho fondu a tento proces trvá dlhšie, ako sme rátali. Sme však optimisti a veríme, že aj posledné prekážky sa nám podarí prekonať a stavba sa v krátkej dobe zrealizuje. Druhý cyklochodník, ktorý je z pohľadu mesta oveľa dôležitejší, možno povedať kľúčový, je chodník spájajúci „starý PUNCH“ s „novým PUNCH-om“, pretože jeho súčasťou je aj lávka cez priehradu. S jeho prípravou sa začalo už v roku 2015. Mesto má naň spracovanú kompletnú projektovú dokumentáciu a v súčasnosti prebieha stavebné konanie. Má názov „Cyklochodník do práce Námestovo“ a mesto chce na jeho realizáciu získať finančné prostriedky z fondov EÚ. Čaká sa na súhlasné stanovisko Slovenskej správy ciest, pretože trasa v časti pri „novom PUNCH-i“ vedie v telese štátnej cesty I/78, po pozemku Slovenskej správy ciest. Až po vydaní stavebného povolenia je možné predložiť žiadosť na získanie financií na jeho realizáciu. Ako na týchto dvoch príkladoch vidieť, najväčšou prekážkou pri budovaní cyklotrás nie sú vždy financie, tie sa nejakým spôsobom zabezpečiť dajú. Oveľa náročnejšie je trasu pod stavbou majetkovo vysporiadať. Na to sú potrebné nielen financie, ale aj ochota vlastníkov svoje pozemky odpredať.

ZDROJ: Noviny Námestovčan, Autor: Milan Rentka
prednosta mestského úradu