Domov / Aktuality / Gorazdovo výtvarné Námestovo 2017

Gorazdovo výtvarné Námestovo 2017

XXII. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže detí a mládeže zameranej na národnú históriu.
Vyhlasovateľ  Mesto Námestovo, Národné osvetové centrum, Bratislava, Spoločnosť Svätého Gorazda Bratislava a Dom kultúry v Námestove organizačne zabezpečuje ústredné kolo súťaže v spolupráci s Národným osvetovým centrom v Bratislave, Rímskokatolíckym farským úradom, Cirkevnou základnou školou sv. Gorazda v Námestove, Maticou slovenskou Martin, Radou Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru, Cyrilometodskou spoločnosťou, Spolkom sv. Vojtecha v Trnave a vyhlasovateľmi súťaže.
Súťaž je zameraná na výtvarné stvárňovanie našich národných dejín, ktorých korene spadajú do obdobia života a pôsobenia nášho prvoučiteľa a svätca Gorazda, byzantských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda – apoštolov Slovanov, obdobia Veľkej Moravy s jej panovníkmi až po súčasnosť.
Cieľom súťaže je pritiahnuť k záujmu o naše národné kresťanské a kultúrne dejiny a históriu miest a obcí s ich významnými osobnosťami čo najviac detí a mládeže. Zároveň, prostredníctvom historických poznatkov a výtvarným stvárnením profilovať ich historické vedomie ako základ zdravého patriotizmu a národnej hrdosti.
Gorazdovo výtvarné Námestovo je zároveň jedným z podujatí každoročných osláv, ktoré sa konajú v rámci Svätogorazdovských dní po celom Slovensku.

Súťažné obdobie:
Termín súťaže: február – 12. máj 2017
Termín výstavy: 15. jún – 31. august 2017
Vernisáž výstavy, vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení: 15. júna 2017 o 11.00 hod. v Dome kultúry v Námestove
Vyhlásenie výsledkov súťaže bude spojené s umeleckým programom, tvorivými dielňami detí na tému SLOVENSKO – KRAJINA, KTORÚ MÁM RÁD, seminármi pre študentov a pedagógov.
Súťažné práce je potrebné zaslať do ústredného kola v termíne do 13.mája 2017 (vrátane) na adresu:
Dom kultúry v Námestove, Štefánikova 208/7, 029 01 Námestovo
Prihlásením do súťaže udeľuje autor Domu kultúry v Námestove bezodplatne nevýhradnú licenciu podľa § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov na všetky druhy použitia výtvarného diela, a to bez časového, vecného a teritoriálneho obmedzenia.
Témy:
1. Osobnosti Veľkej Moravy – Gorazd, Cyril, Metod, Rastislav, Svätopluk, Pribina, Koceľ,
Sedempočetníci…(plagát, pohľadnica, exlibris)
2. Osobnosti v histórii môjho mesta… (ľubovoľný prejav)
Podmienky súťaže a kategórie:
a) Súťaže sa môže zúčastniť autor žijúci v Slovenskej republike vo veku od 6 do 19 rokov, ktorý je žiakom, respektíve študentom akéhokoľvek typu základnej alebo strednej školy, gymnázia, základnej umeleckej školy, výtvarného krúžku, prípadne je samostatne tvoriacim autorom.
b) Kategórie
1. deti vo veku 6 – 9 rokov
2. deti vo veku 10 – 12 rokov
3. deti vo veku 13 – 15 rokov
4. študenti stredných škôl 16 – 19 rokov
Výtvarný prejav:
Ľubovoľný – kresba, grafika, maľba, plastika, pastel, kombinované techniky
Formát – min. od A4 (návrh na plagát A3, A2)
Práce musia obsahovať– meno, priezvisko a bydlisko autora, vek, škola, názov práce, súťažná
kategória
– meno pedagóga, ktorý žiaka odborne viedol, ak tomu tak bolo
Práce nemôžu byť poslané do iných súťaží. Práce nebudú vrátené školám. Ocenené práce zostávajú v archíve a budú využité na propagačné účely. Práce môžu byť vystavené aj v iných regiónoch Slovenska. Prevzaté reprodukcie budú vyradené zo súťaže, treba dať prednosť vlastnému stvárňovaniu.
Vyhlásenie výsledkov:
Výsledky súťaže budú zverejnené v tých médiách, ktoré prinesú propozície súťaže a zároveň budú písomne poslané autorom súťažných prác do 2. júna 2017
Vyhodnotenie a ocenenie súťaže:
a) Výtvarné práce posúdi odborná porota. Hodnotí sa obsahové a umelecké stvárnenie témy.
b) Odborná porota rozhodne o umiestnení autorov a udelení vecných cien. V každej kategórii budú udelené vecné ceny a diplomy autorom ocenených prác. Hlavnú cenu (finančnú)
udeľuje primátor mesta Námestovo na návrh odbornej poroty.
c)Ak súťažné práce nedosiahnu požadovanú úroveň, odborná porota má právo navrhnúť vyhlasovateľovi niektorú z cien neudeliť.
Kontaktná adresa:
Dom kultúry v Námestove
Štefánikova 208/7
029 01 Námestovo
tel.: 043 / 55 222 47
e-mail: office@dkno.sk, web: www.dkno.sk