Domov / Aktuality / Daň za ubytovanie

Daň za ubytovanie

Príchodom prázdninových mesiacov sa nám v Námestove rozbieha letná turistická sezóna. Preto by sme radi informovali všetkých prevádzkovateľov ubytovacích zariadení, ktorým zo zákona č. 582/2004 Z. z. (Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady), vyplýva povinnosť vyhotoviť hlásenie podľa písomnej evidencie ubytovaných. Daň za ubytovanie je splatná najneskôr do 15. kalendárneho dňa každého štvrťroku. Mesto Námestovo určilo vo všeobecne záväznom nariadení sadzbu dane 0,33 € za osobu na noc, platnú pre všetky ubytovacie zariadenia. Platiteľ ubytovacej dane, ktorý poskytuje prechodné ubytovanie, je povinný sa zaregistrovať u správcu dane. Registráciu, potvrdenky ako aj ďalšie informácie vám radi poskytneme na Mestskom úrade v Námestove na finančnom oddelení č. dverí 54.

Ďakujeme, že nám pomáhate tvoriť lepší priestor pre cestovný ruch v našom meste.

AUTOR: Mgr. Alžbeta Selecká, referentka pre projektové riadenie a cestovný ruch