Domov / Aktuality / Aktivity ZUŠ I. Kolčáka pred koncom školského roka
V posledný májový deň sa konal na Hviezdoslavovom námestí pred domom kultúry už 9. ročník Dňa ZUŠ, ktorého sa zúčastnili žiaci a pedagógovia všetkých umeleckých odborov a prezentovali tak svoje výsledky pred verejnosťou. Foto: zuš ik

Aktivity ZUŠ I. Kolčáka pred koncom školského roka

ZUŠ Ignáca Kolčáka v Námestove sa v celom druhom polroku pravidelne zúčastňuje množstva kultúrno-spoločenských akcií, súťaží a umeleckých prehliadok.
Mnohí naši žiaci sa spolu so svojimi pedagógmi môžu pochváliť peknými umiestneniami, ktoré na týchto podujatiach získali. Žiaľ, nie je priestor na to, aby sme v tomto článku spomenuli všetky naše úspechy, avšak každému jednému žiakovi by som sa chcel touto cestou poďakovať za vzornú reprezentáciu našej školy. Špeciálne by som však chcel spomenúť dve výnimočné akcie, ktoré ZUŠ Ignáca Kolčáka organizuje v celoslovenskom meradle už niekoľko rokov. Posledný aprílový týždeň (23. – 27. apríla) sa konal 9. ročník hudobno-interpretačnej súťaže žiakov základných umeleckých škôl pod názvom Hudobná Biela Orava. Prihlásení mladí súťažiaci si tak mohli pod dohľadom odbornej poroty porovnať svoje schopnosti v hre na husliach, gitare, akordeóne, heligónke a klavíri. Akcia sa už druhý rok uskutočnilav krásnych priestoroch zasadačky Mestského úradu v Námestove. Teší nás, že v poslednom období vzrastá o túto súťaž záujem a ďaleko presahuje hranice regiónu. Tento rok k nám prišlo až 25 základných umeleckých škôl z rôznych kútov Slovenska. Kompletnú výsledkovú listinu možno nájsť na našej webovej stránke www.zusno.sk. Pekné umiestnenia zaznamenalo aj niekoľko našich žiakov, ktorí sa tak nestratili v celoslovenskej konkurencii, ktorá každým rokom naberá na kvalite a získava čoraz väčší kredit. ZUŠ Ignáca Kolčáka usporiadala 11. – 12. júna už 15. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky mladých organistov. Charakter tejto súťaže je jedinečný v tom, že podobná organová súťaž na Slovensku neexistuje. Súťaž ponúka možnosť vzácnych stretnutí s odborníkmi organovej hudby, pedagógmi, interpretmi, študentmi aj poslucháčmi. Odborná porota bola obsadená pedagógmi, ktorí pôsobia na konzervatóriách v Žiline a Banskej Bystrici. Celá súťaž prebiehala v námestovskom Kostole sv. Šimona a Júdu a a v priestoroch pastoračného centra Farského úradu v Námestove. V tejto konkurencii výborne obstáli aj naši žiaci pod vedením Mgr. Júlie Habovštiakovej, ktorí zaznamenali obdivuhodné výsledky. V prvej kategórii sa Agáta Sivčáková umiestnila na I. mieste, rovnako ako aj Katarína Vajduliaková v druhej kategórii. V tretej kategórii sa na II. mieste umiestnili Mária Tyrolová a Ján Števuliak. Žiačka Katarína Vajduliaková navyše získala ocenenie laureát súťaže za najlepšiu interpretáciu hudobného diela. Medzi špecifické podujatia, ktoré organizuje naša škola ku koncu školského roka, patrí aj Deň ZUŠ. Tento rok sa 31. mája konal už štvrtý ročník a možno povedať, že sa z tejto akcie stáva pekná a úspešná tradícia. Dňa ZUŠ sa zúčastnili sa ho pedagógovia a žiaci všetkých umeleckých odborov, ktorí na Hviezdoslavovom námestí pred Domom kultúry v Námestove prezentovali svoju činnosť širokej verejnosti. Na záver by som chcel poďakovať Mestskému úradu v Námestove a Rímsko-katolíckemu farskému úradu v Námestove za výbornú spoluprácu a pomoc pri organizovaní rôznych podujatí. Slová vďaky by som rád vyslovil predovšetkým mojim kolegom pedagógom, za odvedenú prácu počas celého školského roka a v neposlednom rade sponzorom a všetkým ostatným priaznivcom, ktorí našej škole pomáhajú. Slová vďaky patria aj všetkým rodičom za prejavenú dôveru našej škole, ktorá bude tento rok oslavovať už 45. výročie existencie. Vďaka vám tak môže viac ako 1000 žiakov rozvíjať svoj talent v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore a prispievať tak k rozvoju kultúrneho ducha v našom regióne.

Úspešní účastníci podujatia Hudobná Biela Orava, ktorí prezentovali svoje umenie v zasadačke mestského úradu. Foto: (zuš ik)

ZDROJ: Noviny Námestovčan, Autor: Mgr. Tomáš Buc
riaditeľ školy