Domov / Aktuality / Čierna stavba na nábreží – stav, riešenie, budúcnosť

Čierna stavba na nábreží – stav, riešenie, budúcnosť

Niekedy koncom septembra roku 2018, stavebníci na Nábreží Oravskej priehrady začali s výstavbou terasy na pozemku mesta Námestovo bez stavebného povolenia. Terasa je postavená na pozemku dvoch vlastníkov. Časť terasy (cca 1/2) je postavená na pozemku vo vlastníctve majiteľov stavby, druhá časť terasy (cca 1/2) je postavená na pozemku mesta Námestovo.

Na začiatku je potrebné objasniť si základné pojmy. Nepovolenou stavbou je stavba neoprávnená alebo tzv. stavba „čierna“. Neoprávnenou stavbou je zjednodušene povedané stavba postavená na cudzom pozemku. Čiernou stavbou je stavba postavená bez stavebného povolenia bez ohľadu na vlastnícke právo k pozemku. V našom prípade nakoľko stavebníci začali so stavebnými prácami bez stavebného povolenia na cudzom pozemku jedná sa o čiernu a zároveň neoprávnenú stavbu.
Stavebný úrad dňa 01.10.2018 vydal písomné rozhodnutie o zastavení prác na neoprávnenej a zároveň čiernej stavbe a uložil stavebníkom pokutu vo výške 500 EUR. Stavebný úrad písomne vyzval stavebníkov predložiť doklady o tom, že dodatočné stavebné povolenie, o ktoré stavebníci následne požiadali, nie je v rozpore s verejným záujmom, najmä s územným plánom mesta Námestovo a aby predložili súhlasné stanoviská dotknutých orgánov (odbor životného prostredia, hygiena, požiarna ochrana, elektrikári, plynári, atď.) Sankcia v konaní bola uložená, nesmie sa udeliť ďalšia.
Toto všetko sa udialo ešte pred mojim nástupom do funkcie primátora mesta Námestovo.
Ihneď, ako som dňa 11.12.2018 nastúpil do funkcie primátora mesta Námestovo, oboznámil som sa s touto problematikou a začal som v danej veci konať.
Hľadal som odborníkov v oblasti stavebného práva a aj na odporučenie poslankyne Ing. Arch. Danice Hollej som oslovil uznávaného experta na stavebné právo na Slovensku JUDr. Martina Píryho, aby mi pomohol tento problém v Námestove vyriešiť v súlade so zákonom. V tomto čase však už terasa na Nábreží Oravskej priehrady stála v stave v akom je k dnešnému dňu. Odborníci sa zhodujú na tom, že čierne stavby sú všeobecným problémom na Slovensku a že so stavbou v tomto štádiu výstavby máme dve možnosti, zákonného vysporiadania. Prvou možnosťou je postupovať v súlade s § 135c Občianskeho zákonníka. Dovolím si ho v tomto článku citovať:
§ 135c
(1)Ak niekto zriadi stavbu na cudzom pozemku, hoci na to nemá právo, môže súd na návrh vlastníka pozemku rozhodnúť, že stavbu treba odstrániť na náklady toho, kto stavbu zriadil (ďalej len „vlastník stavby“).
(2)Pokiaľ by odstránenie stavby nebolo účelné, prikáže ju súd za náhradu do vlastníctva vlastníkovi pozemku, pokiaľ s tým vlastník pozemku súhlasí.
(3)Súd môže usporiadať pomery medzi vlastníkom pozemku a vlastníkom stavby aj inak, najmä tiež zriadiť za náhradu vecné bremeno, ktoré je nevyhnutné na výkon vlastníckeho práva k stavbe.
Keď sme preberali s odborníkmi na stavebníctvo a stavebné právo na Slovensku znenie tohto paragrafu, dospeli sme k nasledovnému:
K odseku 1) predmetného paragrafu sme sa zhodli, že je veľmi nepravdepodobné odstránenie stavby súdom, nakoľko súdy na Slovensku ešte čiernu stavbu nikdy neodstránili a už vôbec nie, keď sa jedná o prístavbu k už existujúcej stavbe a táto prístavba je čiastočne na pozemku mesta Námestovo a čiastočne na pozemku vo vlastníctve stavebníkov. V prípade ak by aj v tomto prípade „motyka vystrelila“ a súd by nariadil odstránenie stavby, nariadil by odstránenie stavby postavenej na pozemku mesta Námestovo. Nenariadil by odstránenie ½ stavby postavenej na pozemku stavebníka. Túto skutočnosť si treba uvedomiť.
K odseku 2) predmetného paragrafu sme sa zhodli, že mesto Námestovo nemá záujem nadobudnúť vlastnícke právo k terase, čo by s ňou mesto robilo???
K odseku 3) predmetného paragrafu sme sa po vyjadrení viacerých odborníkov zhodli na tom, že zriadenie vecného bremena nemá pre mesto Námestovo žiadny význam. Prax súdov na území SR je taká, že v prípade zriadenia vecného bremena za náhradu, súdy určia jednorazový poplatok za zriadenie vecného bremena, ktorý je povinný stavebník zaplatiť vlastníkovi pozemku, pričom pri určení sumy tohto jednorazového poplatku za zriadenie vecného bremena súdy SR spravidla určia 20% až 30% z ceny určenej znaleckým posudkom za daný pozemok. V tomto prípade sa cena pozemku pohybuje v sume okolo 100 EUR/m². Keď máme pozemok o výmere 125 m² za sumu 100 EUR/m², cena pozemku je v tomto prípade 12500 EUR. Poplatok za zriadenie vecného bremena by v tomto prípade bol 30 % zo sumy 12500 EUR čo je 3.750 EUR. Netreba zabudnúť na to, že je potrebné uhradiť trovy právneho zastúpenia v tomto konaní, ktoré sa môžu pohybovať vo výške okolo 3000 EUR. Mesto Námestovo by touto cestou nezískalo prakticky nič a terasa by aj naďalej stála.
Druhou možnosťou ako sa vysporiadať s problematikou už existujúcej neoprávnenej a zároveň čiernej stavby je odpredaj mestského pozemku stavebníkom a dospieť k vydaniu dodatočného stavebného povolenia. Tu je na mieste podotknúť, že stavebný úrad v Námestove predbežné posúdil, že táto neoprávnená a zároveň čierna stavba nie je v rozopre s verejným záujmom a tým pádom ani s územným plánom mesta.

