Domov / Aktuality / 2. zasadnutie MsZ – Keď viac spolupráce znamená (aj) viac práce

2. zasadnutie MsZ – Keď viac spolupráce znamená (aj) viac práce

Na druhom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Námestove 27. februára si poslanci v súlade s programom vypočuli správu o kontrole plnenia uznesení MsZ a kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za január 2019. „Nechceli ju zobrať na vedomie“, pretože nesúhlasili s argumentáciou kontrolóra Karola Gandela v jednom z bodov správy, týkajúcom sa kontroly zákonnosti prijímaných uznesení MsZ. Ide podľa neho o to, že podľa poslaneckého návrhu, má k uzneseniu MsZ týkajúcemu sa zmeny rokovacieho poriadku komisií MsZ každá komisia sekretára – zamestnanca MsÚ (sekretárov komisií MsZ schválili poslanci v ďalšej časti rokovania, pozn. aut.) Sekretár však nie je členom komisie MsZ. Akeďže odmeňovaní za účasť na rokovaní komisií MsZ môžu byť iba členovia komisií, sekretári komisií nemôžu za svoju činnosť dostať odmenu. Sekretárom komisie je zamestnanec MsÚ, ktorého schvaľuje zastupiteľstvo na návrh predsedu komisie. Podľa hlavného kontrolóra ide o rozpor v paragrafe 16, ods. 5 Zákona o obecnom zriadení. Podľa tohto zákona organizáciu obecného (mestského) úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje Organizačný poriadok obecného (mestského) úradu a podľa neho zamestnanec MsÚ nemôže byť uznesením viazaný pracovať v komisii MsZ. A preto mu ani nemožno určovať obsahovú náplň práce v komisii. Podľa hlavného kontrolóra je preto uznesenie v rozpore so zákonom a s problémom sa obráti, ako sa vyjadril, na kompetentný kontrolný úrad. Podľa argumentácie primátora mesta Milana Hubíka má spolupráca vyplývať zo zákona, nie z povinnosti. „Neukladajme povinnosti, ktoré zákon neumožňuje,“ povedal okrem iného. Nakoniec sa dohodlo, že zamestnanci budú pracovať v komisiách, avšak na dobrovoľnej báze, pričom za čas strávený prácou „pre komisiu“ majú právo čerpať náhradné voľno a v prípade, že im to pracovné povinnosti neumožnia, finančnú náhradu za čas práce pre komisiu im preplatí MsÚ.

S návrhom ako zatraktívniť Oravskú priehradu vybudovaním mól, oboznámili účastníkov jedného z rokovaní MsZ aktivista Námestova budúcnosti. Foto: (lá)

Podobný názorový rozpor nastal aj pri návrhu uznesenia pre MsZ z komisie pre legislatívu, ktorý predniesol jej predseda Róbert Sládek v závere rokovania. Žiadal MsZ, aby prijalo uznesenie ukladajúce MsÚ povinnosť zverejňovať každé rozpočtové opatrenie, ktorým sa mení rozpočet v príjmovej alebo výdavkovej časti, rovnakou formou tak, ako úrad zverejňuje návrh rozpočtu podľa príslušných predpisov. Primátor oponoval tlaku poslancov vo forme ukladania úloh, argumentujúc tiež tým, že aj on má eminentný záujem o transparentnosť i snahu o hájenie záujmov občanov. Jeho názor na ukladanie úloh komisií MsZ mestskému úradu podporil aj právnik, vedúci správneho oddelenia MsÚ. „Sme dva piliere, ktoré majú spolupracovať, máme si pomáhať. Ak máte pocit, že sa robí zle, podajte podnet,“ uviedol okrem iného primátor. K téme sa vyjadrila zástupkyňa primátora Danica Hollá slovami, že mestský úrad je inštitúcia, výkonný orgán dvoch rovnocenných inštitútov – primátora a mestského zastupiteľstva. „Mestský úrad podľa Zákona o obecnom zriadení slúži na to, aby vykonával činnosti, potrebné na zabezpečenie chodu mesta v čase, keď nezasadá mestské zastupiteľstvo. Mestské zastupiteľstvo teda zo zákona môže ukladať úlohy mestskému úradu a poslanci zastupiteľstva majú zo zákona nárok na to, aby mestskému úradu ukladali úlohy,“ povedala. Zverejňovanie rozpočtového opatrenia, teda zmeny už schváleného rozpočtu, odôvodnila zástupkyňa primátora tým, aby sa s nimi pred schválením mohla oboznámiť verejnosť, prípadne aby sa doň mohli zapracovať pripomienky obyvateľov mesta. „Je to dôležité preto, aby napríklad rozpočtové opatrenie, ktoré, teoreticky, môže kompletne zmeniť rozpočet, mohli občania pripomienkovať,“ dodala. V rámci diskusie, ktorá obrúsila názorové hrany aj pri bode transparentnosti rozpočtového opatrenia a ďalších vystúpeniach poslancov nakoniec zvíťazila zhoda oboch rovnocenných pilierov a ich výkonnému orgánu pribudne práce.

Z ďalších bodov programu ostatného rokovania zastupiteľstva:

• Na základe žiadosti náčelníka Mestskej polície Jozefa Balcerčíka o uvoľnenie/ odvolanie z funkcie „z osobných dôvodov a bez nátlaku“, ako uvádza v žiadosti Jozef Balcerčík, dal primátor návrh MsZ na vymenovanie nového náčelníka MsP – Mgr. Miroslava Hajdučíka. Mestské zastupiteľstvo tento návrh schválilo.

• MsZ ďalej schválilo odvolanie doterajších a delegovanie nových zástupcov mesta Námestovo do troch materských a dvoch základných škôl, CVČ a ZUŠ.

• MsZ schválilo tiež pristúpenie mesta Námestovo k Memorandu prorodinnej samosprávy obcí a miest na území SR a tému zaradilo do kompetencie sociálnej komisie.

• MsZ schválilo po pripomienkovaní návrh Poriad ku odmeňovania poslancov a členov komisií MsZ, ktorý vyšiel z komisie pre legislatívu. Podľa neho patrí poslancovi za každú účasť na celom zasadnutí MsZ odmena vo výške 30 eur, rovnako ako predsedovi komisie MsZ za každé zasadnutie, ktoré pripraví, zvolá a riadi. V prípade zastupovania predsedu patrí táto odmena členovi, ktorý plní úlohy predsedu. Členovi komisie MsZ patrí odmena 15 eur za každú účasť na zasadnutí komisie.

Ďalšou témou MsZ boli požiadavky Domu Kultúry v Námestove ohľadne zámeru vedenia DKN uchádzať sa o dotáciu z Fondu na podporu umenia a tiež návrhom komisie výstavby o výraznú rekonštrukciu DKN – modernizáciu kina formou spolufinancovania Audiovizuálneho fondu a Mesta Námestovo. Priebeh rokovania poslancov MsZ z 27. februára 2019 si môžete pozrieť aj na web stránke mesta.

Autor: Anna Lajmonová