Domov / Aktuality / Čo za naše dane?

Čo za naše dane?

Z dobrej práce márnu chválu žádať, sic nesluší, ale ten, kdo vidí dobre, to chváliti musí. (Hugolín Gavlovič, Walaska škola mrawuw stodola, 1755)

V meste určite nie sú dvaja, ktorí majú rovnaký názor na to, ako by mali vyzerať ideálne verejné financie. Ako vysoko zdaniť obyvateľov, koľko ešte znesú a kde je hranica únosnosti. Niektoré mestá zdroje používajú viac na školstvo alebo zdravotníctvo, inde je to infraštruktúra, alebo rozvojové projekty. Neexistuje návod, ako má mesto dane použiť. Všetci sa zhodneme na tom, že verejné financie je potrebné využívať efektívne. Každé jedno euro je potrebné rozumne použiť a hľadať rezervy vo využívaní verejných prostriedkov. Ak sa rozhodca v zápase upískne, všetci mu kričia, nech si dá okuliare, alebo mrkvu. V tomto prípade je potrebné prijať zmenu v myslení a zmenu v rozhodovaní. Nestačí len poukázať na problémy, je potrebné konečné riešenie. V priloženom prehľade uvádzam rast príjmovej časti rozpočtu, rast výdavkov, na druhej strane neplnenie kapitálového rozpočtu.

Kapitálové výdavky ani tento rok 2017 nebudú splnené. Spomeniem len niektoré nesplnené: oprava sokla ZŠ Brehy vo výške 18 400 €, náučný chodník 2,5×2100 so spevneným povrchom vo výške 300 000 €, dotácia – rekonštrukcia Domu kultúry vo výške 250 000 €, vybudovanie Ul. Lazová vo výške 54 000 €, vybudovanie chodníka pri Dome kultúry – 70 m vo výške 7000 €, obstaranie špeciálnych učební ZŠ Komenského vo výške 150 000 €, vybudovanie autobusových zastávok pri štátnej ceste 1/78 vo výške 11 000 €, obstaranie špeciálnych učební ZŠ Slnečná vo výške 150 000 €.

Dáš ekonómom rovnaké čísla a výsledky budú úplne odlišné: Ten pohár je poloprázdný alebo napoly plný. Tri vlasy na hlave sú málo, no v polievke je to veľa. Nemôžeme byť spokojní s plnením kapitálových výdavkov. Už dlhšie je to len plátanie a nie systémové riešenie? Určite sa veľa vecí v meste urobilo, veľa vecí zmenilo, mesto mestom robia výdavky aj do infraštruktúry.

Poďakovanie patrí za realizované akcie investičnej výstavby v rokoch 2015 až 2017 – nová cesta cez mesto s kruhovým objazdom, výmena verejného osvetlenia, rekonštrukcia školských zariadení, rekonštrukcia ulíc Mieru, Štúrova, Bernolákova, Polom. Obnova strojového parku na technických službách – za túto prácu je potrebné vysloviť uznanie všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii. Veľa z plánov zostalo nesplnených. Vieme o tom a niektoré z týchto restov boli zaradené do rozpočtu na rok 2018, niektoré musia počkať na ďalšie roky. Je dobré, že nastala systémová zmena, v zastupiteľstve sa hľadajú systémové riešenia. Rok 2018 by mal byť poslednou šancou ukázať, že to ide bez výhovoriek a zdôvodnení typu lebo, lebo nie je riešenie. Môžeme sa porovnávať, môžeme hľadať výhovorky, ale 8000 občanov očakáva riešenia. Preto nebude cyklistický chodník, lebo nás nepustí pán S. cez humno. Berieme plat a mzdu, tak robme. Ako to je úplne zle, to sme videli tento rok v priamom prenose pri oprave ulíc Mieru a Bernolákova: zmluva bola uzatvorená s termínom plnenia 30. 8. 2017 a 15. 10. 2017. Keď som sa pýtal v siedmom mesiaci zodpovedných za realizáciu, odpoveď bola – určite bude termín dodržaný. Výsledok je – nebol. Pokladanie asfaltového koberca pod bodom mrazu v snehu je porušením všetkých predpisov a noriem, tú neobstojí žiadna výhovorka. Normy sú na to, aby sa dodržali, v opačnom prípade sa asfalt rozpadne, nič iné neexistuje. Aj pre naše mesto platia fyzikálne zákony. Ak si myslíme, že nie, potom môžeme čakať, že celá robota príde nazmar a o pár rokov môžeme znovu platiť 340 000 €. Oprava ciest sa robí v meste priemerne raz za tridsať rokov. Dodávateľ už bude preč, zodpovední za prevzatie prác už nebudú na svojich miestach a niekto to zaplatí – každý jeden z tých 8000 občanov nášho mesta. Ak dodávateľ nesplnil termín, je potrebné postupovať podľa zmluvy a účtovať penále. Či budú a či ich vôbec uvidíme v príjmovej časti rozpočtu, je otázne. Rozpočet je na to, aby sa dodržal. V opačnom prípade je to zdrap papiera. Dá sa to splniť, ak pridelíme konkrétne termíny pracovníkom zodpovedným za riešenie. Vo vzťahu k rozpočtu sú dôležité rozhodnutia, ktoré ochránia aktíva samosprávy, zachovajú jej majetok a stabilizujú mimorozpočtové zdroje tak, aby sa zachoval rozsah samosprávou poskytovaných služieb. Problematika verejných financií je o zodpovednosti, o zodpovednosti obmedziť výdavky a viac pracovať na zvýšení príjmovej časti rozpočtu pri rozumnom investovaní do stanovených priorít. Racionalita hovorí, že len škrtať výdavky nie je riešenie, je to len odsúvanie problémov do budúcnosti.

V návrhu rozpočtu pre rok 2018 sú to tieto pripravené investície za viac ako tri a pol milióna eur.

Projektová dokumentácia kanalizácie Vojenské – 8 000 €
Rekonštrukcia vzduchotechniky v kinosále Domu kultúry – 25 000 €
Dotácia na nákup kosačky – 35 000 €
Rekonštrukcia chodníka na Ul. Štefánikova od kostola po BD 263/8 – 38 000 €
Rekonštrukcia Nábrežia – 52 000 €
Vybudovanie VO na Vojenské – 66 000 €
Vybudovanie Ul. Lazová – 54 000 €
Vybudovanie miest. komunikácie Ul. Brezová, vrátane kanál, voda – 67 000 €
Rekonštrukcia Ul. Komenského – 120 000 €
Rekonštrukcia Ul. Cyrila a Metoda – 270 000 €
Dotácia na „Podporu nemotorovej dopravy do zamestnania“ – 2 800 000 €

Autor: Marián Grígeľ, poslanec MsZ a predseda komisie výstavby, ochrany životného prostredia