Domov / Aktuality / Budovanie objektov i dlhodobo absentujúcich služieb závisí od spolupráce s mestom

Budovanie objektov i dlhodobo absentujúcich služieb závisí od spolupráce s mestom

Pohľad na Námestovo, napríklad z priehradného mosta,ponúka nádherný vizuál moderného mesta, aké nám môžu závidieť mnohé slovenské regióny. Pohľad na mesto zvonku je skutočne naša pýcha. Nie je však všetko zlato, čo sa blyští a tak najmä občania, ktorí tu žijú nekrátko, vedia, kde nás – tak ako každé mesto a obec zas v niečom inom – tlačí topánka. Námestovu dlhodobo chýba napríklad spoločenská sála, má poblíž v priehrade veľa vody, ale Námestovčania sa nemajú kde kúpať (napríklad na rozdiel od najbližšieho mesta, ktorému zas oproti nám chýba bohatšia obchodná sieť), atď, atď…

Preto si väčšina poslancov na rokovaní aprílového mestského zastupiteľstva zrejme napokon povedala: tak dobre! Hoci teda požiadavka firmy BHAS na prístavbu a nadstavbu Maríny v centre mesta predtým v stavebnej komisii nenašla pochopenie, poslanci ju nakoniec na rokovaní MsZ odsúhlasili. Práve preto, že vidia že spomínaná firma z blízkeho okolia, nie žiadny zahraničný investor, hodlá aj do chýbajúcich objektov, po ktorých dlhodobo volajú občania mesta,investovať určite zaujímavý balík peňazí – cca milión eur – ako odznelo z úst Ing. Evy Krovinovej, splnomocnenej vystupovať za firmu BHAS. Sedem z prítomných poslancov zdvihlo ruku za požiadavku tejto firmy o vypracovanie doplnku k územnému plánu na prístavbu dvoch podlaží a nadstavbu podlažia a ústupného podlažia budovy Marína. „V prípade, že sa zámer zrealizuje, pristavené priestory by mali v rámci prenájmu slúžiť subjektom, ktoré do Námestova prisunú potrebné služby občanom, napr. v oblasti zdravotníctva, ako je jednodňová chirurgia a pod. a iné služby“, ozrejmila poslancom využitie priestorov E. Krovinová. O tom, ako pokročili práce na realizácii tohto cieľa od 26. apríla 2019, o časovom horizonte ukončenia diela a ďalších spomínaných investičných zámeroch firmy BHAS, uvádzaných na spomínanom rokovaní poslancov, sme sa rozprávali s Evou Krovinovou:

„K téme ohľadne plnenia uznesenia sme mali stretnutie s pánom primátorom a vedúcou oddelenia výstavby s cieľom prípravy zmluvy k doplnku k územnému plánu mesta. Po podpise zmluvy, ktorú má pripraviť mesto, prevedieme peniaze na jeho účet a zadáme požiadavku zrealizovať doplnok k územnému plánu. K doplnku územného plánu sa budú vyjadrovať aj kompetentné úrady. Následne k hotovému doplnku sa bude opäť vyjadrovať mestské zastupiteľstvo. Dúfame, že stanovisko poslancov bude pozitívne. Potom budeme môcť začať pracovať na územnom konaní. Opäť sa vyhotoví štúdia na budovu Marína k územnému konaniu, vrátane parkovacej štúdie. Túto štúdiu parkovania by som chcela prerokovať s Mestom Námestovo, aby sme našli maximálne možné riešenie. Po územnom rozhodnutí bude nasledovať stavebné konanie, po ktorom investor môže začať stavať.

Ako má vyzerať budova? Má byť rozšírená o prístavbu smerom k Magure ako aj po doterajšej spevnenej ploche, ktorú vlastní majiteľka budovy. Potom nadstavba bude po celej tejto opísanej ploche. V časti budovy sa musí doriešiť v štúdii k územnému konaniu aj prístavba na pilieroch. Tu bude pozemok, ktorý zostane, podľa rozhodnutia mesta, v jeho vlastníctve. Mám za to, že aj z pohľadu záujmov mesta by bolo pre mesto výhodnejšie časť pozemku vo vlastníctve mesta investorovi odpredať. Veď investor tam urobí to isté, čo mesto – o priestor sa bude starať formou výsadby zelene, a mesto získa prostriedky za predaj pozemku, získa dane a zbaví sa povinnosti starať sa o zeleň v tomto priestore. Myslím si, že takto podobne by malo reagovať mesto aj pozdĺž priehrady. Má tam, v blízkosti súkromných objektov, nejaké menšie plochy, o ktoré má povinnosť sa starať. Ak by tie plochy predalo majiteľom blízkych objektov, získa prostriedky do mestskej kasy, každoročné dane a nemá povinnosť starať sa o tie priestory, z ktorých mesto, a teda jeho občania, nemajú žiadny prínos. Čo sa týka budúcnosti, predpokladám zväčšeného objektu Maríny, samotný záujem o priestory v prístavbe a nadstavbe nám určí, aké služby tu pre občanov budú. Ak tu bude, už dnes občanmi i zdravotníctvom požadovaná zdravotnícka služba formou jednodňovej chirurgie, predpokladám, že ďalší záujemcovia o priestory sa taktiež prihlásia z odboru zdravotníctva, atď. Súčasné služby v budove ostanú aj naďalej. Celé konanie, súvisiace s plnením uznesenia MsZ ohľadne Maríny by malo trvať približne rok, potom sa dostane na rokovanie poslancov. Priblížte nám ďalšie, na aprílovom zastupiteľstve avizované, investičné zámery investora v Námestove. „

Konateľka Zdenka Triebeľová by veľmi chcela vybudovať veľkú svadobnú sálu, vrátane ďalších služieb, ktoré k svadobnému obradu bezprostredne patria. Malú kaplnku, parčík pre svadobných hostí i fotoštúdio, aby svadobníci mali všetko potrebné na jednom mieste. Sálu by určite využili na svoje stretnutia dôchodcovia, slúžila by však aj na rôzne športové, tanečné či iné aktivity, nielen spoločenské udalosti. Objekt by mal stáť na voľnom priestranstve neďaleko budovy Nábytku smerom na Klin. V tejto lokalite by mal vyrásť aj nový objekt STK vrátane parkovacích miest. Zdôrazňujem, že všetky tieto veci chce investor vybudovať pre ľudí v tomto regióne, ktorým takéto priestory a služby dlhodobo chýbajú. Popri tom načim spomenúť, že touto aktivitou pritečú do mestskej kasy peniaze z územného a stavebného konania, z daní, že tieto služby poskytnú obyvateľom Námestova pracovné miesta. V prípade, že Mesto Námestovo bude naklonené takémuto rozvoju, po štyroch rokoch, po vybudovaní týchto objektov, v súčasnosti rozpracovaných už v štúdiách, budú ponosy občanov na nedostatok spoločenskej sály i ďalších služieb už minulosťou. Prestane teda platiť známe – z Námestova musíme chodiť kvôli sále na dediny – a naopak, Námestovo sa bude mať čím v tejto oblasti pochváliť! Všetko to však závisí od ochoty mesta SPOLUpracovať na rozvoji Námestova v uvedených oblastiach. V prípade, že bude pozitívna, s investičnými aktivitami na týchto spoločensky potrebných a námestovskou verejnosťou dlhodobo požadovaných objektoch a službách môžeme začať už budúci rok“, povedala pre noviny Námestovčan Eva Krovinová.

ZDROJ: Noviny Námestovčan, Autor: Anna Lajmonová