Musím poukázať na to, že sme mali záujem vyťažiť z danej problematiky, čo najviac.
Nakoľko nám bolo vysvetlené, že dlhotrvajúcim súdnym sporom so stavebníkom by naše mesto moc nezískalo, preto sme sa rozhodli s čiernou stavbou vysporiadať, dovolím si povedať ako jedny z prvých na Slovensku inak ako je bežná prax. Stavebníkov sme donútili pri odkúpení pozemku pod čiernou stavbou 125m² zaplatiť sumu 400€/m², čo činí 50 000 EUR. Je to štvornásobne viac, ako trhová cena za 1m² v danej lokalite(cca 100€/m²).
Na mestskom zastupiteľstve konanom dňa 24.04.2019 poslanci mestského zastupiteľstva odsúhlasili odpredaj pozemku pod čiernou stavbou formou Zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy, pričom podmienkou uzatvorenia samotnej Kúpnej zmluvy je vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebného úradu Námestovo na predmetnú čiernu a neoprávnenú stavbu.
Je teda na Vás, občania mesta Námestova, aby ste si po prečítaní tohto príspevku sami vytvorili názor, či bolo správne pustiť sa so stavebníkmi do dlhotrvajúceho súdneho sporu s neistým koncom, alebo vyťažiť z problematiky, ktorú sme zdedili a nezapríčinili, čo najviac pre naše mesto.
Je veľmi jednoduché súdiť resp. kritizovať činy iných, skúste sa však vžiť do našej situácie, zvážiť si zákonné možnosti, zamyslieť sa nad negatívami a pozitívami, odložiť negatívne emócie a rozhodnúť.
Som presvedčený, že čierne stavby na našich pozemkoch nebudú môcť vznikať. Museli by vzniknúť za jednu noc. Čo je nemožné, lebo Vaše oči sú aj moje oči a hneď po zistení zastavíme čiernu stavbu legislatívne aj fyzicky. Keď bude treba, zavoláme na pomoc aj políciu.

ZDROJ: Milan Hubík – primátor mesta