Domov / Aktuality / 20 rokov Cirkevnej školy sv. Gorazda v Námestove

20 rokov Cirkevnej školy sv. Gorazda v Námestove

Hľa, ja robím čosi nové, teraz to klíči, nebadáte? /Iz 43,19/

Tento úryvok zo Sv. písma sme si mohli prečítať pri vstupe do Cirkevnej základnej školy sv. Gorazda v Námestove 2. 9. 1999 a odvtedy sa začali písať dejiny tejto školy. Podobne ako v iných mestách, aj v Námestove po roku 1989 niektorí kresťansky založení rodičia uvažovali, ako docieliť, aby ich deti pomáhala vychovávať nie štátna, ale cirkevná základná škola. Tieto myšlienky začali nadobúdať konkrétne podoby začiatkom roku 1996. Po konzultácii s biskupom Františkom Tondrom na Farskom úrade v Námestove sa skupina rodičov školopovinných detí z Námestova a Vavrečky podujala uskutočniť prvé kroky na zriadenie cirkevnej základnej školy. Veľkú zásluhu na jej vzniku mal vdp. Jozef Vrbovský, bývalý námestovský prodekan. Na jeho podnet sa patrónom školy stal práve sv. Gorazd. Veľká vďaka tiež patrí bývalému pánu dekanovi vdp. Blažejovi Dibdiakovi, ktorý bol pre školu veľkou oporou a súčasnému pánu dekanovi, doc. JCDr. Milošovi Pekarčíkovi, PhD. za sprevádzanie a podporu. Bránou školy prešlo za 20 rokov rôznych zmien veľa mladých ľudí a mnohí z nich sa radi vracajú navštíviť im známe miesta, pozrieť, čo sa zmenilo. Prvou riaditeľkou školy bola Mgr. Mária Laučeková, ktorá mala na začiatku neľahkú úlohu, začínala od začiatku a vybudovala pekné dielo. Po nej viedla školu Mgr. Magdaléna Škombárová a snažila sa, aby si škola našla svoje miestovo vedomí Námestovčanov a stala sa neoddeliteľnou súčasťou školskej štruktúry. V súčasnosti je riaditeľkou školy Ing. Mgr. Marta Kurtulíková a jej zástupkyňou PaedDr. Mária Uhliariková. Zriaďovateľom školy je Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie – Spišská Kapitula.
V škole vládne priateľská atmosféra medzi žiakmi navzájom i medzi žiakmi a pedagógmi. Veľkou snahou je, aby sa žiaci v škole cítili bezpečne. Školu v súčasnosti navštevuje 333 žiakov, sú zaradení do 18 tried. Učiteľský zbor tvoria kvalifikovaní pedagógovia a vychovávateľky, ktorí zodpovedne pristupujú nielen k vzdelávaniu, ale aj k výchove žiakov v kresťanskom duchu. Veľkú pozornosť škola venuje spolupráci s rodičmi a verejnosťou. Naša škola je zameraná na vyučovanie cudzích jazykov. Vyučovanie prvého cudzieho jazyka – anglického – sa začína od prvého ročníka. Druhý cudzí jazyk – nemecký – od šiesteho ročníka.
Učitelia sa venujú žiakom aj po vyučovaní v záujmových krúžkoch. V škole pracuje výchovný poradca. Hlavnou náplňou jeho práce je pomoc žiakom pri profesijnej orientácii a spolupráca so špeciálnym pedagógom, ktorý sa venuje zdravotne znevýhodneným žiakom i deťom s poruchami správania, učenia, vývinovými poruchami. Tento školský rok máme na škole aj sociálneho pedagóga, ktorého úloha je preventívna, je prvou pomocou v blízkosti žiaka pri objavení problému. Finančné prostriedky sme dostali cez projekt Inkluzívne vzdelávanie. Cez projekt Erazmus plus sme sa pripojili k tímu Francúzska, Španielska, Talianka a Dánska a cez tému Hudba spája Európu sa učíme ľudové piesne týchto krajín a spoznávame nové miesta v týchto krajinách. Súčasťou školy je kaplnka Sv. Rodiny. Žiaci ju môžu navštevovať počas prestávok, hodín náboženstva a v stredu ráno pri svätej omši. Je to najväčšie bohatstvo, ktoré máme na škole. Medzi veľmi úspešné programy patrí aj misijný jarmok, každý rok sa snažíme podporiť misie cez pozvaného misionára a takto učiť žiakov otvoriť svoje srdce pre druhých. Po vyučovaní môžu deti tráviť voľný čas v školskom klube Fatima, ktorý má patrónov sv. fatimské deti. Od jedenástej predpoludním sa v klube schádzajú, hrajú sa a venujú sa činnostiam podľa vlastného záujmu. Spoločne sa naobedujú v školskej jedálni. Po obede relaxujú, v prípade priaznivého počasia hrajú pohybové a loptové hry na čerstvom vzduchu. Navštevujú záujmové krúžky a precvičujú si učivo, a tak sa pripravujú na ďalší školský deň. Na škole aktívne pracuje Rada rodičov, zameriava sa na rozvoj školy a pomoc deťom. Pomáha škole pri zabezpečovaní súťaží a olympiád, darčekov na Mikuláša, Deň detí a organizuje výlety pre rodičov s deťmi. Rada školy je poradným orgánom. Výborná spolupráca je s CPPPaP, ŠPP ABC a SCŠPP v Námestove, ktoré vždy ochotne vychádzajú v ústrety pri návrhu pomoci žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Cieľom Cirkevnej základnej školy sv. Gorazda v Námestove je, aby jej absolventi poznaním pravdy a dodržiavaním mravných princípov žili hodnotný život nielen pre seba, ale aby boli osožní iným. Ďakujeme Pánu Bohu za tento dar!

Súčasný kolektív pedagogických a výchovných pracovníkov na CZŠ sv. Gorazda, ktorá prvýkrát otvorila svoje brány 2. septembra 1999.   Foto: (czš)

ZDROJ: Noviny Námestovčan, Autor: Vedenie školy